Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ

Ve Zlíně, dne 31. srpna 2020

Č.j.: KHSZL 22522/2020

Spisová značka: S-KHSZL/22522/2020/1.6.1/EPID/ZL/HOŠ-01

Vyřizuje:

MUDr. Jana E. Hoškové, tel. 577 006 741, e-mail: jana.hoskova@khszlin.cz

Mgr. Václav Kočí, tel. 577 006 713, e-mail: vaclav.koci@khszlin.cz

Nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 4/2020,

kterým se ukončuje platnost nařízení mimořádného opatření při epidemii č. 3/2020 - povinná ochrana dýchacích cest ve vybraných zařízeních na území Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“ nebo „orgán ochrany veřejného zdraví“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle §82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. tímto

s účinností ode dne 1. září 2020 od 00:00 hod, ukončuje platnost

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 3/2020 vydaného dne 17. srpna 2020 pod č.j.: KHSZL 21805/2020, kterým orgán ochrany veřejného zdraví k zamezení šíření epidemie onemocnění COVID-19 nařídil podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. s účinností ode dne 19.8.2020 od 00:00 hod. pro území celého Zlínského kraje mimořádné protiepidemické opatření spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních ambulantní a jednodenní péče, v lékárnách a ve výdejnách zdravotnických prostředků.

Odůvodnění

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace spočívající ve zvýšeném počtu případů infekčního onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 u obyvatel žijících na území Zlínského kraje, orgán ochrany veřejného zdraví nařídil s účinností ode dne 19.8.2020 od 00:00 hodin až do odvolání pro území celého Zlínského kraje mimořádné protiepidemické opatřeni podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních ambulantní a jednodenní péče, v lékárnách a ve výdejnách zdravotnických prostředků.

Hlavním cílem mimořádného opatření bylo přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky.

Toho lze dosáhnout používáním přiměřených osobních ochranných prostředků, které brání šíření kapének.

Orgán ochrany veřejného zdraví vydal shora specifikované nařízení postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., tj. vydáním právního předpisu krajské hygienické stanice s označením „Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 3/2020“, který byl vyhlášen dne 18. srpna 2020 pod č.j.: KHSZL 21805/2020.

Podle §85 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. orgán ochrany veřejného zdraví stejným postupem rozhodne i o ukončení mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 24.8.2020 pod č.j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN mimořádné opatření, kterým s účinností od 1. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to mj. ve vnitřních prostorech staveb:

- které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro poskytování zdravotních služeb)

Jelikož uvedené mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorech všech typů zdravotnických zařízení v celé ČR, a tedy obecněji a šířeji, než-li stanoví nařízení KHS ZK č. 3/2020 ze dne 17.8.2020 (jak je uvedeno shora), neboli celostátní opatření nařizuje právní povinnost mít ochranu dýchacích cest i uvnitř zdravotnických zařízení definovaných v nařízení KHS ZK č. 3/2020 ze dne 17.8.2020 (tj. zdravotnická zařízení ambulantní a jednodenní péče, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků), právní úprava povinného nošení ochrany dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních stanovená v obou mimořádných opatřeních bude od data 1.9.2020 de facto duplicitní.

Proto KHS ZK rozhodla, že se s účinností ode dne 1. září 2020 od 00:00 hodin ukončuje platnost „Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 3/2020“, ze dne 17. srpna 2020 pod č.j.: KHSZL 21805/2020, neboť již s ohledem na shora uvedené právní skutečnosti není potřebná.

Platnost a účinnost:

V souladu s §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS ZK. Účinnosti nařízení nabývá dne 1.9.2020 od 00:00 hod.

Poučení:

Podle §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce s rozšířenou působností na území Zlínského kraje povinny zveřejnit toto nařízení na své úřední desce a dále zajistit provedení a uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

ředitel

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně