Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 24. srpna 2020

Č. j.: MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 1. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 tak, že

1. všem osobám, které mají pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivně testovaná osoba"), nařídí izolaci ve smyslu §2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo. Izolace se ukončí u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 po uplynutí minimálně 10 dnů. U osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění již nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak. Celková doba izolace nesmí být kratší než 10 dnů. Izolace se ukončuje bez provedení RT-PCR testu s výjimkou pracovníků ve zdravotních nebo sociálních službách;

2. všem pracovníkům ve zdravotních a sociálních službách se izolace ukončuje na základě negativního výsledku RT-PCR testu provedeného nejdříve 10 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo, a současně po uplynutí alespoň 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění již nevykazuje. V případě pozitivního výsledku testu se provede odběr na opakované vyšetření RT-PCR testu za 5 dnů ode dne odběru vzorku posledního pozitivního testu. V případě opakovaně pozitivního výsledku RT-PCR testu se provede vyšetření alternativními testy (např. LAMP - loop-mediated isothermal amplification, antigenním testem nebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích). V případě negativního výsledku alternativního testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 bude tato osoba považována za neinfekční a izolace se ukončí;

3. všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí karanténní opatření ve smyslu §2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. První RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 u osob, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, se provede v rozmezí 1-5 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Odběr vzorku pro druhý RT-PCR test se provede nejdříve 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou. V případě negativního výsledku druhého RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 lze karanténní opatření ukončit. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu se nařídí izolace podle bodu 1;

4. osobám, které potřebují potvrdit svou bezinfekčnost, byla jim ukončena izolace a mají opakovaně pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provést vyšetření alternativními testy, např. LAMP, antigenním testem anebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích.

II.

S účinností ode dne 1. září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. března 2020, č. j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. března 2020, č. j. MZDR 12591/2020-1/OES, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. dubna 2020, č. j. MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020, č. j. MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Dosavadní praxe protiepidemických opatření stanovovala dobu izolace a karantény na 14 dnů. Ke zkrácení doby izolace a karantény na 10 dnů bylo tímto mimořádným opatřením přistoupeno na základě nových poznatků o onemocnění COVID-19 z důvodu optimalizace poměru přínosu protiepidemických opatření spočívajících v omezení osobní svobody a pro společnost nepříznivých následků těchto opatření.

Výsledky recentních vědeckých studií prokázaly pokles koncentrace RNA viru SARS-CoV-2 ve vzorcích horních cest dýchacích u nakažených osob po nástupu příznaků. U osob pozitivně testovaných na základě klinického obrazu onemocnění COVID-19 lze tedy očekávat postupný pokles koncentrace viru v horních cestách dýchacích, tedy pokles jejich nakažlivost v následujících dnech po provedení odběru. Po 10 dnech od diagnostického odběru je naprostá většina pozitivně testovaných osob, které od 7. dne po odběru nevykazují žádné klinické příznaky onemocnění COVID-19, neinfekční pro své okolí. Asymptomatické osoby vylučují menší množství viru než jedinci s příznaky. Z tohoto důvodu u nich nedochází k rozvoji klinických příznaků a jejich nakažlivost je pravděpodobně nižší než u osob s klinickými příznaky. Osoby bez klinických příznaků indikované k testování na základě rizikového kontaktu s pozitivní osobou, jejichž výsledek PCR testu je pozitivní, jsou tak po deseti dnech od diagnostického odběru v naprosté většině neinfekční pro své okolí. Detekce virové RNA navíc nutně neznamená, že testovaná osoba je infekční a je schopna přenášet virus na jinou osobu. Životaschopný virus bývá jen minimálně izolován od nakažených osob po více jak deseti dnech od průkazu jejich onemocnění. U vzorků od pacientů, kteří se zotavili z počátečního onemocnění COVID-19 a následně se u nich objevily nové příznaky a znovu byly pozitivně testovány, nebyl zjištěn virus způsobilý pro replikaci v buňkách. Na základě těchto informací lze izolaci pozitivně testovaných osob zkrátit na 10 dnů od diagnostického odběru u všech asymptomatických osob a osob, které po sedmém dnu nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.

Karanténa se z důvodu dostatečné účinnosti zpravidla zavádí na maximální inkubační dobu, což v případě tohoto opatření naplněno není, protože je dokumentována řada případů rozvinutí prvních příznaků i po 14 dnech od kontaktu s nemocným. Epidemiologické dopady zkrácení karantény na minimálně 10 dní však nejsou významné. Je zřejmé, že zkrácením karantény na dobu 10 dnů mohou některé případy uniknout a infikované osoby mohou dále onemocnění šířit, je jich však pouze mezi 2,5 až 5 %, což je z epidemiologického hlediska přijatelné vzhledem k benefitům, které zkrácení omezení osobní svobody dotčených osob v jiných oblastech přinese. Tyto případy s dlouhou inkubační dobou mají navíc nižší schopnost šíření viru do okolí. Dalším praktickým, avšak minoritním důvodem stanovení desetidenní doby karantény je sjednocení minimální doby omezení svobody pohybu s izolací za účelem zjednodušení stanovených opatření tak, aby nedošlo k matení veřejnosti.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví