Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, dne 30. dubna 2020

Č. j.: MZDR 18032/2020-1/PRO

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") postupem podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN.

II.

Toto zrušení nabývá účinnosti okamžikem vydání tohoto opatření.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření") se zakázala s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Za užití §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání mimořádného opatření, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Ministerstvu zdravotnictví je z jeho vlastní úřední činnosti známo, že toto mimořádné opatření, jímž došlo k uzavření základních, středních a vysokých škol, bylo nahrazeno mimořádným opatřením ministerstva ze dne 15. dubna 2020, č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN. To bylo dále zrušeno mimořádným opatřením ze dne 23. dubna 2020, č.j. MZDR 16184/2020-2/MIN/KAN, s odůvodněním, že vzhledem k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, č. j. 14 A 14/2020-111, rozhodla vláda České republiky tak, že dne 23. dubna 2020 přijala obsahově obdobné krizové opatření, a to usnesením vlády č. 456, zveřejněným pod č. 198/2020 Sb.

Ministerstvu zdravotnictví je dále známo, že shora uvedené mimořádné opatření ze dne 1. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, bylo zrušeno bodem II. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 201, vyhlášeným pod č. 74/2020 Sb., nikoliv však explicitně Ministerstvem zdravotnictví, jako orgánem ochrany veřejného zdraví, který jej vydal.

Protože posouzení tohoto zrušení ze strany vlády by mohlo být považováno za nicotné pro nedostatek pravomoci vlády, a protože již nepůsobí předmětné mimořádné opatření ministerstva žádné právní účinky (viz výše), považuje Ministerstvo zdravotnictví za žádoucí z hlediska právní jistoty toto mimořádné opatření výslovně zrušit. A proto tak ministerstvo tímto opatřením činí.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví