Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. dubna 2020

Č. j.: MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit koordinaci činností místně příslušných krajských hygienických stanic (dále jen „KHS”), poskytovatelů zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) s poskytovateli zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění COVID-19 (dále jen „odběrná místa“) a mobilními odběrnými týmy zdravotnické záchranné služby a Armády České republiky (dále jen „mobilní odběrné týmy”). Všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit předávání informací Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19 (dále jen “CŘT”) v rozsahu čl. I mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14629/2020-1/NH ze dne 3. dubna 2020 a metodického opatření č. j. MZDR 14628/2020-1/NH ze dne 7. dubna 2020.

II.

KHS se nařizuje vytvořit žádanky k provedení odběrů prostřednictvím odběrných míst nebo cestou mobilních odběrných týmů a k vyšetření infekčního onemocnění COVID-19. KHS se nařizuje vytvořit tyto žádanky na základě telefonického kontaktování osob s příznaky onemocnění COVID-19 i osob bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19. Kontaktování osob s ohledem na mimořádná opatření MZ bude probíhat i prostřednictvím studentů lékařských fakult, kteří posilují příslušné KHS včetně Tracking Call Center.

III.

KHS se nařizuje odesílat osoby s příznaky onemocnění COVID-19 i osoby bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19, na odběrná místa k provedení odběru. Výběr příslušného odběrného místa určí KHS dle dostupné odběrové kapacity. KHS může zajistit odběr i prostřednictvím mobilního odběrného týmu v místě pobytu osoby.

IV.

Všem odběrným místům a mobilním odběrným týmům se nařizuje provést odběr na základě vydaných žádanek a odebrané vzorky předávat osobám provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 (dále jen „laboratoře“). KHS ve spolupráci se ZZS se nařizuje koordinovat distribuci odebraných vzorků do laboratoří na základě dostupných kapacit. KHS a CŘT může v případě naplnění kapacity laboratoří nařídit redistribuci odebraných vzorků ve spolupráci s krajskými vojenskými velitelstvími, hasičským záchranným sborem a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

V.

Odběrným místům se nařizuje průběžně, alespoň dvakrát denně evidovat počet provedených odběrů a informovat o své kapacitě prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz).

VI.

Laboratořím se nařizuje průběžně, alespoň dvakrát denně, evidovat aktuální počet požadavků na vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz). Laboratořím se dále nařizuje jednou denně evidovat způsobem podle věty první celkový počet všech vyšetřených vzorků za předchozí den, celkový počet všech pozitivních výsledků za předchozí den, počet vzorků indikovaných k vyšetření tím poskytovatelem zdravotních služeb, v rámci, kterého laboratoř poskytuje zdravotní služby.

VII.

Všem laboratořím se povoluje přebírat pouze vzorky, které jsou schopny vyhodnotit na základě své vlastní dostupné kapacity do 48 hodin. V případě překročení kapacit se jim nařizuje informovat CŘT, který bude koordinovat přerozdělení vzorků.

VIII.

KHS a ZZS se nařizuje průběžně se seznamovat prostřednictvím webového portálu https://chk.nakit.cz/ s kapacitou odběrných míst a laboratoří.

IX.

Registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje indikovat vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 a informaci o indikaci vyšetření předat místně příslušné KHS v souladu s §62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s §1 odst. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb. Registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost následně od KHS obdrží informaci o nejdostupnějším odběrném místě.

X.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2020.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává v souvislosti s implementací opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 na území České republiky a zapojením sil a prostředků Armády ČR jako ostatní složky IZS ČR k součinnosti při řešení nepříznivého vývoje epidemiologické situace u onemocnění COVID-19 v Evropě. Stanovuje kontrolní mechanismus odběrů na úrovni kraj, KHS a ZZS k zamezení neefektivního využití kapacit odběrových míst a kapacit laboratoří zpracovávajících odebrané vzorky. Celkově tento mechanismus pozitivně přispěje k urychlení činností zabezpečujících testování populace a rychlejší způsob vyhodnocování vzorků a identifikace infikovaných v rámci populace ČR.

Cílem tohoto mimořádného opatření je zajistit důkladný přehled o oběhu vzorků v rámci systému Chytré karantény, počtu odebraných vzorků odběrovými místy všech typů, jejich distribuci laboratořím všech typů, a případnou redistribuci při naplnění kapacit odběrných míst či laboratoří v rámci kraje. V této souvislosti jsou rovněž sledovány kapacity a vytíženost jak odběrných míst, tak laboratoří v závislosti na možné eskalaci nemoci v okrese/kraji – identifikace rizikových lokalit.

Předvídání „rizikových lokalit“, kde lze očekávat nárůst počtu pozitivních případů a kontaktů, poté umožňuje včasné a strategické rozložení sil a prostředků IZS a Armády ČR včetně mobilních odběrových týmů.

Prostřednictvím NAKIT, s. p. ve spolupráci s Armádou ČR byl vytvořen webový portál Chytré karantény (chk.nakit.cz) sdružující jednak informace KHS (poskytnutých portálu prostřednictvím Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR) a jednak daty získanými prostřednictvím aplikace Covid Forms App (vyplňují laboratoře a odběrná místa), nebo příslušníky Armády ČR po telefonické dohodě (v případě nedostupnosti připojení k internetu).

Pomocí tohoto portálu budou (dle schématu) jak kraj, tak KHS a ZZS detailně informovány o možnosti výskytu rizikových lokalit na svém území, stavu kapacit odběrových míst a laboratoří, což napomůže efektivnímu řízení a koordinaci distribuce odebraných vzorků laboratořím k zabezpečení jejich rychlého vyhodnocování.

V rámci spuštění webové aplikace Covid Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz) do plného provozu nebude ode dne 15. dubna 2020 nadále probíhat sběr informací formou telefonického rozhovoru uskutečňovaného dispečinkem Centrálního řídícího týmu COVID-19.

Poskytování informací se bude provádět ode dne 15. dubna 2020 cestou jednotlivých odběrových míst prostřednictvím webové aplikace průběžně (minimálně dvakrát denně).

V případě nedostupnosti připojení k internetu bude sběr informací probíhat telefonicky cestou dotčeného subjektu směrem k dispečinku Centrálního řídícího týmu COVID-19, a to ve shodných časech uvedených v předchozích odstavcích na tato telefonní čísla:

+420 973 295 952, +420 973 213 286.

Tímto mimořádným opatřením sjednocuje Ministerstvo zdravotnictví celorepublikově mechanismus spolupráce všech krajů, KHS, ZZS, odběrných míst a laboratoří s Centrálním řídícím týmem COVID-19 v rámci systému Chytrá karanténa k poskytování požadovaných informací za účelem zefektivnění protiepidemických opatření.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní a rychlé zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví