Animace načítání

Stránka se připravuje...


Mimořádné opatření č. 17/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon č. 258/2000 Sb.“) ve smyslu §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s §69 odst. 1 písm. i) a §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

spočívající s účinností ode dne 24.7.2020 od 06:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí Bruntál, Krnov, Rýmařov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

1. v provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2, které není starší než 4 dny.

2. v nařízení zákazu příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb (podle §34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v pobytové formě, s výjimkou:

- osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

3. v omezení provozování zotavovacích akcí ve smyslu §8 zákona č. 258/2000 Sb. a jiných podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb., tak, že provozovatel musí dodržovat následující pravidla:

- zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,

- zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,

- zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,

- vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,

- omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů či jiných osob,

- omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.

4. ve zveřejnění vysílání materiálů dostupných na www.khsova.cz/homenage/korona-virus na stránkách www.khsova.cz, a to na webových stránkách obcí v rámci Moravskoslezského kraje, pokud jsou obcí zřízeny, nebo přes místní rozhlas, pokud jej obec provozuje a je-li to technicky možné.

5. v zajištění, je-li to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku.

6. v zamezení, je-li to možné, styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny.

7. v přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.

8. v zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení poskytujících ambulantní péči, s výjimkou:

a) dětí do dvou let věku,

b) osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

9. v povinnosti všech osob zaměstnávajících

- přeshraniční pracovníky (dále jen "zaměstnavatel")

s výjimkou pro pracovníky Integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému, řidičů mezinárodní dopravy, zamezit vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli, pro něhož vykonávají práci, jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny.

ČI. I

Důvod vydání mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 22. červenci 2020 zvýšený počet osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje mimo obce s rozšířenou působností Bruntál, Krnov a Rýmařov.

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze vyloučit zavlečení nákazy z jiných okresů v rámci Moravskoslezského kraje, s ohledem na volný pohyb osob, a vzhledem k tomu, že území okresu Bruntál je oblíbenou turistickou destinací a je zde organizováno k dnešnímu datu 14 zotavovacích akcí a 7 jiných podobných akcí, bylo nezbytné přistoupit k vydání uvedeného mimořádného opatření.

Jsou evidována lokální ohniska nákazy, kdy v současné době eviduje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě mírný pokles nebo setrvalý stav těchto ohnisek v jednotlivých okresech.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje evidovala v období od 9.7.2020 do 15.7.2020 celkem 75 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu a v období od 16.7.2020 do 22.7.2020 eviduje mírný pokles těchto nových lokálních ohnisek v počtu 55 ohnisek. Pokud jde o počty osob, které onemocněly nákazou Covid-19 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje evidovala v období od 9.7.2020 do 15.7.2020 na území Moravskoslezského kraje celkem 324 nových případů nákazy, tj. za období 7 dnů, přičemž v následujícím období, tj. od 16.7.2020 do 22.7.2020 došlo k mírnému poklesu počtu nově nakažených, a to na počet 271 osob.

ČI. II

Mimořádné opatření k ochraně zdraví

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje toto mimořádné opatření, jehož cílem je omezit vybrané činnosti, kdy je toto omezení důležité zejména v případech interhumánně přenosných infekčních onemocnění, jako je právě Covid-19. Při závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich setrvávání v takovém místě, Je proto potřebné použít nástroje, jak regulovat provoz v takových místech. Z výše uvedených důvodů jsou přijata opatření týkající se povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a to ve zdravotnických zařízeních poskytující ambulantní péči.

Z důvodu ochrany rizikových skupin obyvatelstva mimořádné opatření zavádí zákaz příjmu nových osob (pacientů, uživatelů) do zařízení zdravotních a sociálních služeb s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. Důvodem testování je ochrana rizikových skupin obyvatel a ochrana personálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb, kdy Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje v posledním období nová ohniska nákazy jak v sociálních, tak i ve zdravotnických službách ve větším množství. Krajská hygienická stanice v současné době rovněž provádí šetření ve věci podezření výskytu nákazy v jednom ze zařízení poskytujících sociální služby na území okresu Bruntál.

Ze stejného důvodu rovněž tímto opatřením dochází ke stanovení podmínek při provozování zotavovacích akcí ve smyslu §8 zákona č. 258/2000 Sb. a jiných podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb.,

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů na ekonomiku.

Z uvedeného důvodu bylo přistoupeno k uložení povinnosti podnikatelům ve výrobních podnicích, jakožto zaměstnavatelům, aby zajistili, pokud je to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku. Dále aby zajistili, je-li to možné, v zamezení styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny. Z důvodu ochrany zaměstnanců při výkonu očisty těla a konzumaci stravy mimořádné opatření stanovuje, aby byla zaměstnavatelem přijata opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.

Mimořádné opatření stanovuje také povinnost zaměstnavatelům zaměstnávajícím přeshraniční pracovníky, aby zamezili vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli, pro něhož vykonávají práci, jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny. Zavedení výše uvedené povinnosti má za cíl eliminovat šíření daného onemocnění na území, zejména s ohledem na případný bezpříznakový průběh dané nákazy. Za přeshraničního pracovníka se zpravidla považují migrující osoby, které si zachovávají zázemí v jednom státě a na omezenou dobu se přesouvají za zaměstnáním do jiného státu.

ČI. III

Účinnost

Podle ustanoveni §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dne 24.7.2020 od 06:00 hodin.

ČI. IV

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny obce s rozšířenou působnosti, a to Bruntál, Krnov, Rýmařov toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.,

ředitelka

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

se sídlem v Ostravě