Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. června 2020

Č. j.: MZDR 4377/2020-2/MIN/KAN

ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") postupem podle §68 odst. 1 a 3 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší ochranné opatření ze dne 30. ledna 2020, č.j.: MZDR 4377/2020/NH.

II.

Toto zrušení ochranného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 4377/2020/NH ze dne 30. ledna 2020 (dále jen „ochranné opatření") byla Letišti Ostrava, a. s., IČO: 268 27 719, se sídlem Mošnov č.p. 401, 742 51, Letišti Karlovy Vary s. r. o., IČO: 263 67 858, se sídlem K Letišti 132, Karlovy Vary, 360 01, Letišti Brno a. s., IČO: 262 37 920, se sídlem Letiště Brno - Tuřany 904/1, Tuřany, Brno, 627 00 a společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s., provozovateli Letište Pardubice, IČO: 481 54 938, se sídlem Pražská 179, Popkovice, Pardubice, 530 06 uložena povinnost zajistit, aby posádky letů přistávajících na letišti Ostrava - Mošnov, Karlovy Vary, Brno - Tuřany a Pardubice poskytly cestujícím informace v rozsahu letáku Státního zdravotního ústavu „Co dělat, pokud cestujete z oblastí nákazy novým koronavirem a objeví se u vás teplota, kašel nebo dušnost?", který byl zaslán jako příloha ochranného opatření.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a přijatým opatřením v České republice i v jiných státech odpadly důvody pro existenci povinností stanovených ochranným opatřením.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví