Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

V Jihlavě dne 24. července 2020

Č.j.: KHSV/16576/2020/JI/Ř/Říha

Sp. Značka: S-KHSV/16576/2020

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) jako správní orgán věcně příslušný podle §82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví nařizuje podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §94 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví toto mimořádné opatření při epidemii:

I. Právnické osobě Alzheimercentrum pp s.r.o., IČO 27244121, se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha - Karlín, se ode dne 25. července 2020 od 00:00 hod. k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 nařizuje do odvolání provádět v Domově se zvláštním režimem Alzheimercentrum Jihlava, Romana Havelky 13, 586 01 Jihlava, následná protiepidemická opatření:

a) neposkytovat sociální služby v uvedeném zařízení prostřednictvím zaměstnanců, u nichž bylo prokázáno onemocnění COVID-19;

b) u klientů, u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19 (dále jen „Covid pozitivní klienti“), zavést bariérový ošetřovací režim, izolaci v samostatném oddělení Covid-zóně. Personál při ošetřování těchto klientů bude používat osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“ - respirátor třídy FFP2, štít nebo brýle, přiléhající k obličeji, rukavice, ochranný oděv). S prádlem od těchto klientů bude manipulováno jako s prádlem infekčním;

c) pro Covid pozitivní klienty zřídit samostatné oddělení, na kterém nebude docházet ke křížení tohoto provozu s provozem, ve kterém budou umístěni klienti bez prokázaného onemocnění. Pro Covid pozitivní klienty bude vyčleněn samostatný personál, který bude ošetřovat pouze tyto klienty, tento personál se bude převlékat přímo na vyčleněném oddělení. Stravu pro Covid pozitivní klienty dodávat v jednorázovém nádobí - přímá likvidace jako infekční odpad.

d) na oddělení vyčleněném pro Covid pozitivní pacienty zvýšit úroveň úklidu za použití dezinfekčního prostředku s virucidním účinkem v předepsané koncentraci a expozici, personál provádějící úklid řádně vybavit OOPP (respirátor třídy FFP2, štít nebo brýle, přiléhající k obličeji, rukavice, ochranný oděv). Personál i úklidové prostředky vyčlenit pouze pro oddělení s Covid pozitivními klienty;

e) zajistit ohniskovou a průběžnou dezinfekci rukou, předmětů, ploch a povrchů zařízení sociálních služeb s použitím desinfekčních prostředků s virucidním účinkem;

f) u klientů, kteří byli v kontaktu s Covid pozitivním klientem, zavést karanténní opatření, spočívající v izolaci a v bariérovém ošetřovacím režimu; 

g) zajistit 2x denně zdravotní screening pacientů a personálu účastníka řízení (měření teploty, sledování zdravotního stavu s ohledem na onemocnění COVID-19), klienty s příznaky onemocnění (teplota nad 37,0 °C, resp. kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma, ztráta chuti a čichu) bezodkladně izolovat a zajistit provedení vyšetření na onemocnění COVID-19, personál s teplotou vyšší než 37,0 °C odeslat do domácí karantény a zajistit mu vyšetření na onemocnění COVID-19;

h) zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19, a to v intervalu co 5 dnů;

i) osoby, jimž jsou v daném zařízení poskytovány sociální služby a u nichž nebylo prokázáno onemocnění COVID-19, se zakazuje přemístit mimo Domov se zvláštním režimem Alzheimercentrum Jihlava, Romana Havelky 13, 586 01 Jihlava, s výjimkou případů, kdy jim musí být poskytnuta neodkladná zdravotní péče;

j) zajistit, aby všechny osoby, které budou v daném zařízení poskytovat sociální služby klientům a které nejsou současnými zaměstnanci účastníka řízení, se před nástupem do uvedeného zařízení prokázali negativním výsledkem vyšetření na SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, který nebude starší než 48 hodin.

k) poučit všechny zaměstnance o důsledném dodržování osobní hygieny, mytí a dezinfekce rukou před a po započetí jakékoli činnosti;

l) seznámit personál s opatřeními, která byla v souvislosti s výskytem infekčních onemocnění nařízena;

II. Alzheimercentru pp s.r.o., IČO 27244121, se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha - Karlín, se nařizuje, aby poskytlo potřebnou součinnost Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v Alzheimercentru Jihlava. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 v Alzheimercentru Jihlava.

Vzhledem k výskytu a s ním spojené možnosti výrazného rozšíření tohoto onemocnění ve výše uvedeném Alzheimercentru hrozí závažné riziko rozšíření nákazy z ohniska, proto je nezbytné, aby byla přijata potřebná protiepidemická opatření.

Podle §69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Podle §82 odst. 2 písm. m) věty první zákona o ochraně veřejného zdraví krajské hygienické stanici náleží nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu.

Podle §94 odst. 4 věty první zákona o ochraně veřejného zdraví prvním úkonem v řízení podle §82 odst. 2 písm. l), m), p) a q) a §84 odst. 1 písm. c) části textu před středníkem, písmen e) části textu před středníkem, g), n), r), u), v) a x) je vydání rozhodnutí.

Výše uvedená protiepidemická opatření byla stanovena z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 u klientů a personálu Alzheimercentrum pp s.r.o., nacházejícího se na adrese Romana Havelky 13, 586 01 Jihlava. V době vydání tohoto rozhodnutí je v uvedeném zařízení potvrzeno celkem 24 osob, které onemocněly COVID-19 (z toho 11 osob personálu a 13 klientů).

Uvedená mimořádná opatření mají zamezit dalšímu případnému přenosu nákazy na ostatní klienty a personál uvedeného zařízení. Toto mimořádné opatření se nařizuje za účelem zabránění vzniku sekundárních případů, tj. v zájmu účinné ochrany proti šíření uvedené nové infekční nákazy, s cílem zabránit vzniku, resp. šíření uvedeného infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit, tj. v inkubační době.

Zavedení bariérového režimu u nemocných klientů, používání OOPP, dodržování osobní hygieny, dezinfekce rukou personálu jsou opatření, která jsou stanovena k zabránění přenosu infekce na ostatní klienty.

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Dle ustanovení §81 a §83 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15ti dnů od dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním učiněným u Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Podle §69 odst. 2 věty čtvrté zákona o ochraně veřejného zdraví odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

MUDr. Jan Říha

ředitel KHS kraje Vysočina