Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. června 2020

Č. j.: MZDR 3581/2020-2/MIN/KAN

ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") postupem podle §68 odst. 1 a 3 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší ochranné opatření ze dne 27. ledna 2020, č.j.: MZDR 3581/2020/NH.

II.

Toto zrušení ochranného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 3581/2020/NH ze dne 27. ledna 2020 (dále jen „ochranné opatření") byla Letišti Praha, a. s., IČO: 282 44 532, se sídlem K letišti 1019/6, 160 08 Praha 6 - Ruzyně, uložena povinnost zajistit, aby posádky letů přistávajících na Letišti Václava Havla Praha poskytly cestujícím informace v rozsahu letáku Státního zdravotního ústavu „Co dělat, pokud cestujete z oblastí nákazy novým koronavirem a objeví se u vás teplota, kašel nebo dušnost?", který se nachází v prostorách letiště. Dále byla Letišti Praha, a. s., uložena povinnost zajistit, aby posádky letů přistávajících na Letišti Václava Havla Praha upozornily cestující vykazující příznaky respiračního onemocnění, aby neopouštěli prostor letiště a vyhledali stálou lékařskou službu na letišti.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a přijatým opatřením v České republice i v jiných státech odpadly důvody pro existenci povinností stanovených ochranným opatřením.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví