Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

V Plzni dne 7.9.2020

č. j.: KHSPL/23977/2020

Mimořádné opatření

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 3/2020

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS Plzeňského kraje") jako správní úřad věcně a místně příslušný podle §82 odst. 1 a 2 písm. m) a §69 odst. 2 věty třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a §94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. toto mimořádné opatření při epidemii k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:

S účinností ode dne 9. září 2020 od 00:00 hod. do zrušení nebo změny se na území obce Nová Ves, okres Plzeň-jih, nařizuje:

1. všem osobám zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

- dětí do dvou let věku,

- dětí v mateřské školce při pobytu v mateřské školce,

- osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

- osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.

Tento zákaz (s uvedenými výjimkami) jsou povinny dodržovat osoby žijící na území obce Nová Ves, tj. osoby mající zde trvalý či přechodný pobyt či bydliště (dále jen „osoby pobývající na území obce Nová Ves“);

2. osobám pobývajícím na území obce Nová Ves omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou dobu, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské či jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné;

3. omezení provozu úřadu Obecního úřadu Nová Ves spočívající v:

- do budovy obecního úřadu se zakazuje vstup osob z řad veřejnosti,

- omezení osobního kontaktu zaměstnanců a úředníků obecního úřadu s adresáty samosprávy na elektronický a telefonický kontakt,

- před vstupem do budovy obecního úřadu bude umístěna schránka pro písemnosti adresované obecnímu úřadu, do této schránky budou doručovány veškeré písemnosti adresované obecního úřadu;

4. uzavření provozu provozovny stravovacích služeb;

5. omezení činnosti v ostatních provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

- v provozovně se současně mohou nacházet pouze dva zákazníci,

- při vstupu do provozovny je zajištěna možnost desinfekce rukou pro zákazníky,

- provozovatel provozovny zajistí, aby zákazníci byli u vstupu do provozovny informováni o všech protiepidemických opatřeních, a postupuje tak, aby zákazníky vedl k jejich dodržování;

6. zákaz pořádání kulturních, sportovních a jiných hromadných akcí (soukromých i veřejných) a dále soukromých oslav, jichž se účastní osoby jiné než osoby, které spolu žijí.

Odůvodnění:

Podle §69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Podle §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. mimořádná opatření podle odst. 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Podle §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. krajské hygienické stanici náleží nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku.

Podle §94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. opatření orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění podle §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., která se týkají obecně vymezeného okruhu adresátů, vydá příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jako opatření obecné povahy.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého jedince chránit, například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 však není k dispozici.

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.

Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, používání ochranných a dezinfekčních prostředků).

KHS Plzeňského kraje eviduje ke dni vydání tohoto nařízení nárůst počtu osob žijících na území obce Nová Ves, u nichž došlo k prokázání onemocnění COVID-19.

V návaznosti na tuto zhoršenou epidemiologickou situaci vydává KHS Plzeňského kraje, v souladu s výše uvedenými ustanoveními a poznatky, toto mimořádné opatření při epidemii pro území obce Nová Ves.

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky. Toho lze dosáhnout omezením pohybu a shlukování osob, omezením provozování epidemiologicky závažných činností, používáním přiměřených osobních ochranných prostředků a zvýšenou dezinfekcí.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními (platnými na úrovni celé České republiky) zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Doporučení:

Doporučuje se zákaz pod bodem 1 tohoto mimořádného opatření dodržovat i při pohybu mimo území této obce. 

Platnost a účinnost:

V souladu s §94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto opatření účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce KHS Plzeňského kraje.

MUDr. Přemysl Tomašuk

ředitel

Krajské hygienické stanice Plzeňského se sídlem v Plzni