Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Č.j.: KHSV/17639/2020/JI/Ř/Říha

Sp. značka: S-KHSV/15441/2020

V Jihlavě dne 7. srpna 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 7/2020

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) jako správní orgán věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví:

S účinností ode dne 8.8.2020 od 00:00 hod. se zrušuje mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 3/2020.

Odůvodnění:

Nařízením mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 3/2020 bylo s účinností od 14.7.2020 od 15:00 hod. na území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, nařízeno:

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) v prostředcích městské hromadné dopravy,

b) v motorových vozidlech, s výjimkou, jsou-li sami v uzavřeném vozidle, nebo s výjimkou, že cestují společně s ostatními členy domácnosti,

c) v provozovnách činností epidemiologicky závažných ve smyslu §19 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, s výjimkou stravovacích služeb,

d) ve všech maloobchodních prodejnách,

e) v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

f) ve všech zdravotnických zařízeních (včetně ambulantních),

g) ve všech zařízeních sociálních služeb (včetně odlehčovací a domácí péče),

h) na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách,

i) a dále na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším, s výjimkou bydliště.

2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

3. provozovatelům zařízení uvedených pod bodem 1. písm. a), c), d), e), f), g) a h) provádět průběžně desinfekci předmětných prostorů.

4. zveřejnění/vysílání tohoto mimořádného opatření, případně dalších dokumentů dle pokynů KHS kraje Vysočina, na webových stránkách výše uvedených obcí, pokud jsou tyto obcí zřízeny, a přes místní rozhlas, pokud jej obec provozuje a je-li to technicky možné.

Podle §69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Podle §85 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní obvod krajské hygienické stanice nebo jeho část právním předpisem krajské hygienické stanice.

Podle §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické stanice. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno jinak.

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 3/2020, specifikovaného výše, bylo vydáno z důvodu nárůstu počtu osob trvale žijících na území výše uvedených obcí, u nichž došlo k prokázání onemocnění COVID-19. V návaznosti na tuto zhoršenou epidemiologickou situaci vydala KHS kraje Vysočina, v souladu s výše uvedenými ustanoveními a poznatky, výše uvedené nařízení, kterým bylo vydáno mimořádné opatření při epidemii pro území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost. Hlavním cílem mimořádného opatření bylo přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky.

Na daném území došlo ke zlepšení epidemiologické situace, lze tak konstatovat, že cílů sledovaných předmětným nařízením bylo dosaženo. Z tohoto důvodu KHS kraje Vysočina přistoupila ke zrušení předmětného nařízení mimořádného opatření, kdy předmětné nařízení mimořádného opatření se zrušuje dnem 8.8.2020 od 00:00 hod.

Platnost a účinnost:

V souladu s §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS kraje Vysočina. Účinnosti nařízení nabývá dne 8.8.2020 od 00:00 hod.

Podle §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou obce Jihlava a Telč povinny zveřejnit toto nařízení na své úřední desce a dále zajistit provedení a uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Jan Říha

ředitel KHS kraje Vysočina