Animace načítání

Stránka se připravuje...


Mimořádné opatření č. 16/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon č. 258/2000 Sb.“) ve smyslu §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s §69 odst. 1 písm. i) a §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

spočívající s účinností ode dne 24.7.2020 od 6:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

1. v provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2, které není starší než 4 dny.

2. v nařízení zákazu příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb (podle §34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v pobytové formě, s výjimkou:

- osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

3. v omezení konání hromadných akcí ve venkovních prostorách tak, že provozovatel/pořadatel musí zajistit dodržování následujících pravidel:

- u každého vstupu je na viditelném místě k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou,

- účastníci hromadné akce se pohybují či pobývají na akci s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, s výjimkou:

a. děti do dvou let věku,

b. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

d. osoby účastnící se svateb či pohřbů.

4. v omezení konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách, tak, že provozovatel/pořadatel musí zajistit dodržování následujících pravidel:

- zakazuje se účast přesahující ve stejný čas 100 osob v každém ze stavebně nebo funkčně oddělených sektorů areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory'; v případě prostor osazených sedadly (např. kina, divadla, sportovní haly apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo, s výjimkou členů domácnosti. Účast na hromadných akcích přesahujících ve stejný čas 100 osob se nevztahuje na konání svateb a pohřbů.

- u každého vstupu je na viditelném místě k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou.

5. v omezení provozování zotavovacích akcí ve smyslu §8 zákona č. 258/2000 Sb. a jiných podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb., tak, že provozovatel musí dodržovat následující pravidla:

- zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,

- zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,

- zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,

- vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,

- omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů Či jiných osob,

- omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.

6. v omezení provozování umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový' bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí zajistit dodržování následujících pravidel:

provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

- provozovatel zajistí, pokud je to možné, opatření k zabránění shromažďování osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat kumulaci osob,

- v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,

- zajištění dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,

- zajištění provozu šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,

- pravidelné provádění dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,

- u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,

- všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány, hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou.

7. v omezení provozování vnitřních sportovišť, saun a wellness center, s výjimkou

plaveckých bazénů, tak, že jejich provozovatelé musí zajistit dodržování následujících pravidel:

- provozovatel zajistí dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

- provozovatel zajistí provoz šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,

- provozovatel zajistí dezinfekci rukou pro personál i klienty,

- klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

- provozovatel upraví časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid,

- provozovatel zajistí pravidelné vy větrání prostor, vyjma saunových prostor,

- provozovatel zakáže provoz kádí s ledovou tříští ve wellness centrech a saunách.

8. ve zveřejnění vysílání materiálů dostupných na www.khsova.cz/homepage/korona-virus na stránkách www.khsova.cz, a to na webových stránkách obcí v rámci Moravskoslezského kraje, pokud jsou obcí zřízeny, nebo přes místní rozhlas, pokud jej obec provozuje a je-li to technicky možné.

9. v omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 00:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny stravovacích služeb, s výjimkou:

- provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

- prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),

- provozoven, které jsou součástí zařízení poskytujících ubytovací služby ve smyslu §21 zákona č. 258/2000 Sb., kde se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 00:00 hodin do 6:00 hodin,

- svatebních a pohřebních hostin.

10. v omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí zajistit dodržování následujících pravidel:

- zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 2 metry, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

- u jednoho stolu sedí max. 4 osoby, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),

- venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 2 metry' od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory' provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící Šíření kapének z dýchacích cest,

- provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny, vyjma osob sedících u jednoho stolu s maximálním počtem 4 osob.

- při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,

- provozovatel zajistí, pokud je to možné, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,

- dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nove skupiny zákazníků, v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,

- zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,

- provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech protiepidemických opatření.

11. v zajištění, je-li to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku.

12. v zamezení, je-li to možné, styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny.

13. v přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.

14. v zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, a to s výjimkou pro:

a) osoby v motorových vozidlech, jsou-li samy v uzavřeném vozidle nebo cestují společně s ostatními členy domácnosti, včetně výjimek v bodě 16 písm. c), h), k) tohoto mimořádného opatření,

b) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy’ či dopravy pro přepravu zaměstnanců, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

c) děti do dvou let věku,

d) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině, děti při pobytu na zotavovací akci a osoby vykonávající dohled na zotavovací akci a podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb.,

e) děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m,

f) studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/19998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m,

g) na osoby při akademickém obřadu, které promují a dále na pracovníky při promoci, na dobu nezbytně nutnou,

h) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

i) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, pokud je dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci, výjimka dle bodu 16 písm. i) je možná za následujících podmínek:

- místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a prostory jsou pravidelně větrány,

- je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,

- v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění covid-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

j) moderátory, redaktory', a další osoby vystupující v televizních a dalších pořadech, pokud jsou ve studiu od hostů rozestupy alespoň 2 metry,

k)  pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

l) práce, které jsou zařazeny do kategorie jiné než první z hlediska faktoru zátěže teplem dle vyhlášky' č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli,

m) zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

n)  plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů či fitness center, pokud je zachován zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,

o) osoby pobývající ve vnitřních prostorách umělého koupaliště, v prostorách wellness center (sauna, vířivka) a jejich koupelnách, včetně vnitřních prostor sportovišť,

p) osob účastnících se svateb či pohřbů,

q) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

15. v nařízení všem řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

16. v provádění zvýšené povrchové desinfekce všech míst se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob a veřejných prostranství, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např.;

- zastávky MHD,

- místa v okolí budov občanské vybavenosti typu vchody do obchodů, poliklinik, úřadů, hlavní vstupy do zaměstnání apod.,

- vstupy z podzemních garáží, prostory před výtahy, eskalátory, záchody apod.,

- místa určená k odpočinku na veřejných prostranstvích, zejména lavičky,

- vybavení dětských hřišť, event. sportovišť ve správě obce,

- často dotýkané předměty typu zábradlí, kliky či madla, rukojeti, apod.

17. v povinnosti všech osob zaměstnávajících

- přeshraniční pracovníky (dále jen "zaměstnavatel“)

s výjimkou pro pracovníky Integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému, řidičů mezinárodní dopravy,

zamezit vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli, pro něhož vykonávají práci, jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny.

18. v povinnosti provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky' či madla.

19. v povinnosti Vězeňské služby České republiky, zajistit, aby návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence probíhaly za splnění následujících pravidel:

- je zachován odstup mezi návštěvou a obviněným, odsouzeným, chovancem, zaměstnancem Vězeňské služby apod. nejméně 2 metry.

ČI. I

Důvod vydání mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 22. červenci 2020 zvýšený počet osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje mimo obce s rozšířenou působností Bruntál, Krnov a Rýmařov.

Jsou evidována lokální ohniska nákazy, kdy v současné době eviduje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě mírný pokles nebo setrvalý stav těchto ohnisek v jednotlivých okresech. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje evidovala v období od 9.7.2020 do 15.7.2020 celkem 75 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu a v období od 16.7.2020 do 22.7.2020 eviduje mírný pokles těchto nových lokálních ohnisek v počtu 55 ohnisek. Pokud jde o počty osob, které onemocněly nákazou Covid-19 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje evidovala v období od 9.7.2020 do 15.7.2020 na území Moravskoslezského kraje celkem 324 nových případů nákazy, tj. za období 7 dnů, přičemž v následujícím období, tj. od 16.7.2020 do 22.7.2020 došlo k mírnému poklesu počtu nově nakažených, a to na počet 271 osob.

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci na výše citovaném území je hlavním cílem vydání mimořádného opatřeni přerušit cestu přenosu nákazy a zabránit masivnímu rozšíření nákazy' v populaci. Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shromažďování a zákazu návštěv rizikových skupin obyvatel, včetně používání prostředků individuální ochrany).

ČI. II

Mimořádné opatření k ochraně zdraví

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje toto mimořádné opatření, jehož cílem je omezit vybrané činnosti, kdy je toto omezení důležité zejména v případech interhumánně přenosných infekčních onemocnění, jako je právě Covid-19. Při závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich setrvávání v takovém místě. Je proto potřebné použít nástroje, jak regulovat provoz v takových místech. Z výše uvedených důvodů jsou přijata opatření týkající se povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), a to se stanovenými výjimkami, včetně dodržování jednotlivých odstupů ve vnitřních prostorech, včetně omezení provozní doby provozoven stravovacích služeb se stanovenými výjimkami. Ze stejného důvodu rovněž tímto opatřením dochází ke stanovení podmínek při provozování zotavovacích akcí ve smyslu §8 zákona č. 258/2000 Sb. a jiných podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb., stejně tak stanovení podmínek při provozování umělých koupališť, wellness center, vnitřních sportovišť a saun. V případě míst, kde dochází ke zvýšené koncentraci osob, je mimořádným opatřením stanoveno provádění zvýšené povrchové desinfekce, aby se minimalizoval přenos závažné infekce prostřednictvím kontaminovaných kapének (aerosolu).

Z důvodu ochrany rizikových skupin obyvatelstva mimořádné opatření zavádí zákaz příjmu nových osob (pacientů, uživatelů) do zařízení zdravotních a sociálních služeb s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. Důvodem testování je ochrana rizikových skupin obyvatel a ochrana personálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb, kdy Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje v posledním období nová ohniska nákazy jak v sociálních, tak i ve zdravotnických službách ve větším množství.

Mimořádné opatření směřuje i k ochraně řidičů a posádek dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů na ekonomiku. Toho lze dosáhnout omezením konání hromadných akcí ve vnitřních i vnějších prostorech, zvýšenou dezinfekcí veřejných prostranství a míst s velkou koncentrací osob. Za hromadné akce lze považovat divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé. Hromadné akce ve vnějším prostoru mohou být rizikem pro masivní přenos nákazy a z tohoto důvodu se stanovuje povinnost osobám, které se účastní hromadné akce ve vnějším prostoru, aby měly po celou dobu pobytu či pohybu na hromadné akci ochranu dýchacích cest (ústa a nos) a to se stanovenými výjimkami. Výjimky stanovené pro svatby pohřby jsou z stanoveny zejména z důvodů, že se jedná o známý okruh osob, které zpravidla znají svůj zdravotní stav.

Mimořádné opatřeni stanovuje povinnosti podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejny, aby desinfikovali úchopová místa a košíky, kdy znečištěné ruce jsou jednou z nejčastějších cest přenosu nákazy. Dále v omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 00:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny stravovacích služeb, se stanovenými výjimkami. Současně uložení podnikatelům ve výrobních podnicích, jakožto zaměstnavatelům, aby zajistili, pokud je to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku. Dále aby zajistili, je-li to možné, v zamezení styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny. Z důvodu ochrany zaměstnanců při výkonu očisty těla a konzumaci stravy mimořádné opatření stanovuje, aby byla zaměstnavatelem přijata opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.

Mimořádné opatření stanovuje také povinnost zaměstnavatelům zaměstnávajícím přeshraniční pracovník), aby zamezili vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli, pro něhož vykonávají práci, jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny. Zavedení výše uvedené povinnosti má za cíl eliminovat šíření daného onemocnění na území, zejména s ohledem na případný bezpříznakový průběh dané nákaz). Za přeshraničního pracovníka se zpravidla považují migrující osoby, které si zachovávají zázemí v jednom státě a na omezenou dobu se přesouvají za zaměstnáním do jiného státu.

Vzhledem ke specifiku výkonu trestu a vazby, včetně detence, kdy jsou osoby pobývající v těchto zařízeních v těsném kontaktu, byla přijata mimořádná opatření týkající se stanovení pravidel pro návštěvy osob v těchto zařízení.

ČI. III

Účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dne 24.7.2020 od 06:00 hodin.

ČI. IV

Účinností uvedeného mimořádného opatření se ruší mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 15/2020.

Čl. V

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny obce s rozšířenou působnosti, a to Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov, toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.,

ředitelka

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

se sídlem v Ostravě