Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. dubna 2020

Č. j.: MZDR 9826/2020-2/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle §68 odst. 1 a 3 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 4. března 2020, č.j.: MZDR 9826/2020-1/HES.

II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 9826/2020-1/HES ze dne 4. března 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) bylo všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně nařízeno s účinností ode dne 4. března 2020 oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k tomu, že vláda České republika přijala usnesení ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb., kterým od 16. března 2020 zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky, odpadly tak důvody pro existenci mimořádného opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví