Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK, částka 2/2020

1

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne 19. května 2020,

kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, o vedení evidence o těchto prohlášeních, o vyšším ověření těchto prohlášení a o knize prohlášení o pravosti podpisu (usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle §25a odst. 6 a §44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Čl. I

Změna usnesení č. 4/2006 Věstníku

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, o vedení evidence o těchto prohlášeních, o vyšším ověření těchto prohlášení a o knize prohlášení o pravosti podpisu (usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V čl. 6 odstavec 1 zní:

„(1) Skládá-li se listina z několika listů nebo archů, je třeba všechny listy, popřípadě archy, pevně spojit; spojení se provede sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem razítka advokáta (čl. 5 odst. 6) z obou stran tak, že část otisku razítka je otištěna na listině nebo archu.“.

2. V čl. 10 odstavec 3 zní:

„(3) Listina s vyšším ověřením musí být pevně spojena s listinou nebo listinami opatřenými prohlášením; spojení se provede sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka4) z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na listině.“.

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

předseda

České advokátní komory