Animace načítání

Stránka se připravuje...


Mimořádné opatření č. 19/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon č. 258/2000 Sb.“) ve smyslu §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s §69 odst. 1 písm. i) a §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

spočívající s účinností ode dne 7.8.2020 od 12:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí Bruntál, Krnov, Rýmařov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

1. v provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.

2. v nařízení zákazu příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb vymezených v ustanovení §34 odst. 1 písm. d), e), f), g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (tj. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení), s výjimkou:

- osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

3. v omezení provozování zotavovacích akcí ve smyslu §8 zákona č. 258/2000 Sb. a jiných podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb., tak, že provozovatel musí dodržovat následující pravidla:

- zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,

- zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,

- zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,

- vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,

- omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů či jiných osob,

- omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.

4. ve zveřejnění vysílání materiálů dostupných na www.khsova.cz/homepage/korona-virus na stránkách www.khsova.cz, a to na webových stránkách obcí v rámci Moravskoslezského kraje, pokud jsou obcí zřízeny, nebo přes místní rozhlas, pokud jej obec provozuje a je-li to technicky možné.

5. v zajištění, je-li to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídám směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku.

6. v zamezení, je-li to možné, styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny.

7. v přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.

8. v zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení poskytujících ambulantní péči, s výjimkou:

a) dětí do dvou let věku,

b) osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

9. v povinnosti všech osob zaměstnávajících

- přeshraniční pracovníky (dále jen "zaměstnavatel")

s výjimkou pro pracovníky Integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému, řidičů mezinárodní dopravy, zamezit vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli, pro něhož vykonávají práci, jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny.

ČI. I

Důvod vydání mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 5.8.2020 zvýšený počet osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje mimo obce s rozšířenou působností Bruntál, Krnov a Rýmařov.

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze vyloučit zavlečení nákazy z jiných okresů v rámci Moravskoslezského kraje, s ohledem na volný pohyb osob, a vzhledem k tomu, že území okresu Bruntál je oblíbenou turistickou destinací a je zde organizováno k dnešnímu datu 7 zotavovacích akcí a 3 jiné podobné akce, bylo nezbytné přistoupit k vydání uvedeného mimořádného opatření.

Jsou evidována lokální ohniska nákazy, kdy v současné době eviduje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě mírný pokles nebo setrvalý stav těchto ohnisek v jednotlivých okresech. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje evidovala v období od 16.7.2020 do 22.7.2020 celkem 55 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu. Za období od 23.7.2020 do 29.7.2020 eviduje 57 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu a dále od 30.7.2020 do 5.8.2020 eviduje 47 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu, kdy dochází k mírnému poklesu těchto ohnisek.

Pokud jde o pocty osob, které onemocněly nákazou Covid-19 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje evidovala v období od 16.7.2020 do 22.7.2020 na území Moravskoslezského kraje celkem 331 nových případů nákazy, tj. za období 7 dnů, přičemž v následujícím období, tj. od 23.7.2020 do 29.7.2020 eviduje 294 nových případů nákazy a za období 30.7.2020 do 5.8.2020 eviduje 254 nových případů nákazy.

ČI. II

Mimořádné opatření k ochraně zdraví

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje toto mimořádné opatření, jehož cílem je omezit vybrané činnosti, kdy je toto omezení důležité zejména v případech interhumánně přenosných infekčních onemocnění, jako je právě Covid-19. Při závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich setrvávání v takovém místě. Je proto potřebné použít nástroje, jak regulovat provoz v takových místech. Z výše uvedených důvodů jsou přijata opatření týkající se povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a to ve zdravotnických zařízeních poskytující ambulantní péči.

Z důvodu ochrany rizikových skupin obyvatelstva mimořádné opatření zavádí zákaz příjmu nových osob (pacientů, uživatelů) do zařízení zdravotních a sociálních služeb s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. Důvodem testování je ochrana rizikových skupin obyvatel a ochrana personálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb, kdy Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje v posledním období nová ohniska nákazy jak v sociálních, tak i ve zdravotnických službách ve větším množství. Krajská hygienická stanice v současné době rovněž provádí šetření ve věci podezření výskytu nákazy v jednom ze zařízení poskytujících sociální služby na území okresu Bruntál. V období od 23.7.2020 do 29.7.2020 a dále v období od 30.7. do 5.8.2020 správní orgán eviduje v zařízení sociálních služeb celkem 69 klientů, 9 zdravotnických zaměstnanců a 2 zaměstnance sociálních služeb, u kterých byla prokázána nákaza a dále ve zdravotnických zařízení eviduje 12 pacientů a 42 zaměstnanců, u kterých byla prokázána nákaza.

Ze stejného důvodu rovněž tímto opatřením dochází ke stanovení podmínek při provozování zotavovacích akcí ve smyslu §8 zákona č. 258/2000 Sb. a jiných podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb.,

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů na ekonomiku.

Z uvedeného důvodu bylo přistoupeno k uložení povinnosti podnikatelům ve výrobních podnicích, jakožto zaměstnavatelům, aby zajistili, pokud je to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku. Dále aby zajistili, je-li to možné, v zamezení styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny. Z důvodu ochrany zaměstnanců při výkonu očisty těla a konzumaci stravy mimořádné opatření stanovuje, aby byla zaměstnavatelem přijata opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.

Mimořádné opatření stanovuje také povinnost zaměstnavatelům zaměstnávajícím přeshraniční pracovníky, aby zamezili vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli, pro něhož vykonávají práci, jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny. Zavedení výše uvedené povinnosti má za cíl eliminovat šíření daného onemocnění na území, zejména s ohledem na případný bezpříznakový průběh dané nákazy. Za přeshraničního pracovníka se zpravidla považují migrující osoby, které si zachovávají zázemí v jednom státě a na omezenou dobu se přesouvají za zaměstnáním do jiného státu.

ČI. III

Účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dne 7.8.2020 od 12:00 hodin.

ČI. IV

Účinností uvedeného mimořádného opatření se ruší mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 17/2020.

ČI. V

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny obce s rozšířenou působnosti, a to Bruntál, Krnov, Rýmařov toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.,

ředitelka

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě