Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Datum: 17. července 2020

Naše zn.: KHSSC 36939/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 2/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona, s účinností ode dne vyhlášení tohoto nařízení:

I. ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 1/2020 vyhlášené dne 10.7.2020 pod č. j. KHSSC 35651/2020, kterým byla stanovena mimořádná opatření při epidemii pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav.

II. nařizuje pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav následující mimořádná opatřeni při epidemii spočívající v:

1. zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky Covid-19

2. zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení,

- návštěv nezletilých pacientů,

- návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

- návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

4. zveřejnění/vysílání materiálů dostupných na adrese http://www.khsstc.cz, a to na webových stránkách dané obce, pokud jsou obcí tyto zřízeny, nebo přes místní rozhlas, pokud jej obec provozuje a je-li to technicky možné;

5. zamezení v maximální možné míře styku zaměstnanců jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny;

6. zajištění, je-li to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých je práce vykonávána v třísměnném nebo nepřetržitém provozu v rámci jedné směny, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku;

7. zajištění v maximální možné míře časového oddělení poskytování stravy v rámci závodního stravování tak, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu;

8. provozování všech zotavovacích akcí ve smyslu §8 zákona a jiných podobných akcí ve smyslu §12 zákona pouze za dodržení následujících pravidel:

- zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,

- zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,

- zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,

- vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,

- omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů či jiných osob,

- omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy;

9. zákazu pohybu a pobytu všech osob, s výjimkou dětí do 3 let věku a osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor či rouška nebo jiných prostředků, které účinně brání šíření kapének, v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních (s výjimkou lékáren).

Čl. I

Důvod stanovení mimořádných opatření

Nařízení KHS Stč. kraje č. 1/2020 vyhlášené dne 10.7.2020 pod č. j. KHSSC 35651/2020, kterým byla stanovena mimořádná opatření při epidemii pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav, bylo KHS vydáno v době, kdy na území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav docházelo k rychlému šíření nákazy Covid-19. S ohledem na včasné zvládnutí situace v ohnisku nákazy a navazující příznivý vývoj epidemiologické situace vyvolaný dodržováním zavedených opatření mohla KHS ke dni 17.07.2020 rozhodnout o ukončení platnosti dosavadního nařízení a jeho nahrazení nařízením novým, jímž se mimořádná protiepidemická opatření platná v dané oblasti na další období přiměřeně zmírňují.

Čl. II

Mimořádná opatření k ochraně zdraví při epidemii

Správní orgán pro dané území nařizuje mimořádná opatření při epidemii v podobě závazného stanovení těchto povinností: Zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky Covid-19, a to s cílem včasného odhalení prvních příznaků onemocnění novým typem koronaviru SARS-CoV-2 a zabránění šíření onemocnění mezi rizikovými skupinami obyvatelstva ve zdravotnických zařízeních.

Dále se stanoví zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve který se poskytuje lůžková péče, s výjimkou přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení, návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, z důvodu ochrany těchto rizikových skupin obyvatel ve vymezených zařízeních.

Rovněž tak se nařizuje zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb, ve který se poskytuje lůžková péče, s výjimkou návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb, návštěv uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, návštěv uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, z důvodu ochrany těchto rizikových skupin obyvatel umístěných v těchto zařízeních.

Cílem mimořádných opatření je především omezit vybrané rizikové činnosti, jejichž regulace je důležitá zejména v případech mezilidsky přenosných infekčních onemocnění, jako je právě Covid-19. Při závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba zamezit vytváření podmínek vhodných pro přenos nákazy zejména mezi potenciálně rizikovými skupinami obyvatel, jimiž jsou osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních a osoby starší, pro něž by onemocnění Covid-19 mohlo mít fatální důsledky. Je proto potřebné stanovit pravidla, jimiž se bude po dobu zvýšeného rizika přenosu infekce řídit provoz v takových místech a zařízeních.

Jelikož riziko znovuvzplanutí epidemie není v dané lokalitě ještě zcela zažehnáno, byla ve vybraných zařízeních a provozech nadále (byť ve značně redukované míře) zachována i povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), příp. dodržování potřebných odstupů na pracovištích, jakož i pravidla pro střídání směn (vč. časově odděleného stravování) za účelem zamezení vzájemného rizikového kontaktu zaměstnanců na pracovištích (který stál u zrodu daného ohniska nákazy). Z preventivních důvodů byly rovněž nadále zachovány v platnosti přísnější podmínky pro provozování zotavovacích akcí ve smyslu §8 zákona a jiných podobných akcí ve smyslu §12 zákona. Tyto podmínky jsou v souladu s doporučeními MZ ČR pro konání těchto akcí v době zvýšeného výskytu Covid-19 v populaci.

Při epidemickém šíření nákazy hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem na zdraví populace. Účelem nařízených mimořádných opatření při epidemii je ochrana společnosti a zamezení dalšího šíření onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

ČI. III

Účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona nabývá toto nařízení účinnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

ČI. IV.

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny obce s rozšířenou působnosti Kutná Hora a Čáslav toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

Mgr. Tomáš Vodný

zástupce ředitele KHS Stč. kraje