Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 21. dubna 2020

Č. j.: MZDR 10384/2020-2/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádného opatření ze dne 7. března 2020, č.j.: MZDR 10384/2020-1/MIN/KAN.

II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10384/2020-1/MIN/KAN ze dne 7. března 2020 (dále jen „mimořádné opatření") bylo zastupitelskému úřadu České republiky v Teheránu nařízeno s účinností ode dne 7. března 2020 nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění, nevést o nich řízení a nevydávat rozhodnutí o těchto žádostech včetně udělených víz, s výjimkou žádostí o krátkodobá schengenská víza rodinných příslušníků občanů České republiky, a Ministerstvu vnitra bylo nařízeno pozastavit rozhodování již probíhajících řízení o udělení pobytových oprávnění podaných na zastupitelském úřadu v Teheránu.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k tomu, že vláda České republika přijala usnesení ze dne 13. března 2020 č. 203, vyhlášené pod č. 76/2020 Sb., kterým se od 16. března 2020 nařídil zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, odpadly tak důvody pro existenci úžeji zaměřeného zákazu, který je předmětem mimořádného opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví