Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 3. července 2020

Č. j.: MZDR 27737/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘADNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit koordinaci činností poskytovatelů zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS"), poskytovatelů zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění COVID-19 (dále jen „odběrná místa"), mobilních odběrných týmů, osob provozujících laboratoře zajišťující vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 (dále jen „laboratoře").

II.

Krajským hygienickým stanicím (dále jen „KHS“) se nařizuje vytvářet žádanky k provedení odběrů prostřednictvím odběrných míst nebo cestou mobilních odběrných týmů a k vyšetření infekčního onemocnění COVID-19. KHS se nařizuje vytvářet tyto žádanky na základě telefonického kontaktování osob s příznaky onemocnění COVID-19 i osob bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19.

III.

KHS se nařizuje odesílat osoby s příznaky onemocnění COVID-19 i osoby bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19, na odběrná místa k provedení odběru. Výběr příslušného odběrného místa určí KHS dle dostupné odběrové kapacity. KHS může zajistit odběr i prostřednictvím mobilního odběrného týmu v místě pobytu osoby.

Všem odběrným místům se nařizuje poskytovat Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19 zřízenému Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „Centrální řídící tým COVID-19“) vstupní informace a neprodleně hlásit jejich změny v rozsahu:

 • název pracoviště,
 • typ odběrového místa,
 • adresa, případně upřesnění polohy,
 • pracovní doba (od - do, po - pá / po - ne),
 • celková kapacita (počet vzorků odebraných za den),
 • kontaktní osoba,
 • kontaktní informace (telefonní číslo, adresa elektronické pošty),
 • navázané laboratoře,
 • způsob odesílání vzorků do laboratoře (frekvence 1x, 2x denně, podle množství).

V.

Všem odběrným místům a mobilním odběrným týmům se nařizuje provádět odběr na základě vydaných žádanek a odebrané vzorky předávat laboratořím. KHS ve spolupráci se ZZS se nařizuje koordinovat distribuci odebraných vzorků do laboratoří na základě dostupných kapacit. KHS a CŘT může v případě naplnění kapacity laboratoří nařídit redistribuci odebraných vzorků ve spolupráci s krajskými vojenskými velitelstvími, hasičským záchranným sborem a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

VI.

Všem odběrným místům se dále nařizuje dle nastaveného systému elektronického hlášení průběžně, alespoň dvakrát denně, poskytovat Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19 prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz) informace v rozsahu:

 • počet aktuálně odebraných vzorků,
 • počet vzorků čekajících na odeslání do laboratoře,
 • množství skladových zásob ochranných prostředků (na týden),
 • množství skladových zásob spotřebního materiálu (na týden).

VII.

Všem laboratořím se nařizuje poskytovat Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19 vstupní informace a neprodleně hlásit jejich změny v rozsahu:

 • název pracoviště,
 • typ laboratoře (např. soukromá/státní, zdravotnická/veterinární/akademická),
 • adresa, případně upřesnění polohy,
 • pracovní doba,
 • doba příjmu materiálu,
 • kapacita testování (kolik vzorků denně laboratoř vyšetřuje),
 • kontaktní osoba,
 • kontaktní informace (telefonní číslo, adresa elektronické pošty),
 • název používaného laboratorního informačního systému a jeho dodavatel, je-li laboratorní informační systém používán,
 • používaný diagnostický a spotřební materiál (výrobce souprav, izolačních kitů).

VIII.

Všem laboratořím se nařizuje průběžně, alespoň dvakrát denně, poskytovat Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19 z laboratorních SW systémů do webové aplikace Covid Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz) informace o aktuálním počtu požadavků na vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru. Všem laboratořím se dále nařizuje jednou denně poskytovat Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19 způsobem podle věty první:

 • celkový počet všech vyšetřených vzorků za předchozí den,
 • celkový počet všech pozitivních výsledků za předchozí den,
 • počet vzorků indikovaných k vyšetření tím poskytovatelem zdravotních služeb, v rámci kterého laboratoř poskytuje zdravotní služby,
 • množství skladových zásob ochranných prostředků (na týden),
 • množství skladových zásob spotřebního materiálu (na týden),
 • množství skladových zásob diagnostik a izolačních kitů (na týden).

IX.

Všem laboratořím se povoluje přebírat pouze vzorky, které jsou schopny vyhodnotit na základě své vlastní dostupné kapacity do 48 hodin. V případě překročení kapacit se jim nařizuje informovat centrální řídící tým COVID-19, který bude koordinovat přerozdělení vzorků.

X.

KHS a ZZS se nařizuje průběžně se seznamovat prostřednictvím webového portálu https://chk.nakit.cz/ s kapacitou odběrných míst a laboratoří.

XI.

Registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje indikovat vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 a informaci o indikaci vyšetření předat místně příslušné KHS v souladu s §62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s §1 odst. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb. Registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost následně od KHS obdrží informaci o nejdostupnějším odběrném místě.

Zrušují se mimořádné opatření ze dne 3. dubna 2020, č. j. MZDR 14629/2020-1/HN a mimořádné opatření ze dne 17. dubna 2020, č. j. MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN.

XIII.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 4. července 2020.

XIV.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V souvislosti se zánikem Centrálního řídícího týmu jako poradního orgánu Vlády ČR ke dni 30.6.2020 a vzniku Centrálního řídícího týmu zřízeného Ministerstvem zdravotnictví dochází k nahrazení dvou stávajících opatření jedním opatřením novým reflektujícím tuto změnu.

Toto mimořádné opatření se vydává v souvislosti s implementací opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 na území České republiky. Toto stanovuje kontrolní mechanismus odběrů na úrovni kraj, KHS a ZZS k zamezení neefektivního využití kapacit odběrových míst a kapacit laboratoří zpracovávajících odebrané vzorky. Celkově tento mechanismus pozitivně přispěje k urychlení činností zabezpečujících testování populace a rychlejší způsob vyhodnocování vzorků a identifikace infikovaných v rámci populace ČR.

Cílem tohoto mimořádného opatření je zajistit důkladný přehled o oběhu vzorků v rámci systému Chytré karantény, počtu odebraných vzorků odběrovými místy všech typů, jejich distribuci laboratořím všech typů, a případnou redistribuci při naplnění kapacit odběrných míst či laboratoří v rámci kraje. V této souvislosti jsou rovněž sledovány kapacity a vytíženost jak odběrných míst, tak laboratoří v závislosti na možné eskalaci nemoci v okrese/kraji - identifikace rizikových lokalit.

Předvídání rizikových lokalit, kde lze očekávat nárůst počtu pozitivních případů a kontaktů, poté umožňuje včasné a strategické rozložení sil a prostředků IZS a Armády ČR včetně mobilních odběrových týmů.

Vytvořený webový portál Chytré karantény (chk.nakit.cz) vytvořený NAKIT, s. p. Ve spolupráci s Armádou ČR přešel do gesce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a nadále sdružuje jednak informace KHS (poskytnutých portálu prostřednictvím ÚZIS) a jednak daty získanými prostřednictvím aplikace Covid Forms App (vyplňují laboratoře a odběrná místa). Pomocí tohoto portálu budou (dle schématu) jak kraj, tak KHS a ZZS detailně informovány o možnosti výskytu rizikových lokalit na svém území, stavu kapacit odběrových míst a laboratoří, což napomůže efektivnímu řízení a koordinaci distribuce odebraných vzorků laboratořím k zabezpečení jejich rychlého vyhodnocování.

Tímto mimořádným opatřením sjednocuje Ministerstvo zdravotnictví celorepublikově mechanismus spolupráce všech krajů, KHS, ZZS, odběrných míst a laboratoří s Centrálním řídícím týmem COVID-19 v rámci systému Chytrá karanténa k poskytování požadovaných informací za účelem zefektivnění protiepidemických opatření.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní a rychlé zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví