Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 2/2020

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2020

ze dne 23. dubna 2020,

kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Energetický regulační úřad podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, §17 odst. 6 písm. d) a §17 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu:

Čl. I

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, se mění takto:

1. Na konci bodu 8.3. se doplňuje odstavec, který zní:

„Pro výpočet platby za plynárenské měsíce duben, květen a červen roku 2020 se za rezervovanou přepravní kapacitu považuje rezervovaná přepravní kapacita na dobu neurčitou pro daný plynárenský měsíc snížená o 20 %. Toto opatření se použije pouze u odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, jehož spotřeba plynu v daném měsíci v daném odběrném místě je nižší o 40 % a více oproti spotřebě v příslušném měsíci roku 2019. Pokud není spotřeba plynu za příslušný měsíc roku 2019 dostupná, použije se hodnota sjednaná ve smlouvě o poskytnutí služby přepravní soustavy.“.

2. Na konci bodu 11.1.2.1. se doplňuje odstavec, který zní:

„Za plynárenské měsíce duben, květen a červen roku 2020 se pro stanovení ceny CK a výpočet měsíční platby MPAB podle bodu 11.1.14.1. za distribuční kapacitu k považuje rezervovaná distribuční kapacita na dobu neurčitou pro daný plynárenský měsíc snížená o 20 %. Toto opatření se použije pouze u odběrného místa zákazníka, jehož spotřeba plynu v daném měsíci v daném odběrném místě je nižší o 40 % a více oproti spotřebě v příslušném měsíci roku 2019. Pokud není spotřeba plynu za příslušný měsíc roku 2019 dostupná, použije se hodnota sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy. Při stanovení ceny CK podle bodu 11.1.10. cenového rozhodnutí se postup uvedený v tomto odstavci nepoužije.“.

3. V bodě 11.1.14.2. se za text „RKL je denní přidělená pevná distribuční kapacita v daném odběrném místě v tis. m3,“ doplňuje text:

RKL za plynárenské měsíce duben, květen a červen roku 2020 se u odběrného místa zákazníka, jehož spotřeba plynu v daném měsíci v daném odběrném místě je nižší o 40 % a více oproti spotřebě v příslušném měsíci roku 2019, stanoví jako 0,8 násobek hodnoty RKL stanovené podle následujících bodů (i) nebo (ii).“.

Čl. II

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dne 23. dubna 2020.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.