Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 21. dubna 2020

Č. j.: MZDR 16518/2020-1/MIN/KAN

ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") postupem podle §68 odst. 1 a 3 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší ochranné opatření ze dne 10. února 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-2/PRO.

II.

Toto zrušení ochranného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 5503/2020-2/PRO ze dne 10. února 2020 (dále jen „ochranné opatření") bylo zastupitelským úřadům České republiky v Čínské lidové republice a v Hongkongu nařízeno s účinností ode dne 10. února 2020 nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění, nevést o nich řízení a nevydávat rozhodnutí o těchto žádostech včetně udělených víz, s výjimkou žádostí o krátkodobá schengenská víza rodinných příslušníků občanů České republiky, a Ministerstvu vnitra bylo nařízeno pozastavit rozhodování již probíhajících řízení o udělení pobytových oprávnění podaných na zastupitelských úřadech v Číně a Hongkongu.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k tomu, že vláda České republika přijala usnesení ze dne 13. března 2020 č. 203, vyhlášené pod č. 76/2020 Sb., kterým se od 16. března 2020 nařídil zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, odpadly tak důvody pro existenci úžeji zaměřeného zákazu, který je předmětem ochranného opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví