Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MŽP ČR, částka 6/2020

Sdělení

odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality

V souladu s ustanovením §45c odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zajistilo Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnů doporučených opatření pro následující evropsky významné lokality:

Bílý kopec u Čejče (aktualizované SDO), Boukal (aktualizované SDO), Čepičná (aktualizované SDO), Čertova skála, Dyjské svahy, Horní solopyský rybník, Hraniční meandry Odry, Hůrky, Kačina, Kakejcov, Kanice - lesní rybník, Libické luhy (aktualizované SDO), Litice (aktualizované SDO), Lukavecký potok, Michnovka-Pravy, Milčice, Nadslav (aktualizované SDO), Netopýrky (aktualizované SDO), Padrťsko, Pouzdřanská step - Kolby (aktualizované SDO), Rašelinné jezírko Rosička (aktualizované SDO), Sokolí hnízdo a bažantnice (aktualizované SDO), V Jezdinách (aktualizované SDO).

Souhrny doporučených opatření byly zpracovány za účelem zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách. Uvedené dokumenty včetně příloh jsou uveřejněny na Portálu veřejné správy a internetových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/).

Ing. Jan Šíma

ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků