Animace načítání

Stránka se připravuje...


Mimořádné opatření č. 20/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon č. 258/2000 Sb.") ve smyslu §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s §69 odst. 1 písm. i) a §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

spočívající s účinností ode dne 14.8.2020 od 12:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

1. v provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.

2. v nařízení zákazu příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb vymezených v ustanovení §34 odst. 1 písm. d), e), f), g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (tj. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení), s výjimkou:

- osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

3. v povinnosti provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky či madla.

4. v povinnosti Vězeňské služby České republiky, zajistit, aby návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence probíhaly za splnění následujících pravidel:

je zachován odstup mezi návštěvou a obviněným, odsouzeným, chovancem, zaměstnancem Vězeňské služby apod. nejméně 2 metry.

ČI. I

Důvod vydání mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje ke 12. srpnu 2020 mírný nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje, vyjma území okresu Bruntál.

Jsou evidována lokální ohniska nákazy, kdy v současné době eviduje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě sice mírný nárůst těchto ohnisek v jednotlivých okresech, nicméně nedochází ke komunitnímu šíření nákazy.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje evidovala v období od 30.7. do 5.8.2020 evidovala 47 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu. Za období od 6.8.2020 do 12.8.2020 eviduje celkem 72 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu.

Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jsou v období od 6.8.2020 do 12.8.2020 dále evidovaná lokální ohniska nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu na území okresu Karviná v počtu 18 ohnisek, na území okresu Ostrava 17 ohnisek a na území okresu Opava 4 ohniska.

V rámci evidence počtu osob, které onemocněly nákazou Covid-19 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje za období od 30.7.2020 do 5.8.2020 celkem 254 nových případů nákazy. V období od 6.8.2020 do 12.8.2020 bylo evidováno celkem 266 nových případů nákazy. Na území okresu Nový Jičín je evidováno 11 nových případů nákazy, na území okresu Karviná je evidováno 41 nových případů nákazy, na území okresu Ostrava je evidováno 51 nových případů nákazy, na území okresu Opava je evidováno 12 nových případů nákazy.

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze vyloučit zavlečení nákazy z jiných okresů v rámci Moravskoslezského kraje, s ohledem na volný pohyb osob, bylo nezbytné přistoupit k vydání uvedeného mimořádného opatření.

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci na výše citovaném území je hlavním cílem vydání mimořádného opatření zejména ochrana rizikových skupin obyvatelstva.

ČI. II

Mimořádné opatření k ochraně zdraví

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje toto mimořádné opatření, jehož cílem je regulovat případně omezit vybrané činnosti v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb, kdy je toto omezení důležité zejména v případech interhumánně přenosných infekčních onemocnění, jako je právě Covid-19, kdy se jedná o nákazu, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu).

Z důvodu ochrany rizikových skupin obyvatelstva mimořádné opatření zavádí zákaz příjmu nových osob (pacientů, uživatelů) do zařízení zdravotních a sociálních služeb s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. Důvodem testování je ochrana rizikových skupin obyvatel a ochrana personálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb, kdy Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje v posledním období nová ohniska nákazy jak v sociálních, tak i ve zdravotnických službách ve větším množství. V období od 6.8.2020 do 12.8.2020 správní orgán na území okresu Ostrava, Nový Jičín, Opava a Karviná eviduje ve zdravotnickém zařízení 2 pacienty a 8 zaměstnanců, u kterých byla prokázána nákaza.

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů na ekonomiku.

Mimořádné opatření dále stanoví povinnosti podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejny, aby desinfikovali úchopová místa a košíky, kdy znečištěné ruce jsou jednou z nejčastějších cest přenosu nákazy.

Vzhledem ke specifiku výkonu trestu a vazby, včetně detence, kdy jsou osoby pobývající v těchto zařízeních v těsném kontaktu, byla přijata mimořádná opatření týkající se stanovení pravidel pro návštěvy osob v těchto zařízení.

ČI. III

Účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dne 14.8.2020 od 12:00 hodin.

Či. IV

Účinností uvedeného mimořádného opatření se ruší mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 18/2020 a č. 19/2020.

ČI. V

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny obce s rozšířenou působnosti, a to Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Vítkov, toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.,

ředitelka

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě