Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V Českých Budějovicích dne 27.7.2020

Č. j.: KHSJC 22096/2020/USC

Nařízení mimořádného opatření

Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020

ze dne 27. července 2020

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč. kraje“) jako správní orgán místně příslušný podle §82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a věcně příslušný podle odst. 2 písm. m) §69 odst. 1 písm. i) a §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví vydává za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19 postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto nařízení:

I.

S účinností ode dne 29. července 2020 od 0.00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření se na území obce Prachatice a území všech obcí, pro které obec Prachatice vykonává rozšířenou působnost, nařizuje:

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to

a. ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště

b. ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD)

2. zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na

a. děti do dvou let

b. děti starší dvou let a mladší sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina.

c. děti na zotavovacích akcích pro děti

d. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního vztahu, jejichž mentální schopnost či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

e. pracovníky ve výrobních provozech, ve kterých lze dodržet oddělení střídání směn a minimální odstupové vzdálenosti pracovníků ve výrobě

f. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení

g. pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné k poskytování zdravotních služeb, pacienty na lůžku, uživatele sociálních služeb

II.

S účinností ode dne 29. července 2020 od 0.00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celé území Jihočeského kraje, nařizuje:

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to

a. ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren a ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb

b. ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadů, platí i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností

2. zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na

a. děti do dvou let

b. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního vztahu, jejichž mentální schopnost či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

c. pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné k poskytování zdravotních služeb, pacienty na lůžku, uživatele sociálních služeb

d. zaměstnance výše uvedených subjektů, kteří se nacházejí na veřejnosti nepřístupných místech (kanceláře), nebo kteří jsou od veřejnosti odděleni technickou přepážkou.

III.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích dále na celém území Jihočeského kraje, DOPORUČUJE:

1. pohyb a pobyt s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve:

a. ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště

b. ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD)

2. pořadatelům hromadných kulturních, sportovních, zábavních a jiných akcí sledovat aktuální vývoj epidemiologické situace.

IV.

Odůvodnění

Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec.

S cílem zamezení přenosu kapénkové infekce je tímto opatřením nařízeno zakrytí dýchacích cest, dle výše uvedených podmínek a za výše stanovených výjimek.

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.

Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, používání ochranných a dezinfekčních prostředků, omezení návštěv vybraných subjektů, využívání ochrany respiračních cest a zakrývání nosu a úst pro zabránění šíření kapének).

Cílem mimořádného opatření je:

Zabránit přeplnění kapacity nemocnic. To má umožnit jak zachování nezbytné zdravotní péče ve vztahu k pacientům, kteří nejsou nakaženi koronavirem SARS-CoV-2, tak ve vztahu k pacientům s onemocněním COVID-19, kteří potřebují hospitalizaci. Závažný stav vyžadující hospitalizaci se přitom dle Státního zdravotního ústavu, vycházejícího z dat a analýz Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, může objevit u více než 30 % infikovaných, z toho v širším průměru přinejmenším téměř 2,5 % infikovaných (ale spíše podstatně více) připadá na pacienty v kritickém stavu. Nekontrolované šíření epidemie přitom může v krátkém horizontu několika měsíců zasáhnout až vyšší desítky procent populace.

Zabránit explozivnímu rozšíření onemocnění COVID-19, při němž by ve zvýšené míře docházelo

(a) k šíření agresivnějších typů koronaviru SARS-CoV-2 a

(b) k vyšším koncentracím koronaviru SARS-CoV-2 v těle.

Vyšší koncentrace koronaviru SARS-CoV-2 v těle a přítomnost jeho agresivnějších typů přitom při zohlednění současných vědeckých poznatků vede k většímu rozsahu zdravotních komplikací nakažených osob a k vyšší smrtnosti.

Snížit smrtnost a četnost těžkých průběhů infekce, protože postupem doby budou vzrůstat znalosti o chování koronaviru SARS-CoV-2 a o metodách léčby infekce a zmírnění jejích následků. Nakonec by mělo dojít k vyvinutí léků nebo vakcín. Je přitom obecně známo, že již nyní dochází k experimentálním pokusům léčby různými typy antivirotik (např. remdesivir nebo hydroxychlorochin), a že v některých případech taková léčba vykazuje určité výsledky.

Do rámce tohoto mimořádného opatření spadají i opatření, jejichž cílem je zamezení šíření onemocnění COVID-19 v prostředí zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

Za tím účelem se omezují návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb a také se nařizuje při pobytu v zdravotnických a sociálních zařízeních povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým se brání šíření kapének, s výjimkami. Toto mimořádné opatření je obzvláště potřebné k ochraně zranitelných skupin obyvatel.

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph. D.

ředitelka

Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích