Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 26. srpna 2020

Č. j.: MZDR 16220/2020-5/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně vězněných osob, příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby a dalších osob přicházejících do styku s vězni, a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 31. srpna 2020 od 00:00 hod. se Vězeňské službě České republiky nařizuje

1. vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo ve středním a vysokém stupni zabezpečení tak, aby bylo sníženo riziko ohrožení šíření onemocnění COVID-19 u odsouzených i personálu Vězeňské služby České republiky, s tím, že společně budou ubytováni odsouzení podle jejich zařazení na pracoviště tak, aby byli odděleně od ostatních odsouzených společně ubytováni odsouzení, kteří jsou zařazeni na

a. pracoviště s volným pohybem mimo věznici,

b. nestřežená pracoviště, a

c. pracoviště nezbytná k zajištění chodu věznic a vazebních věznic,

2. rozhodnutí podle bodu 1 vydávat po dobu do zrušení tohoto mimořádného opatření.

II.

S účinností ode dne 31. srpna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 30. června 2020, č. j. MZDR 16220/2020-3/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2.

Předmětem opatření je společné ubytování odsouzených umístěných ve věznici s ostrahou, kteří jsou pracovně zařazeni na pracovištích s volným pohybem mimo věznici, nestřežených pracovištích a pracovištích nezbytných k zajištění chodu věznic a vazebních věznic. Toto opatření umožní snížit počet ubytoven, ve kterých jsou odsouzení z výše uvedených pracovišť ubytováni a tím i pomůže snížit riziko rozšíření nákazy onemocnění COVID-19 mezi odsouzenými včetně snížení počtu odsouzených potenciálně ohrožených v případě jejího průniku do věznic a vazebních věznic. Zároveň bude i za současného epidemického stavu vytvořen předpoklad dalšího kontinuálního zaměstnávání především na pracovištích mimo věznice.

Opatření se zaměřuje na všechny pracovně zařazené odsouzené ve věznici s ostrahou s tím, že společně lze ubytovat odsouzené v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo středním a vysokém stupni zabezpečení.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 v prostorách věznic a vazebních věznic České republiky, a dále na území České republiky.

Fakticky se jedná pouze o prodloužení dosavadního mimořádného opatření č.j. MZDR 16220/2020-3/MIN/KAN, které však bylo časově omezeno pouze do konce srpna 2020. Důvody pro jeho aplikaci nicméně přetrvávají.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví