Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 18. května 2020

Č. j.: MZDR 12066/2020-2/MIN/KAN

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §11 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

I.

ruší opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020, č.j.: MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN.

Toto zrušení opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN ze dne 16. března 2020 se poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče nařídilo, aby omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče podle §5 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů s onemocněním COVID19.

Vzhledem k tomu, že dnem 17. května 2020 skončil nouzový stav podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ruší Ministerstvo zdravotnictví opatření obecné povahy, které lze vydat pouze po dobu krizového stavu.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví