Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. května 2020

Č. j.: MZDR 20588/2020-3/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Konání fotbalového zápasu mezi FK Teplice a FC Slovan Liberec, v rámci nejvyšší české fotbalové soutěže Fortuna: Liga 2019/20, dne 23. května 2020 na stadionu Na Stínadlech 2796, Teplice, se omezuje tak, že

- se stanovuje účast osob na stadionu v počtu nejvýše ve stejný čas 150 osob,

- hráči a rozhodčí mohou využívat šatny a sprchy za následujících podmínek:

  • je zajištěno co největší rozptýlení osob v šatnách,
  • ve sprchách jsou mezi osobami co největší možné odstupy,
  • je zajištěna možnost dezinfekce rukou v šatně,
  • jsou dekontaminována místa, kudy se prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
  • hráči a rozhodčí omezí čas strávený v šatně na nezbytné minimum,

a to odchylně od mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020, č. j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN, které se jinak na konání tohoto fotbalového zápasu plně použije.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ministerstvo zdravotnictví stanoví částečnou výjimku z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020, č. j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN, pro účely konání fotbalového zápasu mezi FK Teplice a FC Slovan Liberec, v rámci nejvyšší české fotbalové soutěže Fortuna: Liga 2019/20, dne 23. května 2020, tak, aby se tento fotbalový zápas mohl konat i v čase před další vlnou rozvolnění restriktivních opatření vzhledem k režimu fotbalových utkání nejvyšší české fotbalové soutěže Fortuna: Liga 2019/20 a jejich harmonogramu, který byl projednán Ligovou fotbalovou asociací s Ministerstvem zdravotnictví a s Národní sportovní agenturou.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví