Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 4/2020

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2020

ze dne 4. června 2020,

o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Energetický regulační úřad vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu podle

- §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

- §17 odst. 6 písm. d) a §17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

- vyhlášky č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství.

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

1. Podmínky pro uplatnění cen a výpočtu hodnot plateb

1.1. Cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí pevné ceny podle jiného právního předpisu1), pokud není uvedeno jinak.

1.2. Cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí ceny bez daně z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu2).

1.3. Pokud je plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze příslušnou cenu navýšit o příslušnou daň.

1.4. Při přepočtu objemového množství dodaného plynu na dodanou energii obsaženou v plynu se postupuje podle jiného právního předpisu3).

1.5. Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

1.6. Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa. 

ČÁST DRUHÁ

Ceny služby přepravy plynu

Pro službu přepravy plynu poskytovanou provozovatelem přepravní soustavy platí tyto ceny a podmínky.

2. Ceny služby přepravy plynu pro hraniční body přepravní soustavy

2.1. Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cr v Kč/MWh/den pro hraniční body a virtuální hraniční body přepravní soustavy

Název hraničního bodu

Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cr v Kč/MWh/den

pro vstupní hraniční bod

pro výstupní hraniční bod

Lanžhot

494,94

3 282,98

Český Těšín

219,46

4 991,25

Brandov VIP *)

825,16

3 525,42

Waidhaus VIP *)

879,98

1 806,14

*) Virtuální hraniční bod podle požadavků ustanovení čl. 19 odst. 9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013. Od 1. listopadu 2018 lze novou přepravní kapacitu nabízet pouze na zřízených funkčních virtuálních hraničních bodech.

2.2. Cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu

2.2.1 Pohyblivá cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu CS platí v době, kdy je přepravní kapacitu možno využít. V případě, že je účastníkovi trhu s plynem v aukci přidělena standardní pevná přepravní kapacita na příslušném hraničním bodě na dobu kratší než 10 po sobě následujících let, je vyvolávací cena pro standardní pevnou kapacitu pro tyto po sobě následující roky pohyblivou cenou za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu. Pohyblivá cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu CS v Kč/MWh/den se pro roční standardní pevnou kapacitu, čtvrtletní standardní pevnou kapacitu nebo měsíční standardní pevnou kapacitu určí podle vzorce

CS = Cr x Fc + Ap,

kde

Fc … je faktor doby trvání rezervace standardní pevné přepravní kapacity, který se pro roční standardní pevnou kapacitu určí podle vzorce

Fc = 1,

pro čtvrtletní standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce

kde

D … je počet plynárenských dní trvání kapacitního produktu,

PDr … je počet dnů příslušného kalendářního roku,

pro měsíční standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce

AP … je u aukce standardní koordinované přepravní kapacity podíl aukční prémie v Kč/MWh/den připadající na provozovatele přepravní soustavy dosažené v aukci na aukční rezervační platformě; u aukce standardní nekoordinované přepravní kapacity aukční prémie stanovená v aukci na aukční rezervační platformě.

2.2.2. Fixní cenu za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu lze nabízet v souladu s ustanovením čl. 25 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Fixní cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu CF je taková cena, která byla stanovena v cenovém rozhodnutí v době konání aukce.

Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník může v případě, že je mu v aukčním procesu přidělena roční standardní pevná přepravní kapacita, písemně požádat provozovatele přepravní soustavy do pěti pracovních dnů bezprostředně následujících po skončení aukce, ve které byla účastníkovi trhu s plynem kapacita přidělena, aby cena stanovená v aukci byla fixní cenou za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu.

Fixní cenu lze uplatnit za těchto podmínek:

a) jedná se o kapacitu přidělenou na výstupních hraničních a výstupních virtuálních hraničních bodech, nebo

b) jedná se o kapacitu přidělenou na vstupních hraničních a vstupních virtuálních hraničních bodech pouze do výše 70 % technické kapacity daného vstupního hraničního a vstupního virtuálního hraničního bodu v daném plynárenském roce, nebo

c) jedná se o kapacitu přidělenou na vstupních hraničních a vstupních virtuálních hraničních bodech při splnění podmínek čl. 25 odst. 1. písm. b) bodu ii) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn,

a zároveň:

a) v aukci přidělená roční standardní pevná přepravní kapacita na příslušném hraničním bodě je přidělena nejméně na dobu 10 po sobě následujících let a zároveň je pro rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na toto období pro každý plynárenský rok splněna podmínka, že výše v aukci přidělené rezervované pevné přepravní kapacity není o více než 50 % vyšší nebo nižší, než je průměrná výše rezervované standardní pevné přepravní kapacity tohoto účastníka trhu s plynem za celé toto období, nebo

b) v aukci přidělená roční standardní pevná přepravní kapacita je ve spojení s ročními standardními pevnými přepravními kapacitami přidělenými účastníkovi trhu s plynem v aukcích konaných v předchozích letech splněna podmínka rezervace na období nejméně 10 po sobě následujících let a zároveň je pro nově rezervovanou pevnou denní přepravní kapacitu pro každý plynárenský rok splněna podmínka, že výše v aukci přidělené rezervované pevné denní přepravní kapacity není o více než 50 % vyšší, než je průměrná výše denní rezervované standardní pevné přepravní kapacity tohoto účastníka trhu s plynem za období 10 let bezprostředně předcházejících poslednímu roku, pro který byla rezervována roční pevná přepravní kapacita.

Fixní cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu CFi v Kč/MWh/den se pro roční standardní pevnou kapacitu pro kalendářní rok i určí podle vzorce

kde

Cr0 … je cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu uvedená v bodě 2.1.,

RP … je riziková prémie stanovená ve výši 0 Kč/MWh/den,

i … je kalendářní rok, pro který je fixní cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu stanovována,

j … je kalendářní rok uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu,

t … je kalendářní rok v intervalu <j, i>,

It-1 [%] … je hodnota eskalačního faktoru cen, která je pro rok j-1 a j rovna 100 a pro rok j+1 a následující roky stanovená vzorcem

It-1 = 0,7 x IPSt-1 + 0,3 x (CPIt-1 + 1),

kde

IPSt-1 [%] … je hodnota indexu cen podnikatelských služeb stanovená jako vážený průměr indexů cen

62-Služby v oblasti programování a poradenství a související služby,

63-Informační služby,

68-Služby v oblasti nemovitostí,

69-Právní a účetnické služby,

71-Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy,

73-Reklamní služby a průzkum trhu,

74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby,

77-Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu,

78-Služby v oblasti zaměstnání,

80-Bezpečnostní a pátrací služby,

81-Služby související se stavbami a úpravou krajiny,

82-Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání

vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 011046) za měsíc duben roku t-1 na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za poskytované služby podle metodiky Českého statistického úřadu,

CPIt-1 [%] … je hodnota indexu spotřebitelských cen stanovená na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku t-1.

2.3. Vyvolávací cena pro roční standardní pevnou kapacitu, čtvrtletní standardní pevnou kapacitu a měsíční standardní pevnou kapacitu se stanovuje ve výši podle bodu 2.2.1., přičemž velikost AP je pro účely stanovení vyvolávací ceny rovna 0.

2.4. Velký cenový krok VCKa mezi jednotlivými aukčními koly aukce standardní přepravní kapacity pro roční standardní přepravní kapacitu, čtvrtletní standardní přepravní kapacitu a měsíční standardní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

VCKa = 0,05 x Cr x Fc,

kde

Cr … je cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den podle bodu 2.1.,

Fc … je faktor doby trvání rezervace standardní pevné přepravní kapacity podle bodu 2.2.1.

Přitom platí, že výsledná hodnota VCKa se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa.

2.5. Malý cenový krok MCKa mezi jednotlivými aukčními koly aukce standardní přepravní kapacity pro roční standardní přepravní kapacitu, čtvrtletní standardní přepravní kapacitu a měsíční standardní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

MCKa = 0,2 x VCKa,

kde

VCKa … je hodnota velkého cenového kroku stanovená podle bodu 2.4.

Přitom platí, že výsledná hodnota MCKa se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa.

2.6. Cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu se pro denní standardní pevnou kapacitu Cd v Kč/MWh/den určí na základě výsledku aukce denní standardní pevné kapacity na aukční rezervační platformě, přičemž vyvolávací cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu Cvyd v Kč/MWh/den se pro denní standardní pevnou kapacitu určí podle vzorce

kde

PDr … je počet dnů příslušného kalendářního roku.

2.7. Cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu se pro vnitrodenní standardní pevnou kapacitu Cvd v Kč/MWh/den určí na základě výsledku aukce vnitrodenní standardní pevné kapacity na aukční rezervační platformě, přičemž vyvolávací cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu Cvyvd v Kč/MWh/den se pro vnitrodenní standardní pevnou kapacitu určí podle vzorce

přičemž za den se považuje část plynárenského dne, pro který je vnitrodenní standardní pevná přepravní kapacita rezervována.

2.8. Cena za rezervovanou standardní přerušitelnou přepravní kapacitu se pro roční standardní přerušitelnou kapacitu, čtvrtletní standardní přerušitelnou kapacitu a měsíční standardní přerušitelnou kapacitu Csp v Kč/MWh/den stanoví jako hodnota CS v Kč/MWh/den v bodě 2.2.1.

2.9. Cena za rezervovanou standardní přerušitelnou přepravní kapacitu se pro denní standardní přerušitelnou kapacitu Cdp v Kč/MWh/den stanoví jako hodnota Cvyd v Kč/MWh/den v bodě 2.6.

2.10. Cena za rezervovanou standardní přerušitelnou přepravní kapacitu se pro vnitrodenní standardní přerušitelnou kapacitu Cvdp v Kč/MWh/den stanoví jako hodnota Cvyvd v Kč/MWh/den v bodě 2.7.

2.11. Kompenzace za krácení nominace nebo renominace přepravy v důsledku přerušení přerušitelné kapacity Csl v Kč/MWh/den, došlo-li provozovatelem přepravní soustavy ke krácení nominace nebo renominace přepravy v plynárenském dni D, se určí podle vzorce

Csl = Cvyd x 3.

Kompenzaci za krácení nominace nebo renominace přepravy hradí provozovatel přepravní soustavy účastníkovi trhu s plynem, který má rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu, za část nominace nebo renominace přepravy účastníka trhu s plynem krácenou provozovatelem přepravní soustavy. V případě, že provozovatel přepravní soustavy provede opakované krácení nominace nebo renominace přepravy, použije se nejvyšší dosažená krácená hodnota.

2.12. Kompenzace KOSZ v Kč při omezení renominací subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka v plynárenském dni, ve kterém došlo k omezení renominací v hraničním bodě přepravní soustavy, je pro každý hraniční bod, ve kterém došlo k omezení renominace, 0 Kč, pokud subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nominoval 90 % a více rezervované pevné přepravní kapacity na příslušném hraničním bodě, kterou měl rezervovanou v 9:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, ve kterém došlo k omezení renominace přepravy. Pokud subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nominoval méně než 90 % rezervované pevné přepravní kapacity na příslušném bodě, kterou měl rezervovanou v 9:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, ve kterém došlo k omezení renominace přepravy, kompenzace KOSZ se určí podle vzorce

kde

VA … je výnos provozovatele přepravní soustavy za rezervace denní a vnitrodenní přepravní kapacity na příslušném hraničním bodě v Kč za příslušný plynárenský den, ve kterém došlo k omezení renominací,

RKSZ … je rezervovaná pevná přepravní kapacita na příslušném hraničním bodě subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka v MWh/den, kterou měl rezervovanou v 9:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, ve kterém došlo k omezení renominace přepravy,

RKn … je rezervovaná pevná přepravní kapacita na příslušném hraničním bodě všech subjektů zúčtování a zahraničních účastníků v MWh/den, kterou měli rezervovanou v 9:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, ve kterém došlo k omezení renominace přepravy,

NPSZ … je nominace pevné přepravy na příslušném hraničním bodě subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka v MWh,

NPn … je nominace pevné přepravy na příslušném hraničním bodě všech subjektů zúčtování a zahraničních účastníků v MWh.

Kompenzaci za KOSZ hradí provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi.

ČÁST TŘETÍ

Zrušující ustanovení

Body 2.2. až 2.13. cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2019 ze dne 21. května 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu se zrušují od 1. ledna 2021.

ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.

1) §5 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3) Příloha č. 1 vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů.