Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 24. dubna 2020

Č. j.: MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči se nařizuje následující omezení provozu:

a) Ubytování pacientů bude umožněno pouze v jednolůžkových pokojích, a to s výjimkou společného ubytování pacienta s jeho průvodcem, pokud jsou členy společné domácnosti.

b) Stravování bude pacientům poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně 2 metry mezi jednotlivými pacienty; tento odstup nemusí být dodržen v případě pacienta a jeho průvodce, pokud jsou členy společné domácnosti.

c) Skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 5 osob (včetně zdravotnického nebo jiného pracovníka poskytovatele).

d) Poskytnout ubytování lze pouze pacientům za účelem poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče a jejich průvodcům.

II.

Ruší se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. března 2020, č.j.: MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2020.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Ruší se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. března 2020, č.j.: MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN, kterým bylo zakázáno přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, ode dne nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření tak bude opět umožněno přijímat nové pacienty, avšak pouze za podmínek stanovených tímto mimořádným opatřením.

Za účelem prevence eventuálního šíření nákazy a omezení vzájemného styku pacientů se nařizuje umožnění ubytování pouze samostatně na jednolůžkových pokojích. Výjimku tvoří dvoučlenné skupiny pacienta a jeho průvodce, které již před nástupem k pobytu jsou členy společné domácnosti

Ze stejného důvodu je požadováno dodržení minimálního odstupu mezi pacienty v průběhu poskytování stravovacích služeb.

Jako další preventivní opatření k eventuálnímu šíření nákazy je zákaz poskytování skupinových léčebných procedur s účastí nad 5 osob. Skupinu může tvořit jeden zdravotnický pracovník a maximálně 4 klienti.

Je-li k léčebné rehabilitaci pacienta nutná přítomnost průvodce, poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče může umožnit ubytování i této osobě.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 27.4.2020.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví