Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. června 2020

Č. j.: MZDR 13285/2020-5/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 19. května 2020, č.j.: MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN, a to S účinností ode dne 22. června 2020.

II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN ze dne 19. května 2020 (dále jen „mimořádné opatření") bylo s účinností ode dne 25. května 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči nařízeno následovat omezení provozu: a) Stravování bude pacientům a dalším osobám využívajícím služby lázeňského zařízení (dále jen „klienti") poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně 2 metry mezi jednotlivými klienty; tento odstup nemusí být dodržen v případě klienta a jeho průvodce, nebo pokud jsou klienti společně ubytováni na jednom pokoji. b) Skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 10 osob (včetně zdravotnického nebo jiného pracovníka poskytovatele).

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a stavu i trendu počtu nemocných s onemocněním COVID-19 odpadly důvody pro nařízení povinností, které jsou předmětem mimořádného opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví