Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 23. dubna 2020

Č. j.: MZDR 17606/2020-1/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 15. dubna 2020, č.j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN a mimořádné opatření ze dne 17. dubna 2020, č.j.: MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN.

II.

Toto zrušení mimořádných opatření nabývá účinnosti ode dne 24. dubna 2020 od 0:00 hod.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020 byl zakázán volný pohyb osob na celém území České republiky s výjimkami s účinností od 20. dubna 2020. Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN ze dne 17. dubna 2020 byl zakázán volný pohyb osob na celém území České republiky s výjimkami s účinností od 27. dubna 2020 a k témuž dni rušilo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, č. j. 14 A 14/2020 rozhodla vláda České republiky tak, že dne 23. dubna 2020 přijala obsahově obdobné krizové opatření, a to usnesením vlády č. 452, zveřejněným pod č. 194/2020 Sb.

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo neprodleně zrušit mimořádné opatření ze dne 15. dubna 2020, č.j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN, a mimořádné opatření ze dne 17. dubna 2020, č.j.: MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví