Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 23. dubna 2020

Č. j.: MZDR 16184/2020-2/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 15. dubna 2020, č.j.: MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN.

II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá účinnosti ode dne 24. dubna 2020 od 0:00 hod.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vyjmenovaných druzích vzdělávání s výjimkami.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, č. j. 14 A 14/2020 rozhodla vláda České republiky tak, že dne 23. dubna 2020 přijala obsahově obdobné krizové opatření, a to usnesením vlády č. 456, zveřejněným pod č. 198/2020 Sb.

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo neprodleně zrušit mimořádné opatření ze dne 15. dubna 2020, č.j.: MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví