Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 15. května 2020

Č. j.: MZDR 15757/2020-15/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 9. dubna 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN.

II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá účinnosti ode dne 18. května 2020 od 0:00 hod.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN ze dne 9. dubna 2020 (dále jen „mimořádné opatření") se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařídilo, aby v rámci svých pracovišť dodržovaly v souvislosti s nouzovým stavem některá hygienicko-epidemiologická pravidla provozu.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace odpadly důvody pro nařízení pravidel provozu orgánům veřejné moci a správním orgánům tak, jak byly uvedeny v mimořádném opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví