Animace načítání

Stránka se připravuje...


HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

č.j.: HSHMP 57470/2020

V Praze dne 11.9.2020

Nařízení

Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 9/2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

I. s účinností ode dne 12. září 2020 ruší nařízení mimořádného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8/2020 vyhlášené dne 4.9.2020 pod č. j. HSHM 55578/2020

II. s účinností ode dne 12. září 2020 do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:

1. zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních) a s výjimkou jídelních vozů vlakové soupravy při tranzitu cestujících přes území hlavního města Praha; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

III. s účinností ode dne 14. září 2020 do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:

1. zajištění dezinfekcí ze strany provozovatele v provozovnách, kde se prodává zboží a prodávají nebo poskytují služby; provozovatel těchto provozoven, nařídí její pravidelné používání zaměstnanci a vyzývá k jejímu používání zákazníky.

IV. s účinností ode dne 14. září 2020 do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:

1. v zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: ve všech společných vnitřních prostorech staveb

- internátů a domovů mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj),

- školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, která jsou zřizována podle zákona č. 109/2002 Sb., což jsou diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy jde-li o zaměstnance, děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj),

- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), podle zákona o sociálně - právní ochraně dětí, jde-li o zaměstnance, děti, žáky nebo studenty, mimo místo ubytování (např. pokoj).

Zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

V. upozorňuje na povinnost důsledně dodržovat režimová opatření ve zdravotnických zařízeních včetně provádění triáže při vstupu v souladu se stále platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. března 2020, čj. MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN.

ČI. I

Odůvodnění:

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. Z 3500 dosud hlášených analyzovaných případů onemocnění na území hl. města byly lehké příznaky onemocnění zaznamenány u téměř 55 % a více než třetina, tedy 36 %, nemělo žádné příznaky onemocnění, pouze necelých 10 % mělo středně těžké až těžké příznaky onemocnění, pro které byly hospitalizovány.

V současné době je jedním z možných způsobů, jak se bránit tomuto onemocnění, zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních) a s výjimkou jídelních vozů vlakové soupravy při tranzitu cestujících přes území hlavního města Praha; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny). Dalším vhodným způsobem, jak se bránit, je povinnost dohlížet na používání dezinfekčních prostředků umístěných v provozovnách, a to jak zákazníky, tak i zaměstnanci. Je nepochybné, že povinnost nosit roušky vedla k výraznému snížení přenosu onemocnění a ochránila vnímavé jedince a omezení vybraných činností.

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.

K datu 9.9.2020 bylo na území hl. města Prahy hlášeno 6450 případů onemocnění, aktuálně nemocných je 1887 osob tj nemocnost 144/100 000 obyvatel. V absolutních počtech je Praha nejpostiženější oblastí ČR. Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění, nemocnost od začátku srpna stoupla oproti předchozímu měsíci 2,5krát (793 případů v červenci a 1970 hlášených onemocnění v měsíci srpnu), z toho v posledních 7 dnech bylo hlášeno 1314 nemocných, vzestup o 18,5 % oproti předchozímu období. Stoupá dále také nemocnost u osob nad 65 let věku, nárůst je za 7 posledních dní o92 nemocných tj. 12% oproti předchozímu období.

Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky jsou pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 metrů mezi jednotlivci. Celostátním mimořádným opatřením je omezena možnost přenosu nákazy při použití Městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“). Je nezbytné si uvědomit, že u infekce s inkubační dobou 14 dní, jsou výše uvedené počty odrazem situace před 14 dny.

Hygienická stanice hl. města Prahy proto rozhodla, jak výše uvedeno. Připomínám, že virus se na území hl. města stále vyskytuje. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci.

Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Praze mohl nadále stoupat.

ČI. II

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Hygienické stanice hlavního města Prahy.

ČI. III

Poučení

Podle ust. §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je povinno hlavní město Praha toto nařízení uveřejnit na úředních deskách ve všech jejích městských částech.

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka

Hygienické stanice hlavního města Prahy