Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. dubna 2020

Č. j.: MZDR 10666/2020-2/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle §68 odst. 1 a 3 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN.

II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. března 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) byly zakázány s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k tomu, že vláda České republika přijala usnesení ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb., kterým od 16. března 2020 zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky, odpadly tak důvody pro existenci mimořádného opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví