Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

Karlovy Vary dne 08.09.2020

Č.j.: KHSKV 10598/2020/RED-S10

Sp.značka: S-KHSKV 10598/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 1/2020

ze dne 08.09.2020,

kterým se nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území části obce Františkovy Lázně

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK") jako správní orgán místně příslušný podle §82 odst. 1 a přílohy č. 2 bodu 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví"), a věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) a §69 odst. 1 písm. i) ve spojení s §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví vydává za účelem zamezení dalšího šíření infekčního onemocnění COVID-19 postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto nařízení:

Čl. I

S účinností od 10.09.2020 od 07:00 hod. až do odvolání tohoto mimořádného opatření

I. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorech staveb umístěných v katastrálních územích Františkovy Lázně a Slatina u Františkových Lázní, které jsou:

a) zařízeními lázeňské léčebně rehabilitační péče,

b) provozovnami ubytovacích služeb, vyjma ubytoven pro dlouhodobé ubytování,

c) provozovnami stravovacích služeb,

d) provozovnami služeb péče o tělo a wellness služeb, umístěnými v zařízeních uvedených pod bodem I. písm. a) a b).

II. Zákaz podle bodu I. se nevztahuje na:

a) děti do 5 let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) dobu při konzumaci jídla a pití v provozovnách stravovacích služeb,

d) dobu při pobytu klientů na pokojích v rámci poskytované ubytovací služby,

e) klienty/zákazníky po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí péče/služby v provozovnách uvedených v bodě I., která svou povahou přímo vylučuje možnost zakrytí dýchacích cest (nos, ústa).

Čl. II.

Toto nařízení nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení.

Čl. III.

Nařizuje se obci Františkovy Lázně, aby toto nařízení vyvěsila na své úřední desce.

Odůvodnění:

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 je v současné době zaznamenáván na části území obce Františkovy Lázně zvýšený lokalizovaný výskyt nákazy tímto infekčním onemocněním. Na základě výsledků probíhajících epidemiologických šetření zaměřených na zjištění ohniska nákazy byla identifikována riziková část území obce Františkovy Lázně, korespondující s katastrálními územími Františkovy Lázně a Slatina u Františkových Lázní, a epidemiologicky rizikové činnosti provozované zejména v zařízeních, která jsou předmětem výroku nařízení.

KHS KK přistoupila k nařízení méně omezujícího opatření, které však stále ještě vede k požadovanému cíli, kterým je zabránění dalšímu šíření onemocnění COVID-19 ve vymezeném území. Zakrytí dýchacích cest (nosu a úst) ochrannými prostředky zabraňuje šíření respirační nákazy kapénkami obsahujícími infekční agens, které se uvolňují při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání.

Cílem mimořádného opatření je chránit zejména rizikové skupiny obyvatel. Klienti využívající komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči jsou nezřídka z rizikové populační skupiny. KHS KK proto nad rámec aktuálně platného mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví, které upravuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest a umožňuje výjimku pro pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, stanovuje povinnost zakrytí dýchacích cest (nosu a úst) ochrannými prostředky jak pro klienty zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče, tak pro personál těchto zdravotnických zařízení, která jsou svou povahou zdravotnickými zařízeními lůžkové péče. Volitelnou součástí lázeňské péče jsou i další služby zahrnující jak služby péče o tělo, tak služby v oblasti wellness. Rozsah a obsah těchto služeb není striktně formálně definován. Zpravidla se pojem "služby péče o tělo" překrývá s pojmem „činnosti epidemiologicky závažné" definovaným v ust. §19 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Jako wellness bývají označované zejména různé druhy masáží, koupelí, zábalů, spa procedury apod.

V části výroku nařízení bodu I. písm. d) je v kontextu ostatních bodů výroku I. službami péče o tělo a wellness službami myšleno zejména provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, dále různé druhy koupelí, zábalů, spa procedur apod.

Tímto mimořádným opatřením nejsou dotčeny povinnosti stanovené opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky s celostátní působností.

Ing. Lenka Petráková v.r.

ředitelka

Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech