Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

V Jihlavě dne 24. července 2020

Č. J.: KHSV/16562/2020/JI/Ř/Říha

Sp. značka: S-KHSV15230/2020

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně příslušný podle §82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, rozhodla podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §94 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví takto:

S účinností ode dne 27.7.2020 od 00:00 hod. se ukončuje platnost a účinnost rozhodnutí o uložení protiepidemických opatření ze dne 10. července 2020, č.j. KHSV/15230/2020/JI/Ř/Říha.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) ze dne 10. července 2020, č.j. KHSV/15230/2020/JI/Ř/Říha, byla nařízena následující protiepidemická opatření:

I. S účinností ode dne 10.7.2020 od 12:00 hod. se k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, zakazují do odvolání návštěvy pacientů na všech odděleních, a to s výjimkou návštěv u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

II. S účinností od dne 10.07.2020 od 12:00 hod. se zaměstnavateli Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci nařizuje neprodleně zabezpečit vyšetření PCR testem nezbytný počet zaměstnanců za účelem zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19.

III. S účinností od dne 10.07.2020 se zaměstnavateli Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci nařizuje, aby zajistila, že její zaměstnanci při poskytování zdravotní péče pacientům budou používat osobní ochranné prostředky (filtrační masky FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice a dezinfekci rukou).

IV. S účinností od dne 10.07.2020 se zaměstnavateli Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci nařizuje, aby poskytl potřebnou součinnost místně příslušné krajské hygienické stanici.

Podle §69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Podle §82 odst. 2 písm. m) věty první zákona o ochraně veřejného zdraví krajské hygienické stanici náleží nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu.

Podle §94 odst. 4 věty první zákona o ochraně veřejného zdraví prvním úkonem v řízení podle §82 odst. 2 písm. m) je vydání rozhodnutí.

KHS kraje Vysočina musí konstatovat, že výše uvedená protiepidemická opatření byla nařízena z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 na interním oddělení D. V současné době již uplynula inkubační doba onemocnění COVID-19 u pozitivní pacientky hospitalizované na interním oddělení D i jejích kontaktů - personálu.

Na základě uvedeného proto výše uvedená nařízená protiepidemická opatření ztratila své opodstatnění. KHS kraje Vysočina za daného stavu neshledává důvod, aby výše uvedená protiepidemická opatření nadále zůstávala v platnosti. Nemocnice Jihlava však nadále musí dodržovat potřebná protiepidemická opatření, která si sama stanovila. Z výše uvedených důvodů KHS kraje Vysočina, v souladu s §82 odst. 2 písm. m) ve spojení s §69 odst. 1 písm. i) a §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, rozhodla o ukončení platnosti a účinnosti výše uvedeného rozhodnutí o uložení protiepidemických opatření, a to s účinností ode dne 27. července 2020 od 00:00 hod.

Poučení:

Dle ustanovení §81 a §83 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15 ti dnů od dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním učiněným u Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Podle §67 odst. 1 věty druhé a podle §67 odst. 11 věty druhé zákona o ochraně veřejného zdraví odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

MUDr. Jan Říha

ředitel KHS kraje Vysočina