Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 2/2020

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2020

ze dne 23. dubna 2020,

kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Energetický regulační úřad podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a §17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice a ostatních regulovaných cenách.

Čl. I

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, se mění takto:

1. Na konci bodu (2.6.) se doplňuje věta „Věta první se nepoužije za měsíce duben až červen 2020, pro které platí, že cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci je rovna ceně za rezervovanou kapacitu podle bodu (2.2.), přepočtené na kW vztažené na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.“.

2. V bodě (4.15.) písm. b) se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Věta první se nepoužije za měsíce duben až červen 2020, pro které platí, že pokud naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období 48 hodin nepřekročí vyšší z hodnot (i) maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v daném měsíci nebo (ii) sjednané hodnoty roční rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), není účtována cena za rezervovanou kapacitu záložního vedení.“.

3. V bodě (4.15.) písm. b) se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Věta první se nepoužije za měsíce duben až červen 2020, pro které platí, že v případě, kdy naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období 48 hodin překročí vyšší z hodnot (i) maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v daném měsíci nebo (ii) sjednané hodnoty roční rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), je účtována cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci ve výši měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.) přepočtené na kW vztažené na každý kW nejvyššího překročení vyšších z hodnot (i) maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v daném měsíci nebo (ii) sjednané hodnoty roční rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.) čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.“.

4. V bodě (4.15.) písm. b) se na konci odstavce 4 doplňují věty „Věta první a druhá se nepoužijí za měsíce duben až červen 2020, pro které platí, že v případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období 48 hodin nepřekročí vyšší z hodnot (i) maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v daném měsíci nebo (ii) sjednané hodnoty roční rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), nebude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení a bude účtována pouze cena za použití sítí dané napěťové hladiny. V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období překročí vyšší z hodnot (i) maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v daném měsíci nebo (ii) sjednané hodnoty roční rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), bude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny.“.

5. V bodě (4.15.) na konci písmene d) a v bodě (4.16.) na konci písmene b) se doplňuje věta „Pokud o to provozovatele distribuční soustavy požádají, provozovatelé zdravotnických zařízení, léčeben dlouhodobě nemocných a společnosti uvedené v usnesení vlády České republiky č. 369 ze dne 1. dubna 2020 nebo v usnesení jej nahrazujícím či doplňujícím nehradí za měsíce duben až červen 2020 cenu za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v příslušném místě připojení.“.

6. V bodě (4.16.) se na konci písmene a) doplňuje věta „Věta první se nepoužije za měsíce duben až červen 2020, pro které platí, že pokud naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení nepřekročí vyšší z hodnot (i) maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v daném měsíci nebo (ii) sjednané hodnoty roční rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), nebude účtována cena za rezervovanou kapacitu za využití záložního vedení.“.

7. V bodě (4.16.) se na konci písmene c) doplňuje věta „Věta první se nepoužije za měsíce duben až červen 2020, pro které platí, že cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci je rovna měsíční ceně za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.) přepočtené na kW vztažené na každý kW nejvyššího překročení vyšší z hodnot (i) maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v daném měsíci nebo (ii) sjednané hodnoty roční rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.) čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.“.

8. V bodě (4.16.) se na konci písmene f) doplňují věty „Věta první a druhá se nepoužijí za měsíce duben až červen 2020, pro které platí, že v případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení nepřekročí vyšší z hodnot (i) maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v daném měsíci nebo (ii) sjednané hodnoty roční rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), nebude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení a bude účtována pouze cena za použití sítí dané napěťové hladiny. V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení překročí vyšší z hodnot (i) maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v daném měsíci nebo (ii) sjednané hodnoty roční rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), bude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny. “.

9. V bodě (4.17.) věty druhá a třetí znějí:

„Došlo-li v odběrném nebo předávacím místě ke změně roční rezervované kapacity v průběhu kalendářního roku, účtuje se platba za nově sjednanou kapacitu počínaje kalendářním měsícem, pro který byla změna roční rezervované kapacity uplatněna. Roční rezervovanou kapacitu zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy lze v odběrném nebo předávacím místě snížit až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny výše roční rezervované kapacity, dále v měsících duben až červen 2020 nebo na základě změny zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.“.

10. V bodě (4.17.) se za větu čtvrtou vkládá věta „Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu podle tohoto bodu se za měsíce duben až červen 2020 účtuje za kladnou hodnotu rozdílu mezi maximálním naměřeným čtvrthodinovým elektrickým výkonem odebraným v daném měsíci a sjednanou hodnotou roční rezervované kapacity podle tohoto bodu. Uvedený kladný rozdíl je za měsíce duben až červen 2020 považován za sjednanou měsíční rezervovanou kapacitu.“.

11. Na konci bodu (4.18.) se doplňuje věta „Roční rezervovanou kapacitu pro odběr z regionální distribuční soustavy podle smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy na měsíc duben 2020 je možné změnit do 30. dubna 2020 včetně. Měsíční rezervovaná kapacita se pro měsíce květen a červen 2020 nesjednává.“.

12. Na konci bodu (4.19.) se doplňuje věta „Roční rezervovanou kapacitu pro odběr z lokální distribuční soustavy podle smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy na měsíc duben 2020 je možné změnit do 29. dubna 2020 včetně. Měsíční rezervovaná kapacita se pro měsíce květen a červen 2020 nesjednává.“.

13. Na konci bodu (4.20.) se doplňuje věta „Roční rezervovanou kapacitu, na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na měsíc duben 2020 je možné změnit do 28. dubna 2020 včetně. Měsíční rezervovaná kapacita se pro měsíce květen a červen 2020 nesjednává.“.

14. Na konci bodu (4.30.) se doplňuje věta „Pokud o to provozovatele distribuční soustavy požádají, provozovatelé zdravotnických zařízení, léčeben dlouhodobě nemocných a společnosti uvedené v usnesení vlády České republiky č. 369 ze dne 1. dubna 2020 nebo v usnesení jej nahrazujícím či doplňujícím nehradí za měsíce duben až červen 2020 cenu za překročení rezervovaného příkonu v příslušném místě připojení.“.

15. Na konci bodu (4.39.) se doplňuje věta „Ustanovení věty druhé o minimální době uplatňování jednosložkové ceny za službu sítí se nepoužije za měsíce duben až červen 2020, pro které platí, že je jednosložková cena za službu sítí uplatňována minimálně po dobu 1 kalendářního měsíce.“.

16. V bodě (4.52.) se za větu třetí vkládá věta „Pokud je vypočtený účiník podle naměřených hodnot za měsíc duben, květen a červen 2020 větší nebo roven 0,8 a menší než 0,95, věta druhá se nepoužije a účastník trhu definovaný v bodě (4.46.) platí provozovateli distribuční soustavy cenu za nedodržení účiníku vycházející z nulové přirážky.“.

17. V příloze č. 3 se za text „u - přirážka za nedodržení účiníku podle tabulky uvedené v bodě (4.52.) [-]“ doplňují slova „; to neplatí za měsíc duben, květen a červen 2020 pokud je vypočtený účiník podle naměřených hodnot větší nebo roven 0,8 a menší než 0,95, pak platí, že přirážka za nedodržení účiníku je 0“.

Čl. II

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 23. dubna 2020.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.