Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ

Ve Zlíně, dne 17. července 2020

Č.j.: KHSZL 19119/2020

Spisová značka: S-KHSZL/19119/2020/1.6.1 /EPID/VS/HOŠ-01

Vyřizuje:

MUDr. Jana E. Hoškové, tel. 577 006 741, e-mail:jana.hoskova@khszlin.cz

JUDr. Martin Hába, tel. 577 006 748, e-mail: martin.haba@khszlin.cz

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice

Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 1/7/2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) jako správní orgán věcně příslušný podle §82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, nařizuje podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto mimořádné opatření při epidemii k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:

S účinností ode dne 18.7.2020 od 16:00 hod. do odvolání, se

I. na katastrálním území obce Vlčnov, nařizuje:

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) v prostředcích hromadné dopravy,

b) v motorových vozidlech, s výjimkou, jsou-li sami v uzavřeném vozidle, nebo s výjimkou, že cestují společně s ostatními členy domácnosti,

c) v provozovnách činností epidemiologicky závažných ve smyslu §19 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, s výjimkou stravovacích služeb,

d) ve všech maloobchodních prodejnách,

e) v nákupních centrech,

f) v zdravotnických zařízeních,

g) v zařízeních sociálních služeb (včetně odlehčovací a domácí péče),

h) na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách,

i) a dále na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším, s výjimkou bydliště.

2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině,

c) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

3. omezení konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:

a) účast osob ve stejný čas nesmí přesáhnout 500 osob,

b) je zachován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti,

c) je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou.

4. zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb (podle §34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:

a) návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb,

b) návštěv uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

c) návštěv uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

5. všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě:

a) aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

b) aby osoby, které přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních ode dne účinnosti tohoto mimořádného opatření, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.

6. provozovatelům zařízení uvedených pod bodem 1. písm. a), c), d), e), f), g) a h) provádět průběžně desinfekci předmětných prostorů.

II. nařizuje zveřejnění/vysílání tohoto mimořádného opatření, případně dalších dokumentů dle pokynů KHS ZK, na webových stránkách obce Vlčnov, pokud jsou tyto obcí zřízeny, a přes místní rozhlas, pokud jej obec provozuje a je-li to technicky možné.

Odůvodnění

Podle §69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Podle §85 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní obvod krajské hygienické stanice nebo jeho část právním předpisem krajské hygienické stanice.

Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec.

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.

KHS ZK eviduje ke dni vydání tohoto nařízení nárůst počtu osob žijících na katastrálním území obce Vlčnov, u nichž došlo k prokázání COVID-19. V návaznosti na tuto zhoršenou epidemiologickou situaci vydává KHS ZK v souladu s výše uvedenými ustanoveními a poznatky, toto nařízení, kterým je vydáno mimořádné opatření při epidemii pro katastrální území obce Vlčnov.

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit šíření nákazy a zastavit epidemii v co nejkratším čase. Dále omezit vybrané činnosti, kdy je toto omezení důležité zejména v případech mezilidsky přenosných infekčních onemocnění, jako je právě COVID-19. Při závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich setrvávání v takovém místě. Je proto potřebné použít nástroje, jak regulovat provoz v takových místech.

Platnost a účinnost:

V souladu s §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS ZK. Účinnosti nařízení nabývá dne 18.7.2020 od 16:00 hod.

Poučení:

Podle §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví je obec Vlčnov povinna zveřejnit toto nařízení na své úřední desce.

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

ředitel

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně