Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI

V Liberci dne 22.7.2020

Č.j.: KHSLB 15311/2020

Sp. značka: S-KHSLB 15311/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 1/2020

ze dne 22. 7. 2020

kterým se nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Libereckého kraje

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „Krajská hygienická stanice Libereckého kraje“) jako správní orgán místně příslušný podle §82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví"), a věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) a §69 odst. 1 písm. i) ve spojení s §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví vydává za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19 postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto nařízení:

Čl. I

Nařízení

S účinností ode dne 24.7.2020 7:00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celém území Libereckého kraje nařizuje:

1) Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

2) Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

- děti do tří let,

- osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnost či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

- pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacienty na lůžku, uživatele sociálních služeb,

- zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.

Čl. II

Odůvodnění

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 je v současné době zaznamenán na území Libereckého kraje zvýšený výskyt nákazy tímto infekčním onemocněním, vedoucí ke zhoršování epidemiologické situace v Libereckém kraji. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje eviduje nárůst počtu případů ve zdravotnických zařízeních a eviduje případy v zařízení sociálních služeb. Mezi klíčová opatření, jejichž cílem je zabránit nekontrolovatelnému šíření onemocnění, patří používání ochranných prostředků dýchacích cest. Ty mají zabránit šíření nákazy respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání či kýchání. Mimořádné opatření zavádí použití ochrany dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, kde se zejména koncentruje riziková skupina obyvatel.

Cílem mimořádného opatření je chránit rizikové skupiny obyvatel.

Čl. III

Účinnost

Na základě §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a účinnosti dne 24.7.2020 7:00 hodin.

Čl. IV

Poučení

Na základě §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou povinny všechny obce s rozšířenou působností na území Libereckého kraje toto nařízení uveřejnit na svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

ředitel Krajské hygienické stanice

Libereckého kraje se sídlem v Liberci