Animace načítání

Stránka se připravuje...


Mimořádné opatření č. 15/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon č. 258/2000 Sb.“) ve smyslu §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s §69 odst. 1 písm. i) a §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území Moravskoslezského kraje

1. v nařízení zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- návštěv pacientů zdravotnických zařízení, za podmínky, že návštěvník po celou dobu pobývá či se pohybuje v zařízení s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to min. respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a současně udržuje min. 2 m rozestup od pacientů popř. personálu zdravotnického zařízení.

2. v provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.

3. v nařízení zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb (podle §34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:

- návštěv uživatelů sociálních služeb, za podmínky, že návštěvník po celou dobu pobývá či se pohybuje v zařízení s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to min. respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a současně udržuje min. 2 m rozestup od uživatelů popř. personálu zařízení sociální služby.

4. v omezení příjmu osob v zařízeních sociálních služeb (podle §34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:

- osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

5. v omezení konání hromadných akcí ve venkovních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:

- účast osob ve stejný čas nesmí přesáhnout 100 osob v jednom sektoru se samostatným vchodem a zázemím, maximální povolený počet sektorů na jednom místě je pět, sektory musí být odděleny stavebně nebo funkčně min. 4 metrovou vzdáleností, účastníci nemohou přecházet mezi sektory,

- je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),

- je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou.

6. v omezení konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách, tak, že musí být dodržována následující pravidla:

- zakazuje se účast přesahující ve stejný čas 100 osob v každém ze stavebně nebo funkčně oddělených sektorů areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; v případě prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo, s výjimkou členů domácnosti,

- je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou.

7. v provozování zotavovacích akcí ve smyslu §8 zákona č. 258/2000 Sb. a jiných podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb., tak, že provozovatel musí dodržovat následující pravidla:

- zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,

- zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,

- zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,

- vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,

- omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů či jiných osob,

- omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.

8. v provozování přírodního koupaliště a umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

- provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

- provozovatel zajistí, pokud je to možné, opatření zabránění shromažďování osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat kumulaci osob,

- v zařízeních se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše eden návštěvních na 10m2 prostorů přístupných návštěvníkům, vyjma vodních prostor přírodního koupaliště a umělého koupaliště,

- provozovatel zajistí, aby na atrakcích typu tobogánu, a to uvnitř i před ním, byly udržovány rozestupy nejméně 2 metry, vyjma rodinných příslušníků, mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

- zajištění dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,

- zajištění provozu šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,

- pravidelné provádění dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,

- u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků

- všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,

- hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou.

9. v provozování vnitřních sportovišť, saun a wellness center, s výjimkou plaveckých bazénů, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

- omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin a členů domácnosti,

- provozovatel zajistí dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

- provozovatel zajistí provoz Šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,

- provozovatel zajistí dezinfekci rukou pro personál i klienty,

- klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

- provozovatel upraví časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid,

- provozovatel zajistí pravidelné vy větrání prostor, vyjma saunových prostor,

- provozovatel zakáže provoz kádí s ledovou tříští ve wellness centrech a saunách.

10. ve zveřejnění vysílání materiálů dostupných na www.khsova.cz/homepage/korona-virus na stránkách www.khsova.cz, a to na webových stránkách obcí v rámci Moravskoslezského kraje, pokud jsou obcí zřízeny, nebo přes místní rozhlas, pokud jej obec provozuje a je-li to technicky možné.

11. v omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 23:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny stravovacích služeb, s výjimkou:

- provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

- prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),

- provozoven, které jsou součástí zařízení poskytujících ubytovací služby ve smyslu §21 zákona č. 258/2000 Sb., kde se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 23:00 hodin do 6:00 hodin.

12. v omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

- zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 2 metry, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

- u jednoho stolu sedí max. 4 osoby, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),

- venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 2 metry od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,

- provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny, vyjma osob sedících u jednoho stolu s maximálním počtem 4 osob,

- při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,

- provozovatel zajistí, pokud je to možné, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,

- dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků, v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,

- zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,

- provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech protiepidemických opatření.

13. v zajištění, je-li to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku.

14. v zamezení, je-li to možné, styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny.

15. v přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.

16. v zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, a to s výjimkou pro:

a) osoby v motorových vozidlech, jsou-li samy v uzavřeném vozidle nebo cestují společně s ostatními členy domácnosti, včetně výjimek v bodě 16 písm. c), h), k) tohoto mimořádného opatření,

b) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy či dopravy pro přepravu zaměstnanců, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

c) děti do dvou let věku,

d) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině, děti při pobytu na zotavovací akci a osoby vykonávající dohled na zotavovací akci a podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb.,

e) děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m,

f) studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m,

g) na osoby při akademickém obřadu, které promují a dále na pracovníky při promoci, na dobu nezbytně nutnou,

h) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

i) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, pokud je dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci, výjimka dle bodu 16 písm. i) je možná za následujících podmínek:

- místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a prostory jsou pravidelně větrány,

- je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,

- v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37°C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění covid-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

j) moderátory, redaktory, a další osoby vystupující v televizních a dalších pořadech, pokud jsou ve studiu od hostů rozestupy alespoň 2 metry,

k) pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

l) práce, které jsou zařazeny do kategorie jiné než první z hlediska faktoru zátěže teplem dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli,

m) zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

n) plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů či fitness center, pokud je zachován zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,

o) osoby pohybující se a pobývající v bazénu či ve vnitřních a vnějších sportovištích při výkonu sportovní činnosti a také osoby v prostorách wellness center (sauna, vířivka) a jejich koupelnách, osoby sportující, či osoby pobývající na ručníku (dece, apod.) v rámci sportovní činnosti či rekreace, pokud je zachován zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,

p) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,

q) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami

r) zaměstnanci v kancelářích, pokud jsou od sebe v minimální vzdálenosti 2 metry,

s) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

17. v nařízení všem řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

18. v provádění zvýšené povrchové desinfekce všech míst se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob a veřejných prostranství, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např.;

- zastávky MHD,

- místa v okolí budov občanské vybavenosti typu vchody do obchodů, poliklinik, úřadů, hlavní vstupy do zaměstnání apod.,

- vstupy z podzemních garáží, prostory před výtahy, eskalátory, záchody apod.,

- místa určená k odpočinku na veřejných prostranstvích, zejména lavičky,

- vybavení dětských hřišť, event. sportovišť ve správě obce,

- často dotýkané předměty typu zábradlí, kliky či madla, rukojeti, apod.

19. v povinnosti všech osob zaměstnávajících

- přeshraniční pracovníky (dále jen "zaměstnavatel")

s výjimkou pro pracovníky Integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému,

zamezit vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli, pro něhož vykonávají práci, jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny.

20. v povinnosti provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky či madla.

Čl. I

Důvod vydání mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 13. červenci 2020 nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje, který se projevuje vznikem nových lokálních ohnisek nákazy mimo oblast obcí s rozšířenou působností Karviná a Frýdek-Místek. Současně evidujeme nárůst počtů případů u přeshraničních pracovníků pracujících na území celého Moravskoslezského kraje. V návaznosti na zhoršenou epidemiologickou situaci je hlavním cílem vydání mimořádného opatření přerušit cestu přenosu nákazy a zabránit masivnímu rozšíření nákazy v populaci. Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shromažďování a omezení návštěv rizikových skupin obyvatel, včetně používání prostředků individuální ochrany).

ČI. II

Mimořádné opatření k ochraně zdraví

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje toto mimořádné opatření, jehož cílem je omezit vybrané činnosti, kdy je toto omezení důležité zejména v případech interhumánně přenosných infekčních onemocnění, jako je právě covid-19. Při závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich setrvávání v takovém místě.

Je proto potřebné použít nástroje, jak regulovat provoz v takových místech. Z výše uvedených důvodů jsou přijata opatření týkající se povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), a to se stanovenými výjimkami, včetně dodržování jednotlivých odstupů ve vnitřních prostorech, včetně omezení provozní doby provozoven stravovacích služeb. Ze stejného důvodu rovněž tímto opatřením dochází ke stanovení podmínek při provozování zotavovacích akcí ve smyslu §8 zákona č. 258/2000 Sb. a jiných podobných akcí ve smyslu §12 zákona č. 258/2000 Sb., stejně tak stanovení podmínek při provozování přírodních a umělých koupališť, wellness center, vnitřních sportovišť a saun. V případě míst, kde dochází ke zvýšené koncentraci osob, je mimořádným opatřením stanoveno provádění zvýšené povrchové desinfekce, aby se minimalizoval přenos závažné infekce prostřednictvím kontaminovaných kapének (aerosolu).

Z důvodu ochrany rizikových skupin obyvatelstva mimořádné opatření ukládá zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou návštěv pacientů zdravotnických zařízení, za podmínky, že návštěvník po celou dobu pobývá či se pohybuje v zařízení s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to min. respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a současně udržuje min. 2 m rozestup od pacientů popř. personálu zdravotnického zařízení. Dále zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou návštěv uživatelů sociálních služeb, za podmínky, že návštěvník po celou dobu pobývá či se pohybuje v zařízení s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to min. respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a současně udržuje min, 2 m rozestup od uživatelů popř. personálu zařízení sociální služby. Také v zavedení omezení příjmu osob do zařízení sociálních služeb. Následně i opatření pro provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních s výjimkou pacientů, kteří předloží potvrzení o absolvování PCR testu, které není starší 4 dny. Důvodem testování je ochrana rizikových skupin obyvatel a ochrana zdravotnického personálu. Mimořádné opatření směřuje i k ochraně řidičů a posádek dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů na ekonomiku. Toho lze dosáhnout omezením konání hromadných akcí ve vnitřních i vnějších prostorech, zvýšenou dezinfekcí veřejných prostranství a míst s velkou koncentrací osob. Za hromadné akce lze považovat divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob. Nařízení upravuje také specifika pro hromadné akce konané v rozdělených sektorech a to zejména směřující na sportovní utkání.

Mimořádné opatření stanovuje povinnosti podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejny, aby desinfikovali úchopová místa a košíky aj. Dále v omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 23:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny stravovacích služeb, se stanovenými výjimkami. Současně uložení podnikatelům ve výrobních podnicích, jakožto zaměstnavatelům, aby zajistili, pokud je to možné aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku. Dále aby zajistili, je-li to možné, v zamezení styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny. Z důvodu ochrany zaměstnanců při výkonu očisty těla a konzumaci stravy mimořádné opatření stanovuje, aby byla zaměstnavatelem přijala opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.

Mimořádné opatření stanovuje také povinnost zaměstnavatelům zaměstnávajícím přeshraniční pracovníky, aby zamezili vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli, pro něhož vykonávají práci, jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny. Zavedení výše uvedené povinnosti má za cíl eliminovat šíření daného onemocnění na území, zejména s ohledem na případný bezpříznakový průběh dané nákazy.

ČI. III

Účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení účinnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

ČI. IV

Účinností uvedeného mimořádného opatření se ruší mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 10/2020 a č. 14/2020.

ČI. V

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny všechny obce s rozšířenou působnosti na území Moravskoslezského kraje toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.,

ředitelka

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

se sídlem v Ostravě