Animace načítání

Stránka se připravuje...


Mimořádné opatření č. 23/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákona č. 258/2000 Sb.“) ve smyslu §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb.

ruší

mimořádné opatření č. 21/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

spočívající s účinností ode dne 14.8.2020 od 12:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Třinec, Jablunkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

1. v provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.

2. v nařízení zákazu příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb vymezených v ustanovení §34 odst. 1 písm. d), e), f), g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (tj. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení), s výjimkou:

- osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

3. v omezení provozování zotavovacích akcí ve smyslu §8 zákona č. 258/2000 Sb. a jiných podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb., tak, že provozovatel musí dodržovat následující pravidla:

- zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,

- zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,

- zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,

- vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,

- omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů či jiných osob,

- omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.

4. v omezení provozování umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí zajistit dodržování následujících pravidel:

- provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

- provozovatel zajistí, pokud je to možné, opatření k zabránění shromažďování osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat kumulaci osob,

- v zařízení se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,

- zajištění dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky, zajištění provozu šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,

- pravidelné provádění dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,

- u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,

- všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,

- hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou.

5. ve zveřejnění vysílání materiálů dostupných na www.khsova.cz/homepage/korona-virus na stránkách www.khsova.cz, a to na webových stránkách obcí v rámci Moravskoslezského kraje, pokud jsou obcí zřízeny, nebo přes místní rozhlas, pokud jej obec provozuje a je-li to technicky možné.

6. v zajištění, je-li to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku.

7. v zamezení, je-li to možné, styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny.

8. v přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.

9. v zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, a to s výjimkou pro:

a) osoby v motorových vozidlech, jsou-li samy v uzavřeném vozidle nebo cestují společně s ostatními členy domácnosti, včetně výjimek v bodě 9 písm. c), h), k) tohoto mimořádného opatření,

b) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy či dopravy pro přepravu zaměstnanců, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

c) děti do dvou let věku,

d) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině, děti při pobytu na zotavovací akci a osoby vykonávající dohled na zotavovací akci a podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb.,

e) děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti,

f) studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m,

g) na osoby při akademickém obřadu, které promují a dále na pracovníky při promoci, na dobu nezbytně nutnou,

h) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržováni tohoto zákazu,

i) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, pokud je dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci, výjimka dle bodu 16 písm. i) je možná za následujících podmínek:

- místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a prostory jsou pravidelně větrány,

- je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,

- v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění covid-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

j) moderátory, redaktory, a další osoby vystupující v televizních a dalších pořadech, pokud jsou ve studiu od hostů rozestupy alespoň 2 metry,

k) pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

l) práce, které jsou zařazeny do kategorie jiné než první z hlediska faktoru zátěže teplem dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli,

m) zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

n) plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů či fitness center, pokud je zachován zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,

o) sportovců v rámci organizovaného tréninku nebo zápasu, soutěže apod.,

p) osoby pobývající ve vnitřních prostorách umělého koupaliště, v prostorách wellness center (sauna, vířivka) a jejich koupelnách, včetně vnitřních prostor sportovišť,

q) osob účastnících se svateb či pohřbů,

r) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

10. v nařízení všem řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

11. v provádění zvýšené povrchové desinfekce všech míst se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob a veřejných prostranství, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např.;

- zastávky MHD,

- místa v okolí budov občanské vybavenosti typu vchody do obchodů, poliklinik, úřadů, hlavní vstupy do zaměstnání apod.,

- vstupy z podzemních garáží, prostory před výtahy, eskalátory, záchody apod.,

- místa určená k odpočinku na veřejných prostranstvích, zejména lavičky,

- vybavení dětských hřišť, event. sportovišť ve správě obce,

- často dotýkané předměty typu zábradlí, kliky Či madla, rukojeti, apod.

12. v povinnosti provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky či madla.

13. v povinnosti Vězeňské služby České republiky, zajistit, aby návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence probíhaly za splnění následujících pravidel:

- je zachován odstup mezi návštěvou a obviněným, odsouzeným, chovancem, zaměstnancem Vězeňské služby apod. nejméně 2 metry.

Čl. I

Odůvodnění

Uvedené mimořádné opatření bylo vydáno v době, kdy Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě evidovala mírný nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje vyjma území okresu Bruntál.

Za období od 30.7 2020 do 12.8.2020 evidovala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě mírný nárůst lokální ohniska nákazy v jednotlivých okresech, nicméně nedocházelo ke komunitnímu šíření nákazy.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje v období od 30.7. do 5.8.2020 evidovala 47 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu. Za období od 6.8.2020 do 12.8.2020 evidovala celkem 72 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu, přičemž 32 nových lokálních ohnisek se nacházelo na území okresu Frýdek-Místek.

V rámci evidence počtu osob, které onemocněly nákazou Covid-19 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje za období od 30.7.2020 do 5.8.2020 celkem 254 nových případů nákazy. V období od 6. 8.2020 do 12. 8.2020 bylo evidováno celkem 266 nových případů nákaz, přičemž na území okresu Frýdek-Místek je evidováno 150 nových případů nákazy za uvedené období.

Dle mapy znázorňující stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví ve 32. týdnu tj. v období od 31.7. - 6.8.2020 a dále ve 33. týdnu tj. v období od 7.8.2020 do 13:8.2020 byl okres Frýdek-Místek zařazen mezi okresy v kategorii I z důvodu náhlého nárůstu 7 denní kumulativní incidence, která vysoce převyšuje hodnotu 25 případů na 100 000 obyvatel a prevalence nad 100 případů na 100 000 obyvatel. Epidemiologická situace v okrese Frýdek-Místek byla způsobena masivním záchytem pozitivních případů ve spojení s významným ohniskem nákazy, z velké části s asymptomatickým nebo s mírným průběhem nákazy. Docházelo k zásahu do zranitelných skupin obyvatel bez nárůstu počtu hospitalizovaných vyžadujících intenzivní péči. Epidemiologická situace je pod kontrolou, nejedná se o plošné šíření regionálního rozsahu.

V současné době Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě za období od 13.8.2020 do 26.8. 2020 eviduje 15 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu, z toho 4 nová lokální ohniska nákazy se nachází na území okresu Frýdek-Místek.

Pokud jde o počet osob, které onemocněly nákazou Covid-19 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje za období od 13.8.2020 do 26.8.2020 celkem 378 nových případů nákazy, z toto celkem 109 nových případů se nachází na území okresu Frýdek-Místek.

Jednotlivá lokální ohniska jsou v současně době zcela pod kontrolou, tato jsou ohraničená a nedochází v nich k výraznému přibývání případů. Rovněž nedochází k eskalaci případů, u kterých nebyla objasněna souvislost.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na základě výše uvedených údajů považuje stávající epidemiologickou situací ve výše uvedeném okrese za stabilizovanou, kdy ke stabilizaci epidemiologické situace významnou měrou přispěla kontinuálně vydávána mimořádná opatření v jednotlivých oblastech, která byla Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě postupně uvolňována.

Ministerstvo zdravotnictví s účinnosti od 1.9.2020 znovu zavádí na území České republiky celoplošná opatření, a to v jednotlivých oblastech, které rovněž byly předmětem úpravy mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, kdy tato celostátní opatření korespondují s epidemiologickou situací v dané okrese a jsou přiměřená výše popsané epidemiologické situaci.

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci na daném území jednotlivých obcí Moravskoslezského kraje a z důvodu celoplošného zavedení mimořádných opatření na úrovni Ministerstva zdravotnictví rozhodla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě o ukončení uvedeného mimořádného opatření.

ČI. II

Účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto zrušení mimořádného opatření platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dne 31.8.2020 od 23:59 hodin.

ČI. III

Poučení pro obec

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny obce s rozšířenou působnosti, a to Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Třinec, Jablunkov toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.,

ředitelka

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě