Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 2/2020

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2020

ze dne 23. dubna 2020,

kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Energetický regulační úřad podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a §17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice pro odběratele ze sítí nízkého napětí.

Čl. I

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, se mění takto:

1. V části I se na konci bodu (7) doplňuje věta „Věta první se nepoužije za měsíce duben až červen 2020, pro které platí, že odběratel může změnit sazbu nejvýše jednou za kalendářní měsíc.“.

2. Na konci části I. se doplňuje nový bod (22), který zní:

„(22) Dojde-li ke změně distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa odběratele po 11. březnu 2020 ze sazby, jejíž přiznání je časově omezeno a kterou již nelze nově přiznat, na jinou distribuční sazbu, lze původní distribuční sazbu na základě žádosti podané do 30. června 2020 znovu přiznat při splnění podmínek uplatnění sazby podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, na základě kterého byla původní sazba přiznána.“.

Čl. II

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 23. dubna 2020.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.