Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. dubna 2020

Č. j.: MZDR 16215/2020-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., které žádají o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se s účinností od 18. dubna 2020 nařizuje, aby pro tento účel výlučně používaly elektronickou žádanku, kterou vyplňují a odesílají v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, a která je dostupná na adresách:

- https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a

- https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka,

doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty orgánů ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb.

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří žádají o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se s účinností od 18. dubna 2020 nařizuje, aby i v případě, že používají vlastní druh žádanky, pro tento účel používali rovněž elektronickou žádanku, kterou vyplňují a odesílají v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, a která je dostupná na adresách:

- https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a

- https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka,

a doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty poskytovatelů zdravotních služeb, uvedené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

3. Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se nařizuje poskytnout na žádost místně příslušnému krajskému úřadu specifické přístupové odkazy jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb s místem poskytování zdravotních služeb na území daného kraje, a to za účelem provozování regionálních řešení systémů žádanek zajišťovaných pro poskytovatele zdravotních služeb v působnosti tohoto místně příslušného krajského úřadu.

4. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí odběr vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se s účinností od 18. dubna 2020 nařizuje, aby prováděli odběr vzorku také na základě elektronické žádanky, která byla poskytovatelem zdravotních služeb nebo orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. žádajícím provedení vyšetření vyplněna a odeslána v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, a je dostupná na adresách:

- https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a

- https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka,

doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty poskytovatelů zdravotních služeb, uvedené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

5. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 18. dubna 2020 nařizuje, aby osoba, která vstoupí do systému elektronické žádanky podle bodu 4 za účelem seznámení se s obsahem žádanky, uvedla v přihlašovacím formuláři systému elektronické žádanky svoji identifikaci (postačuje kód přidělený poskytovatelem zdravotních služeb).

6. Všem poskytovatelům zdravotních služeb a orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., kteří žádají o kontrolní vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 u osob, u kterých byla předchozím vyšetřením prokázána přítomnost tohoto koronaviru, se s účinností od 18. dubna 2020 nařizuje v žádance o vyšetření uvádět, že se jedná o „kontrolní vyšetření“.

7. Všem poskytovatelům zdravotních služeb a orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. se s účinností od 18. dubna 2020 nařizuje, aby, když žádají o vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, v žádance uvedli požadovanou metodu vyšetření (PCR nebo rapid test).

8. Všem osobám provozujícím laboratoře provádějící vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 (dále jen „laboratoř“) se s účinností od 18. dubna 2020 nařizuje v případě, že na žádance o vyšetření je uvedeno „kontrolní vyšetření“, nahlásit bezodkladně výsledek vyšetření prostřednictvím Infomačního systému infekční nemoci (ISIN), jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb.

9. Všem osobám provozujícím laboratoř se s účinností od 18. dubna 2020 nařizuje, aby každý výsledek, ať už pozitivní, negativní, neprůkazný nebo nevyhodnotitelný každého provedeného vyšetření bezodkladně zaznamenali v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb. Záznam se provádí výhradně prostřednictvím modulu ISIN-LABORATOŘE-COVID-19 nebo dle datového rozhraní zveřejněného na https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19.

10. Všem osobám provozujícím laboratoř se s účinností od 18. dubna 2020 nařizuje, aby každý výsledek, ať už pozitivní, negativní, neprůkazný nebo nevyhodnotitelný každého vyšetření provedeného v období od 1. března 2020 do dne nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření zaznamenali v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) podle bodu 9 do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření.

II.

Tímto mimořádným opatřením se zrušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020 č. j.: MZDR 16215/2020-1/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě. Opatření zavádí novou možnost zasílání elektronických žádanek pro vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, která je povinná pro orgány ochrany veřejného zdraví. Pro poskytovatele zdravotních služeb se nově jedná o povinný způsob vyplňování a odesílání žádanky, vedle kterého však mohou použít i svůj jiný způsob vystavování žádanky. Předmětem opatření je zajistit nezbytnou úplnou informaci o všech pacientech vyšetřovaných na přítomnost koronaviru SARS-CoC-2 a výsledcích těchto vyšetření, a to prostřednictvím informačního systému spravovaného Ministerstvem zdravotnictví, zřízeném a provozovaném podle zákona č. 258/2000 Sb. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zvládání dopadů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví