Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 15. září 2020

Č. j.: MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 17. září 2020 se všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 nařizuje, aby vzorek vyšetřily a informovaly pacienta o výsledku vyšetření, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření, a to prostřednictvím textové zprávy na mobilní telefon nebo elektronickou poštou (e-mail), pokud pacient pro tyto účely sdělil číslo na mobilní telefon nebo adresu elektronické pošty. Pokud je pacient informován o tom, že vyšetřením byla prokázána přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 nebo, že je výsledek vyšetření nejasný, musí mu být současně zasláno doporučení kontaktovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, u kterého je pacient zaregistrován, a dále informace o tom, jak má dále postupovat, aby předešel dalšímu šíření onemocnění, v případě prokázání přítomnosti nového koronaviru SARS-CoV-2 pak dodržovat izolaci, a to např. odkazem na webovou stránku, která tyto informace obsahuje.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává za účelem implementace opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, na území České republiky.

Mimořádné opatření stanovuje včasnost, způsob a minimální rozsah informování, které poskytují laboratoře provádějící diagnostiku infekčního onemocnění COVID-19 tak, aby všichni vyšetřovaní obdrželi informaci co nejdříve a v případě pozitivního nebo nejasného výsledku mohli co nejdříve činit opatření k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19, případně informovat osoby, se kterými byli v epidemiologicky závažném kontaktu a poskytnout součinnost orgánům ochrany veřejného zdraví.

Mimořádné opatření je vydáváno za účelem konkretizace a sjednocení aplikační praxe §62 zákona o ochraně veřejného zdraví, podle něhož je osoba poskytující péči včetně poskytovatele zdravotních služeb, jenž provádí laboratorní vyšetřování biologického materiálu, která zjistí infekční onemocnění, podezření na takové onemocnění nebo úmrtí na ně, povinna zajistit podle druhu a rozsahu jí poskytované zdravotní péče bezodkladně provedení prvních nezbytných opatření k zamezení šíření onemocnění.

Vzhledem k druhu zdravotní péče, resp. služeb poskytovaných laboratořemi je přitom zřejmé, že zásadní opatření, které v této věci mohou přijmout, je informování pacienta o jeho pozitivitě a vhodném chování bránícím dalšímu šíření onemocnění. V první řadě jde o doporučení kontaktování registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, případně praktické lékařství pro děti a dorost, a sdělení základních pravidel chování zamezujících dalšímu šíření onemocnění.

Pokud dochází k prodlení se sdělením zejména pozitivního výsledku vyšetření, hrozí, že vyšetřované osoby, zejména ty bez příznaků onemocnění COVID-19, mohou toto onemocnění šířit dále.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví