Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V Českých Budějovicích dne 17.8.2020

Č. j.: KHSJC 24392/2020/USC

Nařízení mimořádného opatření

Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 2/2020

ze dne 17. srpna 2020

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč. kraje") jako správní orgán místně příslušný podle §82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví") a §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví a věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) a §69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví vydává postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto nařízení:

I.

S účinností ode dne 19. srpna 2020 od 0.00 hodin se ruší Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020, č.j. KHSJC 22096/2020/USC.

II.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích dále na celém území Jihočeského kraje, DOPORUČUJE:

1. pohyb a pobyt s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve:

a. ve všech zdravotnických zařízeních včetně lékáren a všech pobytových zařízeních sociálních služeb

b. v dalších prostorech s ohledem na přítomnost osob z ohrožených skupin obyvatelstva (např.: senioři, osoby chronicky nemocné a další osoby, u kterých se vzhledem k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu předpokládá závažnější průběh onemocnění)

c. ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD)

2. všem osobám s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění dbát na dodržování veškerých hygienických a protiepidemických opatření

3. pořadatelům hromadných kulturních, sportovních, zábavních a jiných akcí sledovat aktuální vývoj epidemiologické situace.

IV.

Odůvodnění

Nařízením mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020, č.j. KHSJC 22096/2020/USC byl s účinností od 29. července 2020 všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to v určených územích, určených prostorech a s některými výjimkami.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a stavu i trendu počtu nemocných s onemocněním COVID-19 odpadly důvody pro nařízení povinností, které jsou předmětem nařízení mimořádného opatření.

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích