Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 30. dubna 2020

Č. j.: MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím domácí péči a všem poskytovatelům pečovatelských služeb (dále jen „poskytovatelé služeb“) se nařizuje s účinností ode dne 4. května 2020 zajistit nejpozději do 17. května 2020 vyšetření všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19, a to prostřednictvím Rapid testu provedeného zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

II.

Všem poskytovatelům služeb uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. května 2020 zaslat do 20. května 2020 místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam zaměstnanců vyšetřených podle bodu I obsahující jméno a příjmení zaměstnance, datum a hodinu provedení testu a výsledek testu.

III.

Všem poskytovatelům služeb uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. května 2020 neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že jeho zaměstnanec byl pozitivně testován na COVID-19.

V případě pozitivního výsledku Rapid testu na COVID-19 u zaměstnance poskytovatele služeb se místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nařizuje uložit tomuto zaměstnanci karanténní opatření a povinnost podrobit se PCR vyšetření.

V.

Všem zaměstnancům poskytovatelů služeb uvedených v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. května 2020 podrobit se vyšetření podle bodů I a IV.

VI.

Všem krajských hygienickým stanicím, včetně Hygienické stanice hl. m. Prahy, se nařizuje s účinností ode dne 4. května 2020 poskytnout všem poskytovatelům služeb uvedeným v bodu I, kteří poskytují domácí péči a pečovatelské služby na území jejich kraje, Rapid testy v počtu, o který si poskytovatelé služeb požádají pro účely vyšetřování podle bodu I.

VII.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 4. května 2020.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Účelem tohoto mimořádného opatření je zamezení vzniku a dalšího šíření onemocnění COVID-19 mezi nejvíce ohroženými skupinami obyvatel. Služby domácí péče a pečovatelské služby jsou zajišťovány pro pacienty s chronickým onemocněním, dlouhodobě nemocné, lidi po úrazech, pacienty v konečném stadiu onemocnění, kteří mohou být ve svém sociálním prostředí. Většina těchto pacientů splňuje kritéria rizikových osob závažnějšího průběhu onemocnění Covid-19. Personál těchto služeb může být zdrojem nákazy pro ošetřované klienty. Personál se v době mimo zaměstnání vrací do svého běžného prostředí, kde se může nakazit a onemocnět nemocí Covid-19. Následně hrozí riziko zavlečení nákazy mezi klienty. Dostupné Rapid testy jsou schopné detekovat přítomnost specifických protilátek akutní (IgM) a pozdní (IgG) fáze proti SARS-CoV-2 v kapilární krvi. Provedení testu je jednoduché, rychlé a intuitivní. Výsledek je dostupný nejpozději do 15 minut od zahájení testu. Pro praktické provádění testu není potřeba žádné speciální vybavení, kromě potřebných osobních ochranných prostředků (dále jen „OOP"), sterilní jehly/lancety a dezinfekce.

Cílem testování je včasné odhalení infikovaných a bezpříznakových osob mezi personálem, jejich včasná izolace, minimalizace rizika přenosu nákazy Covid-19 z personálu na klienty.

Testování bude zajišťovat zdravotnický pracovník daného zařízení nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu. K testování se budou používat dodané Rapid testy v souladu s návodem na použití. Další postup a interpretace výsledků se řídí algoritmem testování Covid-19 pomocí Rapid testu. Pozitivní výsledky testů se budou v den jejich provedení hlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který bude koordinovat další postup. Zařízení dále poskytne informace o všech provedených vyšetření, obsahující minimálně jméno a příjmení zaměstnance, datum a hodinu provedení testu, výsledek testu. Zaměstnanci s pozitivním výsledkem testu bude okamžitě nařízeno karanténní opatření. Tomuto zaměstnanci bude co nejdříve proveden PCR test výtěru horních cest dýchacích. Místo provedení PCR testu určí místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který také zajistí indikaci vyšetření s využitím elektronické žádanky. Do sdělení výsledku PCR testu daný zaměstnanec nebude vykonávat zaměstnání s pacienty. V případě pozitivity PCR testu orgán ochrany veřejného zdraví nařizuje zaměstnanci izolaci a řídí další postup. V případě negativního výsledku zaměstnanec pokračuje v zaměstnání.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 4.5.2020.

Mgr. Et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví