Animace načítání

Stránka se připravuje...


Mimořádné opatření č. 22/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákona č. 258/2000 Sb.“) ve smyslu §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb.

ruší

mimořádné opatření č. 20/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

spočívající s účinností ode dne 14.8.2020 od 12:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

1. v provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.

2. v nařízení zákazu příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb vymezených v ustanovení §34 odst. 1 písm. d), e), f), g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (tj. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení), s výjimkou:

- osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

3. v povinnosti provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky či madla.

4. v povinnosti Vězeňské služby České republiky, zajistit, aby návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence probíhaly za splnění následujících pravidel:

je zachován odstup mezi návštěvou a obviněným, odsouzeným, chovancem, zaměstnancem Vězeňské služby apod. nejméně 2 metry.

Čl. I

Odůvodnění

Uvedené mimořádné opatření bylo vydáno v době, kdy Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě evidovala mírný nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje vyjma území okresu Bruntál. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje v období od 30.7.2020 do 5.8.2020 evidovala 47 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu. Za období od 6.8.2020 do 12.8.2020 evidovala celkem 72 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu. V rámci evidence počtu osob, které onemocněly nákazou Covid-19 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje za období od 30.7.2020 do 5.8.2020 celkem 254 nových případů nákazy. V období od 6.8.2020 do 12.8.2020 bylo evidováno celkem 266 nových případů nákazy.

V současné době Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě za období od 13.8.2020 do 26.8.2020 eviduje 15 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu. Pokud jde o počet osob, které onemocněly nákazou Covid-19, zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje za období od 13.8.2020 do 26.8.2020 celkem 378 nových případů nákazy.

Jednotlivá lokální ohniska jsou v současně době zcela pod kontrolou, tato jsou ohraničená a nedochází v nich k výraznému přibývání případů. Rovněž nedochází k eskalaci případů, u kterých nebyla objasněna souvislost.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na základě výše uvedených údajů považuje stávající epidemiologickou situací ve výše uvedených obcích za stabilizovanou, kdy ke stabilizaci epidemiologické situace významnou měrou přispěla kontinuálně vydávána mimořádná opatření v jednotlivých oblastech, která byla Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě postupně uvolňována.

Ministerstvo zdravotnictví s účinnosti od 1.9.2020 znovu zavádí na území České republiky celoplošná opatření a to v jednotlivých oblastech, které rovněž byly předmětem úpravy mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, kdy tato celostátní opatření korespondují s epidemiologickou situaci vdané oblasti a jsou adekvátní stávající epidemiologické situaci v kraji.

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci na daném území jednotlivých obcí Moravskoslezského kraje a z důvodu celoplošného zavedení mimořádných opatření na úrovni Ministerstva zdravotnictvu' rozhodla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě o ukončení uvedeného mimořádného opatření.

ČI. II

Účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto zrušení mimořádného opatření platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dne 31.8.2020 od 23:59 hodin.

ČI. III

Poučení pro obec

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny obce s rozšířenou působnosti, a to Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Vítkov, toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.,

ředitelka

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě