Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Datum: 11. září 2020

Naše zn.: KHSSC 46879/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle §69 odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona, s účinností ode dne 14.9.2020 (00:00 hod.) do odvolání:

n a ř i z u j e

pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních apod.); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

Čl. I

Důvod stanovení mimořádných opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření nakažlivého lidského onemocnění Covid-19. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu - v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti - a vnímavého jedince, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění Covid-19 a vládou ČR, resp. Ministerstvem zdravotnictví dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je působit na jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus SARS-CoV-2, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází i u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

V současné době tak jediným účinným způsobem, jak zabránit přenosu onemocnění, zůstává přerušení cesty přenosu omezením sociálního kontaktu a tam, kde to s ohledem na okolnosti není možné, používáním ochranných prostředků dýchacích cest. Povinnost nosit roušky apod. ochranné prostředky dýchacích cest již v recentní minulosti prokazatelně přispělo k výraznému snížení výskytu onemocnění a ve svém důsledku (spolu s dalšími opatřeními) tak ochránilo vnímavé jedince. Mezi tato další opatření, která rovněž významně přispěla k uvedenému cíli, patří omezení vybraných rizikových činností, s nimiž není aplikace sociálního odstupu ani používání ochrany dýchacích cest zpravidla slučitelná, tudíž při nich hrozí zvýšené riziko přenosu viru. KHS si z nich v dané situaci vybrala opatření, které současně nejméně zasáhne do práv a zájmů dotčených osob, a sice nařízení zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží volně veřejnosti.

Ke dni 9.9.2020 bylo na území Středočeského kraje evidováno 1092 aktivních případů onemocnění, tzn. průměrnou nemocnost 79,72 na 100 000 obyvatel. V absolutních počtech je Středočeský kraj v současné době jedním z nejpostiženějších regionů ČR, zejména některé okresy poslední dobou výrazně kopírují neutěšenou situaci v hl. m. Praze, s níž jsou významně demograficky propojeny. Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky, jsou pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.

Celostátním mimořádným opatřením MZČR byla naposledy omezena možnost přenosu nákazy při pobytu a pohybu osob ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště. Předmětné mimořádné opatření vyhlášené dne 9. září 2020 pod č.j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN nabylo účinnosti dne 10.9.2020.

Vzhledem ke značně nepříznivému trendu ve vývoji počtu nakažených na území většiny okresů Středočeského kraje, z nichž některé (Praha-východ, Beroun, Kladno, Beroun) již dosahují hodnot, při kterých se z epidemiologického pohledu významně zvyšuje riziko nekontrolovaného komunitního šíření nákazy, je dle názoru KHS nutno předmětná opatření ještě dále zpřísnit, aby se podařilo šíření onemocnění Covid-19 výrazněji omezit a lokální ohniska znovu dostat pod kontrolu. K tomuto účelu by mohl účinně posloužit právě zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven tzv. uzavřeného typu, tj. nesloužících širší veřejnosti, nýbrž jen předem danému omezenému okruhu strávníků (podnikové jídelny, kantýny, stravování v zařízeních poskytujících zdravotní péči a sociální služby, ve vězeňství apod.).

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci COVID-19 napříč populací, s cílem ochránit především rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

ČI. II

Platnost a účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze a účinnosti dne 14.9.2020 (v 00:00 hod.).

ČI. III

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se v územním obvodu tímto nařízením dotčených okresů Středočeského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

Mgr. Tomáš Vodný

zástupce ředitele KHS Stč. kraje