Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 22. dubna 2020

Č. j.: MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Nařizuje se poskytovatelům zdravotních služeb:

  • Všeobecná fakultní nemocnici v Praze,
  • Fakultní nemocnice Brno,
  • Fakultní nemocnice Olomouc,
  • Krajská zdravotní, a. s.,
  • Institut klinické a experimentální medicíny

realizovat Studii kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval, jejíž protokol je publikován na https://covid-imunita.uzis.cz/ (dále jen „studie“).

II.

Poskytovatelům zdravotních služeb uvedeným v bodu I se pro účely provádění studie uvedené v bodu I nařizuje:

a) provádět odběry pro účely studie ve studijních odběrových stanech, zajištěných, s výjimkou Institutu klinické a experimentální medicíny, Armádou České republiky v souladu s Protokolem studie a Provozním řádem studijního odběrového stanu v místech:

  • Všeobecná fakultní nemocnici v Praze

- Náměstí Míru, Praha,

- Zítkovy sady, Praha,

- Kateřinská zahrada při ulici Viničná, Praha

  • Fakultní nemocnice Brno

- Moravské náměstí, Brno,

- Univerzitní kampus Masarykovy univerzity při ulici Netroufalky, Brno,

  • Fakultní nemocnice Olomouc

- prostor před hypermarketem Globus, Pražská, Olomouc,

- prostor před supermarketem Billa, Příčná, Litovel,

- náměstí Osvobození, Uničov,

  • Krajská zdravotní, a. s.

- výstaviště Zahrada Čech, Na Vinici, Litoměřice,

  • Institut klinické a experimentální medicíny

- areál IKEM, Vídeňská, Praha,

b) zajistit personál pro provádění odběru kapilární krve, případně venózní krve, a následného vyšetření přítomnosti protilátek proti koronaviru pomocí rapid testů podle protokolu studie,

c) zajistit koordinaci činností a zaškolení personálu pracujícího v studijním odběrovém stanu,

d) indikovat laboratorní vyšetření výtěrů na přítomnost koronaviru pomocí PCR testu u pozitivně diagnostikovaných jedinců prostřednictvím elektronické žádanky ÚZIS ČR,

e) zajistit součinnost při zabezpečení zdravotnického materiálu pro realizaci studie ve studijním odběrovém stanu,

f) zajistit součinnost při likvidaci biologického materiálu a odpadu ze studijních odběrových stanů po svozu tohoto materiálu Armádou ČR,

g) zajistit součinnost s realizátorem studie Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na sběru dat, monitoringu kvality dat a vyhodnocení studie.

III.

Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 23. dubna 2020 od 0:00 hod.

IV.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává v souvislosti s implementací opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 na území České republiky.

Stanovuje se povinnost vybraným klíčovým poskytovatelům zdravotních služeb podílet se na provádění Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval. Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi, bolestí svalů a únavou. U onemocnění COVID-19 však i přes publikaci stovek prací v odborné literatuře stále chybějí fundamentální informace o šíření a průběhu onemocnění. Jednou z takových klíčových informací je prevalence bezpříznakových jedinců s infekcí SARS-CoV-2, která má významný vliv na dynamiku šíření onemocnění COVID-19 v ČR i v rámci jednotlivých krajů a lokalit.

Cílem studie SARS-CoV-2-CZ-Preval je kvantifikovat prevalenci jedinců s proběhlou infekcí koronavirem SARS-CoV-2 v české populaci, s výjimkou těch, u kterých bylo onemocnění COVID-19 diagnostikováno metodami založenými na přímém průkazu viru SARS-CoV-2, a to včetně jedinců se subklinickým průběhem onemocnění. Vyhodnocení dat provede tým ÚZIS ČR a spolupracujících akademických institucí dle statistické rozvahy.

Pro zajištění dostatku validních podkladů pro tuto studii je třeba stanovit pravidla pro jejich získávání a způsob provádění činností s tím souvisejících. S ohledem na stanovený účel byli vybráni uvedení poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zaručují kvalitní provedení této studie.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví