Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK, částka 1/2020

ČÁST OZNAMOVACÍ

Rozpočet České advokátní komory na rok 2020

Rozpočet sociálního fondu České advokátní komory na rok 2020

Výroční zpráva České advokátní komory o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019

Oznámení představenstva České advokátní komory o ztrátách knih o prohlášeních o pravosti podpisu

Záznamy v seznamu advokátů od 20. listopadu 2019 do 17. února 2020

Záznamy v seznamu advokátních koncipientů od 20. listopadu 2019 do 17. února 2020

ROZPOČET ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2020

Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne 10.12.2019 schválilo rozpočet ČAK na rok 2020.

VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 - 3)

(v tis. Kč)

Číslo

Specifikace

Rozpočet

1

Příspěvky na činnost komory - aktivní i pozastavení advokáti

12 550 advokátů á 10 600 Kč

138 350

1 400 advokátů á 3 800 Kč

2

Advokátní zkoušky

650 koncipientů á 10 000 Kč

6 500

3

Zápisné do seznamu advokátů

450 advokátů á 4 000 Kč

1 800

4

Ostatní výnosy a rezervy

20 000

5

Výnosy z pokut a z nákladů kárného řízení

1 000

6

Pojištění advokátů

(6 700 Kč/osoba/rok)

66 500

7

Krytí rozdílu z úspor z minulých let

VÝNOSY CELKEM

234 150

Pozn.:

ad 4) Ostatní výnosy - příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, poplatky za mediační zkoušky, apod.

ad 5) Příjmy za náklady kárného řízení a polovina výnosů z pokut kárného řízení.

ad 6) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně.

NÁKLADY

(v tis. Kč)

Číslo

Specifikace

Rozpočet

1

Materiál

4 500

2

Energie

1 450

3

Údržba

1 500

4

Cestovné

5 200

5

Služby

60 000

6

Mzdy

62 000

7

Ostatní náklady a rezervy

16 000

8

Pojištění advokátů

66 500

9

Odpisy

17 000

NÁKLADY CELKEM

234 150

Pozn.:

ad 1) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DDHM, benzín, materiál - auta, atd.

ad 2) Elektřina, vodné-stočné.

ad 3) Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut.

ad 4) Tuzemsko, zahraničí.

ad 5) Ostraha, poštovné, telefony, příkazní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony - paušální náhrady, DDNM, atd.

ad 6) Mzdy včetně odvodů.

ad 7) Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd.

ad 8) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně.

ad 9) Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek).

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2020

Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne 10.12.2019 schválilo rozpočet sociálního fondu ČAK na rok 2020.

PŘÍJMY

(v tis. Kč)

Odvod advokátů do SF

6 200

Odvod zaměstnanců do SF

35

Pokuty z kárného řízení

670

Úroky z vkladů

15

Splátky půjček

1 400

Krytí rozdílu z úspor minulých let

4 500

CELKEM PŘÍJMY

12 820

VÝDAJE

(v tis. Kč)

Zvyšování odborné úrovně

850

Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvku

1 500

Sociální výpomoci

300

Sociální příspěvek pozůstalým

150

Příspěvky advokátům na poskytování bezplatné právní služby

250

Příspěvky nástupci advokáta

1 000

Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. b)

420

Půjčky advokátům a koncipientům

2 500

Půjčky zaměstnancům

500

Příspěvky na kulturně-společenské a sportovní akce podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. a)

5 250

Dary na veřejně prospěšné účely

100

CELKEM VÝDAJE

12 820

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

ZA ROK 2019

§18 odst. 1 písm. a)

Počet podaných žádostí o informace/ počet rozhodnutí o odmítnutí

23/5

Jedná se o žádosti podané zákonem stanovenou formou.

§18 odst. 1 písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

2

§18 odst. 1 písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

§18 odst. 1 písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

§18 odst. 1 písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a

2

Stížnosti byly podány pro nespokojenost s vyřízením žádostí o informace nebo s požadovaným hrazením nákladů, které souviselo s vyřízením žádosti o informace. Stížnosti byly vyřízeny nadřízeným orgánem, který v rozhodnutích stížnosti zamítl či požadovanou informaci poskytl

§18 odst. 1 písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

V souladu s právními a stavovskými předpisy se orgány a odborné útvary ČAK vyjadřovaly k dotazům ze strany advokátů, veřejnosti i medií jak z ČR, tak ze zahraničí, týkajících se výkonu advokacie a poskytování právních služeb, i když nebyly výslovně označeny jako dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., a poskytovaly příslušné informace.

JUDr. Petr Čáp, v. r.

tajemník

České advokátní komory

OZNÁMENÍ

PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY O ZTRÁTÁCH KNIH O PROHLÁŠENÍCH O PRAVOSTI PODPISU

Představenstvo České advokátní komory (dále jen „ČAK“) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátám knih o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen „kniha o prohlášeních"):

- dne 7. prosince 2098 ... odcizení knihy o prohlášeních č. 9231 ... vydané JUDr. B. K.. Ph.D.

V uvedených případech bylo podle oznámení advokátů příčinou ztrát knih o prohlášeních jejich odcizení neznámým pachatelem nebo zničení.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r. předseda

České advokátní komory

OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ

OD 20.11.2019 DO 17.2.2020

a) Zápis do seznamu advokátů

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

Sídlo

19092

Andrlík, Rostislav, Mgr.

02.01.2020

Moravské náměstí 1007/14, Brno

19192

Aujeský, René, Mgr.

01.02.2020

Královský vršek 4762/25, Jihlava

19190

Baláková, Michaela, JUDr.

15.01.2020

Jankovcova 1522/53, Praha

19299

Bareš, Andrej, JUDr.

12.02.2020

Štěpánská 540/7, Praha

19195

Bařtipánová, Tereza, Mgr.

15.01.2020

Fortna 40, Jičín

19194

Bartko, Jan, Mgr.

01.02.2020

Nová 598/15, Ostrava

19193

Bátrla, Josef, Mgr.

15.01.2020

Trávníky 1576/22, Brno

19125

Benešová, Lucie, Mgr.

01.01.2020

Týnská 1053/21, Praha

19196

Beňková, Karin, Mgr.

01.02.2020

Vídeňská 1021/6, Brno

19197

Bernáthová, Kristýna, JUDr., Bc.

15.01.2020

Wolkerova 2007, Kraslice

19300

Bulánková, Eliška, JUDr.

12.02.2020

Palackého 715/15, Praha

19313

Černý, Martin, Mgr.

12.02.2020

Italská 2581/67, Praha

19198

Cibulková, Barbora, Mgr.

01.02.2020

Plzeňská 232/4, Praha

19199

Cinciala, Marek, Mgr.

15.01.2020

Nové sady 996/25, Brno

50289

Copland, Eliška,

01.01.2020

Na Poříčí 1079/3a, Praha

19200

Cyrányová, Lucie, Mgr.

15.01.2020

Husova 774, Ústí nad Orlicí

19302

Do, Pham Viet, Mgr.

12.02.2020

Na příkopě 583/15, Praha

19126

Dobešová, Petra, Mgr., Ing.

01.12.2019

U dvou srpů 3146/9, Praha

19123

Dohnal, Jan, Mgr., LL.M.

03.01.2020

Podnádražní 910/10, Praha

19122

Doležalová, Pavlína, Mgr., Bc.

01.01.2020

Dominikánské náměstí 656/2, Brno

19201

Dušková, Hana, Mgr.

15.01.2020

Dr. Stejskala 113/2, České Budějovice

19202

Dvořáček, Ladislav, Mgr., Ing.

15.01.2020

Husova 2117, Benešov

19173

Dvořák, Lubomír, Mgr., Ing.

01.01.2020

Masarykovo náměstí 60, Bystřice nad Pernštejnem

19203

Dvouletá, Marie, Mgr.

15.01.2020

Opletalova 1417/25, Praha

19128

Farkaš, Petr, Mgr.

01.01.2020

nám. ČSA 23, Stod

19204

Feber, Arne, Mgr.

15.01.2020

Jurečkova 1811/18, Ostrava

19303

Fedorovská, Adéla, Mgr.

12.02.2020

Vinohrady 794/45, Brno

19205

Fičurová, Nora, Mgr.

15.01.2020

Lazarská 1718/3, Praha

19206

Fišer, Martin, Mgr.

15.01.2020

Na Pankráci 1683/127, Praha

19207

Frýbová, Alice, Mgr., Bc.

15.01.2020

Za Poříčskou bránou 365/21, Praha

19208

Furychová, Michaela, Mgr.

15.01.2020

Klimentská 1652/36, Praha

19171

Gonda, Ján, Mgr.

01.01.2020

Široká 36/5, Praha

19131

Halámka, Jan, Mgr., LL.M.

01.12.2019

Matoušova 515/12, Praha

19209

Holásek, Martin, Mgr.

15.01.2020

Famfulíkova 1148/3, Praha

19210

Holub, Martin, Mgr., Ing.

15.01.2020

Lochotínská 1108/18, Plzeň

19211

Hošek, Martin, Mgr.

15.01.2020

Vinohradská 2396/184, Praha

19212

Hovorka, Michal, Mgr.

15.01.2020

Arbesovo náměstí 257/7, Praha

19213

Hrdý, Bohuslav, Mgr.

15.01.2020

V celnici 1034/6, Praha

19135

Hřeben, Tomáš, Mgr., Ing.

01.01.2020

Palackého 715/15, Praha

19134

Hromek, Karel, Mgr., Bc.

01.12.2019

Velké náměstí 135/19, Hradec Králové

19095

Hronová, Erika, JUDr.

01.01.2020

Krakovská 1256/24, Praha

19096

Hubcej, Matúš, Mgr.

01.01.2020

Jakubské náměstí 580/4, Brno

19214

Illmann, Erik, Mgr., Bc.

15.01.2020

Na příkopě 854/14, Praha

19215

Janošíková, Veronika, Mgr.

15.01.2020

Kpt. Nálepky 2224, Louny

19216

Janoušková, Veronika, Mgr.

01.02.2020

Buková 2521/13, Praha

19218

Jedličková, Michaela, Mgr., Ing.

01.02.2020

Vítězslava Nováka 109, Skuteč

19220

Ježek, Jan, Mgr.

15.01.2020

Na Poříčí 1079/3a, Praha

19222

Jireček, Přemysl, Mgr.

16.01.2020

Jugoslávská 620/29, Praha

18991

Jírová, Karolína, Mgr.

02.01.2020

V zahrádkách 1952/50, Praha

19174

Juřátková, Petra, Mgr., Bc.

01.01.2020

Jiráskova 229/25, Brno

07384

Jurčišin, Ivan, JUDr.

15.01.2020

Pavla Beneše 759/9, Praha

19226

Kábrtová, Barbora, Mgr.

15.01.2020

Týn 639/1, Praha

19227

Kadlecová Jahodová, Iva, Mgr., Ing.

15.01.2020

Leknínová 2046, Černošice

19229

Kamenická, Terezie, Mgr.

01.02.2020

Kobližná 71/2, Brno

19232

Keršnerová, Linda, Mgr.

01.02.2020

Opletalova 1284/37, Praha

19027

Klímová, Michaela, Mgr.

01.01.2020

Perlová 68/7, Plzeň

19233

Kochová, Markéta, Mgr.

15.01.2020

Elišky Krásnohorské 1305/18, Havířov

19304

Koláčková, Hana, Mgr.

12.02.2020

V Poli 867/6, Ostrava

19305

Kolmanová, Lenka, Mgr. et Mgr.

12.02.2020

Teplého 1535, Pardubice

19240

Königová, Nikola, Mgr.

15.01.2020

Bašty 413/2, Brno

19235

Kopcová, Martina, Mgr.

15.01.2020

Na příkopě 583/15, Praha

19238

Kořínek, Otakar, Mgr.

15.01.2020

Fůgnerovo náměstí 1808/3, Praha

19236

Korolová, Nicole, Mgr.

15.01.2020

Na Pankráci 404/30, Praha

19239

Koukal, Pavel, JUDr.

01.02.2020

Helfertova 2040/13, Brno

19175

Koutný, Jan, Mgr.

02.01.2020

Čechyňská 361/16, Brno

19176

Kovář, Ondřej, Mgr.

01.01.2020

Revoluční 763/15, Praha

19103

Krčílková Foukalová, Zuzana, Mgr. et Mgr.

06.01.2020

Tererova 1551/8, Praha

19306

Kreizlová, Tereza, Mgr.

12.02.2020

Černohorská 110/2, Šumperk

19243

Křivánek, Michal, Mgr., Bc.

15.01.2020

Na příkopě 854/14, Praha

19241

Krupa, Matěj, JUDr.

15.01.2020

Vinohradská 404/19, Praha

19247

Krupičková, Petra, Mgr.

15.01.2020

Panská 854/2, Praha

19141

Kubíčková, Barbora, Mgr.

01.01.2020

Valentinská 92/3, Praha

19249

Kučera, Petr, Mgr.

15.01.2020

Dukelských hrdinů 567/52, Praha

19104

Kuchyňka, Lukáš, Mgr.

02.01.2020

Husitská 344/63, Praha

19142

Kučírková, Eliška, Mgr.

01.01.2020

Kotlářská 989/51, Brno

19254

Kysilka, Zbyněk, Mgr.

15.01.2020

Opatovická 1661/2, Praha

19143

Lachmannová, Aneta, Mgr.

01.01.2020

Římská 103/12, Praha

19257

Lacinová Hubinková, Adéla, Mgr.

15.01.2020

Litovelská 1349/2B, Olomouc

19144

Lipusová, Markéta, Mgr.

01.01.2020

Svatopluka Čecha 1580/25, Nový Jičín

19263

Lojda, Jiří, JUDr., LL.M. EUR., Ph.D.

15.01.2020

Platnéřská 191/2, Praha

19145

Lokvenc, Jan, Mgr.

01.12.2019

28. října 1001/3, Praha

19265

Losert, Filip, Mgr., Bc.

15.01.2020

Dražkovice 181, Pardubice

19146

Ludvík, Pavel, Mgr.

02.01.2020

Smilova 373, Pardubice

19268

Lukášová, Tereza, Mgr.

01.02.2020

Komenského 160, Ústí nad Orlicí

19270

Macek, Radomil, Mgr.

15.01.2020

nám. J. M. Marků 92, Lanškroun

19107

Madleňáková, Lucia, JUDr., Ph.D.

06.01.2020

Nádražní 381/9, Mohelnice

19275

Majda, Radovan, Mgr., Ing.

01.02.2020

Hlinky 505/118, Brno

19278

Malatinský, Pavel, Mgr.

15.01.2020

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava

19281

Malinová, Michaela, Mgr.

15.01.2020

Újezd 450/40, Praha

19282

Matějka, David, Mgr.

15.01.2020

Václavské náměstí 802/56, Praha

19147

Matějková, Eva, Mgr.

01.01.2020

Malinovského náměstí 603/4, Brno

19288

Maxová, Veronika, Mgr. et Mgr.

15.01.2020

Vídeňská 246/33, Brno

19283

Michálková, Renata, Mgr.

15.01.2020

Lidická tř. 103/30, České Budějovice

19081

Miřijovský, Roman, Mgr.

02.01.2020

nám. Míru 6, Frenštát pod Radhoštěm

19110

Mlčouch, Michal, JUDr.

01.01.2020

Marie Steyskalové 686/38, Brno

19307

Molišová, Ludmila, Mgr.

13.02.2020

Šmeralova 331/21, Praha

19148

Molnár, Petr, Ing. Mgr., Bc.

02.01.2020

Vrchlického 678/19, Hradec Králové

19284

Moravec, Marek, Mgr.

15.01.2020

Karpatská 1185/8, Praha

19285

Mráček, Michael, Mgr.

15.01.2020

V celnici 1034/6, Praha

19286

Mrkvová, Kateřina, Mgr.

15.01.2020

Vodičkova 791/41, Praha

19287

Müller, Christian, Mgr.

15.01.2020

V celnici 1034/6, Praha

19289

Musil, Jiří, Ing. Mgr.

15.01.2020

Hvězdova 1716/2, Praha

19290

Nedbalová, Adéla, Mgr.

01.02.2020

Viktora Huga 377/4, Praha

19291

Nedvědová, Marta, JUDr.

01.02.2020

Částkova 1973/2, Plzeň

19294

Němec, Jan, Mgr.

15.01.2020

Konviktská 291/24, Praha

19292

Neumahr, David, JUDr.

15.01.2020

Prokešovo náměstí 2020/6, Ostrava

19293

Neumanová, Nikola, Mgr.

15.01.2020

Ovocný trh 1096/8, Praha

19295

Novosad, Matouš, Mgr.

15.01.2020

Pařížská 538/19, Ústí nad Labem

19296

Oškrdová, Marcela, JUDr., Bc.

15.01.2020

Vinohradská 1233/22, Praha

19152

Palaščáková, Petra, Mgr., Bc.

15.01.2020

Pod Kotlářkou 2256/18, Praha

19297

Paraiová, Adéla, Mgr.

01.02.2020

Jugoslávská 481/12, Praha

19298

Páslerová, Klára, Mgr.

15.01.2020

Palackého 71, Náchod

19309

Paták, Milan, Mgr.

12.02.2020

Národní 973/41, Praha

19217

Pavlová, Karolína, Mgr.

01.02.2020

Pod Drinopolem 19/7, Praha

19219

Pěnčík, Richard, Mgr.

15.01.2020

Malinovského náměstí 603/4, Brno

19153

Petr, Jan, Mgr.

01.01.2020

Hábova 1566/12, Praha

50290

Petráček, Vendula,

15.01.2020

třída Karla IV. 502/23, Hradec Králové

19221

Pilátová, Veronika, Mgr.

01.02.2020

Na Křivce 1562/18, Praha

19223

Pirklová, Renata, Mgr.

01.02.2020

V Jámě 699/1, Praha

19224

Pisaková, Hana, Mgr., Ph.D.

15.01.2020

Dobronická 1257, Praha

19225

Plevka, David, Mgr.

15.01.2020

Ovocný trh 1096/8, Praha

19230

Plonková, Dorota, Mgr.

01.02.2020

Dolní náměstí 22/43, Olomouc

19111

Pokorný, Jiří, JUDr., Ph.D.

02.01.2020

Říčanská 1984/5, Praha

19189

Polach, Jaromír, Mgr.

02.01.2020

Českobratrská 1403/2, Ostrava

19177

Pospíšil, Tomáš, Mgr.

01.01.2020

Smetanova 346/8, Brno

19231

Pour, Jiří, Mgr.

15.01.2020

Hvězdova 1716/2, Praha

19155

Pražan, Přemysl, Mgr.

01.01.2020

Podlesí I 7144, Zlín

19184

Příhodová, Kamila, Mgr.

01.01.2020

Dobrovského 1310/64, Brno

19234

Procházka, Tomáš, Mgr.

15.01.2020

Jungmannova 745/24, Praha

19112

Profeldová, Tereza, Mgr.

01.01.2020

Havanská 857/20, Praha 7

19237

Rác, David, JUDr.

15.01.2020

Antala Staška 510/38, Praha

19242

Rašnerová, Helena, Mgr.

15.01.2020

Bermanova 985/18, Praha

19158

Reimarová, Eva, Mgr.

06.01.2020

Jindřišská 901/5, Praha

19159

Rešlová, Anna, JUDr.

01.01.2020

Vodičkova 695/24, Praha

19244

Řičánek, Matěj, JUDr., Bc.

15.01.2020

Václavská 316/12, Praha

19245

Řičánková, Hana, Mgr.

15.01.2020

Na poříčí 1079/3a, Praha

19180

Říhová, Lucia, Mgr.

02.01.2020

Provázkova 2182/2, Praha

19183

Rollerová, Denisa, Mgr.

01.01.2020

Dobrovského 1310/64, Brno

19083

Rusnok, Michal, Mgr.

15.01.2020

Narcisová 2850/2, Praha

19113

Ryšová, Iva, Mgr.

01.01.2020

Škárova 809/16, Brno

19256

Šarapatka, Matěj, Mgr., LL.M.

16.01.2020

Jindřišská 937/16, Praha

19188

Saxlová, Jaroslava, Mgr., LL.M.

02.01.2020

Trojanova 2022/12, Praha

19029

Šebestík, Ondřej, Mgr.

02.01.2020

Dr. Stojana 591, Otrokovice

19246

Sedláčková, Miloslava, JUDr.

16.01.2020

Jaroslava Staňka 865, Uherské Hradiště

19248

Seidlová, Adéla, Mgr.

01.02.2020

náměstí Svatopluka Čecha 1367/12, Praha

19181

Síbrová, Hana, Mgr.

02.01.2020

Pod Stárkou 423/25, Praha

19258

Šimandl, Milan, Mgr., DiS.

15.01.2020

Malátova 645/18, Praha

19049

Šír, Roman, JUDr.

02.01.2020

Jungmannova 351/2, Liberec

19250

Skaličková, Paulína, JUDr.

01.02.2020

Jiřího z Poděbrad 1212, Uherské Hradiště

19170

Sklenářová, Petra, Mgr.

01.01.2020

náměstí Míru 14, Mladá Boleslav

19251

Skolková, Barbora, Mgr.

15.01.2020

U Prašné brány 1078/1, Praha

19084

Slaměníková, Hana, Mgr.

02.01.2020

náměstí 14. října 496/13, Praha

19259

Šmíd, Petr, Mgr.

15.01.2020

Dvořákova 1927/5, Jihlava

19252

Smrčka, David, Mgr.

15.01.2020

Hvězdova 1716/2b, Praha

50291

Spívalová, Hana,

27.01.2020

Národní 58/32, Praha

19182

Šrámek, Jakub, Mgr.

02.01.2020

Hlinky 155/86, Brno

19253

Staněk, Michal, Mgr.

15.01.2020

Opletalova 1525/39, Praha

19164

Štenclová, Barbara, Mgr.

28.11.2019

Průjezdní 1555, Rychvald

19115

Strachotová, Iveta, Mgr.

01.12.2019

Vinohradská 938/37, Praha

19161

Suchá, Ivana, Mgr.

01.01.2020

Jetelová 254/2, Plzeň

19121

Šulc, Michal, Mgr. et Mgr., Ing.

10.01.2020

Česká 154/12, Brno

19260

Šušák, Michal, Mgr.

15.01.2020

Žatecká 41/4, Praha

19261

Švarcová, Lenka, Mgr.

15.01.2020

Za Poříčskou bránou 365/21, Praha

19162

Svatošová, Petra, Mgr.

02.01.2020

Americká 489/33, Plzeň

19255

Svobodová, Veronika, Mgr.

15.01.2020

Pekařská 392/29, Brno

19262

Taškárová, Ivana, Mgr., Ing.

15.01.2020

U Prašné brány 1078/1, Praha

19264

Tichá, Irena, Mgr.

15.01.2020

Na Březince 2033/17, Praha

18994

Ticháčková Mateřanková, Jarmila, JUDr., Bc.

02.01.2020

Dolní náměstí 13/13, Opava

19308

Tlapová, Alena, Mgr.

12.02.2020

Karlovo náměstí 288/17, Praha

19042

Toušková, Eliška, Mgr.

02.01.2020

Pobřežní 620/3, Praha

19266

Tůmová, Zuzana, Mgr.

15.01.2020

8. března 21/13, Liberec

19267

Tupec, Radek, Mgr., Bc.

16.01.2020

Hvězdova 1716/2b, Praha

19187

Ulmanová, Martina, Mgr.

11.12.2019

Komenského 385, Lužná

19269

Urban, Jan, Mgr.

15.01.2020

A. Chittussiho 941/2, Čáslav

19185

Valachová, Tereza, Mgr.

01.01.2020

Letenská 121/8, Praha 1

19179

Valc, Zdeněk, Mgr., Ing., CSc., LL.M.

01.01.2020

náměstí Svobody 702/9, Brno

19271

Vaněčková, Anna, Mgr.

15.01.2020

Revoluční 655/1, Praha

19165

Vaněk, Marek, Mgr., Ing.

15.02.2020

Gogolova 228/8, Praha

19273

Veselý, Milan, Mgr.

15.01.2020

Újezd 450/40, Praha

19178

Vnenk, Vladislav, JUDr.

01.01.2020

Náplavní 2013/1, Praha

19274

Vojtěch, Petr, Mgr.

15.01.2020

Klimentská 1216/46, Praha

19276

Voláková, Martina, Mgr.

15.01.2020

Lazarská 1718/3, Praha

19277

Vrběcký, Matouš, Mgr.

12.02.2020

Vodičkova 791/41, Praha

19279

Zajícová, Petra, Mgr., Bc.

15.01.2020

Dominikánské náměstí 656/2, Brno

19280

Žáková, Markéta, Mgr.

16.01.2020

Pod Císařkou 3258/17, Praha

19166

Zrebný, Jaroslav, Mgr.

02.01.2020

Křížová 96/18, Brno

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

01474

Adamová, Magda, JUDr.

01.01.2020

13943

Andrle, Pavel, Mgr.

01.01.2020

03173

Bačeová, Kateřina, JUDr.

09.12.2019

04493

Bartošová, Jitka, JUDr.

01.12.2019

00015

Bauer, Jiří, JUDr.

01.01.2020

08355

Bělohlávková, Blanka, JUDr.

01.02.2020

15611

Beneš, Jan, JUDr.

01.01.2020

15257

Berná, Jaroslava, JUDr.

01.01.2020

90085

Bertouille, Stéphane,

03.12.2019

12576

Bielinová, Petra, Mgr.

01.01.2020

01015

Blažek, Antonín, JUDr.

01.01.2020

17298

Bogdanová, Eva, Mgr.

01.01.2020

08850

Boháč, Miloš, JUDr.

01.01.2020

18573

Boušková, Natalie, Mgr.

01.02.2020

90266

Broockmann, Patricia,

20.12.2019

03389

Bunda, Svatopluk, JUDr.

01.01.2020

00065

Bystrá, Andrea, JUDr.

01.01.2020

02550

Cestr, Ivan, JUDr.

01.01.2020

17743

Cimburková, Iveta, Mgr.

01.01.2020

08008

Černý, Ludvík, JUDr.

01.01.2020

02470

Červinka, Jaroslav, JUDr.

01.01.2020

00083

Danisz, Josef, JUDr.

01.01.2020

01808

Dort, Milan, JUDr.

01.01.2020

50186

Duraj, Michal, Mgr.

20.12.2019

07974

Dytrych, Ludvík, JUDr.

01.12.2019

01767

Enžl, Miroslav, JUDr.

01.12.2019

08907

Filasová, Danka, JUDr.

05.12.2019

03499

Filemonová, Dagmar, JUDr.

01.01.2020

02497

Folprecht, Vladimír, JUDr.

01.01.2020

09647

Frank, Marek, JUDr.

20.12.2019

01227

Gabriš, Milan, JUDr.

21.11.2019

90150

Golan, David,

09.12.2019

03263

Habětín, Pavel, JUDr., Ing.

01.01.2020

13485

Hackerová, Jana, Mgr.

01.01.2020

02346

Hájek, Vladimír, JUDr.

01.01.2020

08161

Hájek, Karel, JUDr.

01.01.2020

01301

Halounek, Jiří, JUDr.

03.12.2019

07284

Havlík, Karel, JUDr.

01.01.2020

18078

Havrlantová, Romana, Mgr.

01.01.2020

02505

Hlávka, Jaroslav,

01.01.2020

17803

Hodová, Dobromila, Mgr.

01.01.2020

00813

Hofmann, Tomáš, JUDr.

27.11.2019

11775

Holečková, Kateřina, Mgr.

01.01.2020

01390

Horák, Jiří, JUDr.

01.01.2020

00961

Houdková, Vlasta, JUDr.

01.01.2020

02586

Hrabová, Jana, JUDr.

20.12.2019

16716

Hradil, Ondřej, Mgr.

01.12.2019

18036

Hromádka, Josef, Mgr., Ing.

01.01.2020

09267

Hübner, Tomáš, JUDr.

01.01.2020

09382

Hübnerová, Svatava, JUDr.

01.01.2020

05789

Hučík, Bohumil, JUDr.

01.01.2020

02351

Chalupa, Karel, JUDr.

22.11.2019

03451

Indra, Pavel, JUDr.

01.01.2020

01262

Janků, Jarmila, Mgr.

01.01.2020

11421

Janoušová, Jitka, Mgr. et Mgr.

20.12.2019

01044

Jaroš, Zdeněk, JUDr.

01.01.2020

07779

Jelínek, Jiří, JUDr.

01.01.2020

16377

Jíchová, Lucie, Mgr.

01.01.2020

17215

Jindra, Lukáš, Mgr.

01.01.2020

01899

Jurik, Martin, JUDr.

20.12.2019

08948

Kakaščíková, Marie, Mgr.

01.01.2020

00268

Kašpar, Jiří, JUDr.

01.01.2020

02940

Klimeš, Zdeněk, JUDr.

01.01.2020

17219

Kloudová, Adéla, Mgr.

01.01.2020

03635

Kocmanová, Eva, JUDr.

01.01.2020

04970

Kollár, Pavol, JUDr.

20.12.2019

15425

Kopejtková, Alena, Mgr.

01.01.2020

02514

Koudelová, Jarmila, JUDr.

01.02.2020

09029

Kováčik, Viliam, JUDr.

01.01.2020

16134

Kramářová, Linda, Mgr.

01.01.2020

01763

Krátká, Ludmila, JUDr.

01.01.2020

01666

Krausová, Eva, JUDr.

01.01.2020

00326

Krejčí, Zora, JUDr.

01.01.2020

00325

Krejčí, Ludmila, JUDr.

01.01.2020

02782

Krnošová, Petra, Mgr.

01.01.2020

06312

Krupka, Vojtěch, JUDr.

05.12.2019

00888

Křeček, Stanislav, JUDr.

01.01.2020

06233

Křížek, Antonín, JUDr.

01.01.2020

07498

Kubíček, Jaromír, Mgr.

01.01.2020

02416

Kučera, Boris, JUDr.

01.01.2020

13412

Kučerová, Dana, JUDr.

01.01.2020

01608

Kupka, Rudolf, JUDr.

01.01.2020

07907

Kupka, Zdeněk, JUDr.

01.01.2020

01573

Kyvalská, Jitka, JUDr.

01.12.2019

01501

Lamprechtová, Lenka, JUDr.

01.01.2020

00358

Laubeová, Karla, JUDr.

01.01.2020

07823

Libíková, Marie, JUDr.

01.01.2020

00363

Liegert, Jan, JUDr.

01.01.2020

01424

Lopojda, Jiří, JUDr.

01.01.2020

02386

Loskotová, Hana, JUDr.

01.01.2020

17513

Lukášková, Radka, Mgr., Bc.

01.01.2020

16288

Macoun, Jakub, Mgr.

01.01.2020

01332

Mai, Peter, JUDr.

01.01.2020

01170

Malířová, Yvona, JUDr.

01.01.2020

16136

Mařánková, Barbora, Mgr.

03.12.2019

15653

Mašlonková, Veronika, JUDr.

01.01.2020

04586

Matuška, Oldřich, JUDr.

03.12.2019

07062

Měchura, Josef, JUDr.

01.12.2019

18145

Menclová, Daniela, Mgr.

20.12.2019

10045

Micka, Zdeněk, Mgr.

01.01.2020

50250

Mičinský, Ludovít, JUDr.

01.01.2020

08841

Milík, Zdeněk, Mgr.

06.02.2020

90020

Mudd, Thomas Earl,

09.12.2019

90212

Muchyová, Jana, Mgr.

20.12.2019

08148

Náměstek, Václav, JUDr.

01.01.2020

11697

Nevečeřal, Tomáš, JUDr.

07.01.2020

00449

Nipl, Petr, JUDr.

01.01.2020

01640

Nippert, Miroslav, JUDr.

01.01.2020

12394

Nováková, Lucie, Mgr.

01.01.2020

03272

Novotný, Miroslav, JUDr.

01.02.2020

18109

Nývlt, Jan, Mgr.

01.01.2020

02422

Ondra, Pavel, JUDr.

01.01.2020

00466

Pakandl, Jaroslav, JUDr.

01.01.2020

13574

Pánek, Zbyněk, Mgr.

01.01.2020

05634

Páral, Otto, JUDr.

01.01.2020

06521

Patočková, Eva, JUDr.

01.01.2020

10723

Paulíková, Marianna, Mgr.

20.12.2019

08509

Pavelková, Eva, JUDr.

01.01.2020

09906

Pavlů, Miroslava, Mgr. et Mgr.

01.01.2020

11971

Pechlát, Přemysl, Mgr.

01.01.2020

08726

Pejchalová, Jana, JUDr.

01.01.2020

01723

Pelikánová, Irena, Prof., JUDr.

01.01.2020

03437

Petrásková, Vlastimila, Mgr.

01.01.2020

12182

Picek, Radomír, JUDr.

01.01.2020

11710

Pokorný, Petr, Mgr.

01.02.2020

00508

Poláčková, Eva, JUDr.

01.01.2020

03085

Polanský, František, JUDr.

01.01.2020

02776

Popel, Miroslav, JUDr.

01.01.2020

01294

Prágl, Petr, JUDr.

01.01.2020

00535

Prokop, Bedřich, JUDr.

01.01.2020

15805

Průchová, Jana, Mgr.

01.01.2020

09909

Racko, Luboš, JUDr.

03.12.2019

17374

Reisingerová, Michaela, Mgr.

01.01.2020

01124

Rudolecký, Zdeněk, JUDr.

24.01.2020

03785

Řehořová, Soňa, JUDr.

01.12.2019

05995

Řezanka, František, JUDr.

01.01.2020

09331

Schweiner, Petr, Mgr.

01.02.2020

06827

Schweinerová, Michaela, JUDr.

01.02.2020

90370

Sikandar, Shuja Hasan,

03.12.2019

17066

Sklenářová, Petra, Mgr., Bc.

01.01.2020

18519

Sláma, Pavel, Mgr.

01.01.2020

00609

Slaninová, Alena, JUDr.

01.01.2020

07798

Slapnička, Karel, JUDr.

01.01.2020

90027

Smith, Christopher H. D.

09.12.2019

16779

Sochovská, Martina, Mgr.

01.01.2020

09213

Srba, Jiří, JUDr.

20.12.2019

00937

Stará, Anna, JUDr.

01.12.2019

08306

Steiner, Marek, JUDr.

01.01.2020

04381

Strýhalová, Eva, JUDr.

01.02.2020

90029

Swiecicki, Peter,

01.01.2020

14356

Šanda, Jan, Mgr.

01.02.2020

02502

Šárová, Jana, JUDr.

01.01.2020

00575

Ščučka, Pavel, JUDr.

01.01.2020

01733

Šístek, František, JUDr.

01.01.2020

09940

Štěpánová, Tereza, JUDr.

01.01.2020

16392

Štichová, Tereza, Mgr.

01.01.2020

07264

Švarc, Ivo, JUDr.

01.01.2020

08974

Tomanec, Petr, JUDr.

01.01.2020

05912

Tothová, Ivana, JUDr.

01.02.2020

14272

Trtílková, Kateřina, Mgr.

01.01.2020

90361

Tyurina, Dina,

20.12.2019

03159

Vaidová, Jitka, JUDr.

01.01.2020

06833

Varga, Karel, JUDr.

01.01.2020

00721

Vávra, František, JUDr.

26.11.2019

00738

Vodička, Jan, JUDr.

01.01.2020

18548

Vochtová, Tereza, Mgr.

01.12.2019

08076

Voják, František, JUDr.

01.01.2020

00748

Vrabec, Jan, JUDr.

01.01.2020

02521

Vrublová, Olga, Mgr.

01.01.2020

14732

Vybíralová, Lucie, Mgr.

01.01.2020

00764

Zbořil, Jiří, JUDr.

01.01.2020

08328

Žalda, Josef, JUDr.

01.01.2020

c) Pozastavení výkonu advokacie

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

16469

Bačková, Zuzana, Mgr.

01.01.2020

15701

Blahutová, Lucie, Mgr.

31.12.2019

00037

Blanický, Pavel, JUDr.

01.01.2020

04102

Čechura, Zdeněk, JUDr.

19.12.2019

18689

Černá, Kristýna, Mgr.

01.01.2020

18943

Daněk Klímová, Hedvika, Mgr.

01.01.2020

10916

Donathová, Klára, Mgr.

01.01.2020

06994

Doubravová, Bronislava, JUDr.

01.01.2020

02438

Dragún, Vojtech, JUDr.

31.12.2019

12779

Drvoštěp, Martin, Mgr., LL.M.

30.11.2019

16933

Dušková, Jana, JUDr.

26.12.2019

02030

Dvořák, Jan, Doc., JUDr., CSc.

01.01.2020

10083

Forejtová, Terezie, Mgr.

01.01.2020

05530

Fürst, Josef,

01.01.2020

13806

Gašpar, Ján, JUDr.

01.01.2020

14529

Gobelová, Michaela, Mgr.

13.12.2019

13210

Gorčíková, Simona, Mgr.

01.02.2020

14959

Hangler, Helena, Mgr.

01.01.2020

02201

Hlisnikovský, Antonín, JUDr.

01.01.2020

18813

Holá, Eva, Mgr., Ph.D.

03.12.2019

12215

Holubová, Ivana, Mgr.

01.01.2020

03669

Hovorka, Zdeněk, JUDr.

18.12.2019

15181

Hrmová, Monika, JUDr.

01.01.2020

19138

Chval, František, Mgr.

31.12.2019

50123

Jakeš, Martin, JUDr.

01.01.2020

05880

Jirouš, Luděk, JUDr.

01.02.2020

08235

Jungr, Milan, JUDr.

20.12.2019

07561

Kahánek, Ivo, JUDr.

01.01.2020

16345

Kaňková, Petra, Mgr.

01.12.2019

13145

Kašpar, Martin, Mgr.

01.01.2020

14584

Kiesewetter, Zbyněk, JUDr., Ing.

30.11.2019

13400

Klímová, Kateřina, Mgr., LL.M.

01.12.2019

18449

Kolajová, Radka, Mgr.

01.02.2020

12465

Kolmanová, Lucie, Mgr., Ing.

01.01.2020

15645

Kosmáková, Darja, Mgr.

01.01.2020

18984

Košťálová, Pavla, Mgr.

31.12.2019

01258

Kotrlík, Petr, JUDr.

01.01.2020

08164

Koubová, Monika, JUDr.

12.02.2020

13817

Kračúnová, Jaroslava, Mgr.

25.12.2019

13275

Krákorová, Martina, Mgr.

01.01.2020

14723

Kratochvílová, Eva, Mgr., Ing.

01.12.2019

17225

Kreysová, Barbora, JUDr.

27.01.2020

14718

Kropáčková, Jana, Mgr.

01.01.2020

14149

Kropíková, Petra, Mgr.

01.01.2020

12978

Kubařová, Jaroslava, Mgr.

01.01.2020

16184

Kučera, Marek, Mgr.

31.12.2019

03526

Kudrlička, Roman, JUDr.

01.01.2020

18767

Kucharovičová, Katarína, Mgr.

01.02.2020

14339

Kuchynková, Berenika, JUDr.

21.01.2020

06959

Kurinec, Ján, JUDr.

01.01.2020

02009

Kužel, Jan, JUDr.

01.01.2020

17722

Langer Pikalová, Iva, Mgr.

01.01.2020

15999

Langrová, Petra, Mgr.

01.01.2020

17107

Legátová, Eva, Mgr., Ing.

01.01.2020

08339

Macková, Taťána, JUDr.

01.01.2020

14162

Mahovská, Tereza, Mgr., Ing.

01.01.2020

14601

Machek, Petr, Mgr., Ing.

01.01.2020

18085

Majkútová, Kateřina, Mgr.

01.12.2019

18370

Marková, Tereza, Mgr.

11.12.2019

14670

Martišková, Michala, Mgr.

31.12.2019

17467

Matějusová, Lucie, JUDr.

01.01.2020

17433

Měrková, Kamila, Mgr.

31.12.2019

11441

Měšťánek, Petr, Mgr.

01.01.2020

15655

Mlčkovský Millerová, Markéta, JUDr., LL.M.

21.12.2019

14894

Mlčoch, Vlastimil, Mgr., Ing.

09.01.2020

10633

Němcová, Jitka, JUDr.

01.01.2020

13714

Nikolova, Dagmara, Mgr.

07.12.2019

10070

Novák, David, Mgr.

04.12.2019

14610

Novotná, Lucie, Mgr.

01.01.2020

12416

Pacek, Lukáš, Mgr.

01.01.2020

17169

Pejchalová, Zuzana, Mgr.

01.01.2020

15489

Peringrová, Klára, JUDr.

01.01.2020

18445

Pětioká, Jana, Mgr.

01.01.2020

15504

Petrušová, Miroslava, JUDr., LL.M.

27.11.2019

18830

Peťura, Jiří, Mgr.

01.01.2020

17983

Piknová, Jana, Mgr.

01.12.2019

11581

Pohlová, Halka, JUDr.

01.01.2020

16143

Pokorný, Filip, Mgr.

01.01.2020

17926

Prokopová, Markéta, Mgr.

31.12.2019

18320

Prunnerová, Marina, Mgr.

01.01.2020

16690

Roubalová, Jana, Mgr.

01.01.2020

18136

Rydvalová, Alice, Mgr.

31.12.2019

05831

Řezníček, Vlastimil, JUDr.

01.01.2020

18290

Sabolová, Beáta, Mgr.

01.01.2020

14117

Sedláčková, Veronika, Mgr.

31.12.2019

18844

Sheetyová, Natalie, Mgr.

01.01.2020

16633

Schmidtová, Barbora, Mgr.

01.12.2019

11021

Schwarz, Martin, Mgr.

01.12.2019

08456

Smeliková, Eliška, Mgr.

01.01.2020

17387

Stanislav, Antonín, Mgr., Ph.D.

31.12.2019

17392

Šámalová, Kateřina, Mgr.

01.01.2020

09547

Šenarová, Daniela, Mgr.

31.12.2019

12036

Šimek, Petr, Mgr.

01.01.2020

08904

Šmídová, Marcela, Mgr.

01.01.2020

11999

Šmidrkalová, Hana, JUDr.

01.02.2020

03156

Štangl, Jan, JUDr.

01.01.2020

18437

Švarcová, Lenka, Mgr.

31.12.2019

19046

Švardalová, Monika, Mgr.

01.01.2020

17970

Tesárková, Markéta, JUDr.

01.01.2020

16107

Tomčalová, Marcela, Mgr.

01.01.2020

18572

Tomková, Kateřina, Mgr.

27.12.2019

12611

Továrková, Hana, Mgr., Ing.

01.02.2020

18801

Truhlářová, Lucie, Mgr.

01.01.2020

13595

Tůmová, Blanka, Mgr., Bc.

31.12.2019

11854

Vacík, Tomáš, JUDr.

01.01.2020

10033

Vaňková, Markéta, JUDr.

31.12.2019

14037

Vašíčková, Šárka, JUDr. Mgr.

15.02.2020

18851

Vávrová, Aneta, Mgr.

31.12.2019

13346

Vavřínová, Jitka, Mgr.

27.01.2020

14274

Velíšková, Kateřina, Mgr.

01.01.2020

18264

Veselý, Tomáš, Mgr.

31.12.2019

17273

Vykoukal, Ondřej, Mgr.

01.02.2020

08825

Walterová, Kateřina, Mgr.

14.02.2020

18158

Zeithamlová, Martina, JUDr.

20.01.2020

06526

Zelenková, Gabriela, JUDr.

01.01.2020

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

Sídlo

10444

Běhounková Němcová, Markéta, Mgr.

15.01.2020

K Lučinám 21 , Praha

10907

Bělinová, Zuzana, Mgr.

10.01.2020

Pobřežní 370/4, Praha

17628

Bína, Miroslav, Mgr.

03.02.2020

Nádražní 618/0, Lomnice nad Lužnicí

17703

Boukalová, Aneta, Mgr.

01.01.2020

Pobřežní 648/1, Praha

17533

Divišová, Zuzana, Mgr.

01.02.2020

Jateční 1458/17, Praha

14557

Fejfarová, Dagmar, Mgr.

06.02.2020

Sladkovského 51, Jičín

13840

Gráczová, Iva, Mgr.

15.01.2020

U Prašné brány 1078/1, Praha

17102

Hofrichterová, Monika, Mgr.

01.01.2020

třída Kpt. Jaroše 1932/13, Brno

16713

Hokešová, Veronika, Mgr.

01.01.2020

Hrabinská 498/19, Český Těšín

17598

Hrubá, Soňa, Mgr.

01.02.2020

Výstaviště 405/1, Brno

08420

Humpolíková, Miroslava, Mgr.

01.01.2020

Janáčkova 333, Tišnov

14690

Jandusová, Johana, Mgr.

01.02.2020

Karlovo náměstí 671/24, Praha

17236

Kolesárová, LL.M., Andrea, Mgr.

02.01.2020

Přemyslovská 1939/28, Praha

14973

Kovářová, Radka, Mgr.

01.02.2020

Resslova 956/13, Hradec Králové

12385

Krčmářová, Lucie, Mgr.

01.01.2020

Generála Šišky 2081/24, Praha

14053

Kremlík, Vladimír, JUDr.,

14.02.2020

Pod stolovou horou 975/3, Praha

16094

Kulhavá, Šárka, Mgr.

20.01.2020

Smetanova 782, Šťáhlavy

15357

Kvačková, Riana, JUDr., Ph.D.

16.02.2020

Panská 891/5, Praha

10721

Ležatka, Ondřej, JUDr.

01.01.2020

Javorová 426, Chýně

16191

Lubinová, Livie, Mgr.

10.02.2020

Škroupova 561, Pardubice

03874

Mácha, Tomáš,

03.12.2019

Legerova 1830/44, Praha

15360

Máchová, Lucie, JUDr.

01.01.2020

Ocelářská 975/45, Praha

13120

Mocová, Monika, Mgr.

07.01.2020

Klimentská 1216/46, Praha

13172

Molnár, Denisa, Mgr.

01.01.2020

Ovocný trh 1096/8, Praha

14158

Palla, Kristina, JUDr.

10.02.2020

Václavské náměstí 837/11, Praha

50246

Pechanová, Karolina,

17.01.2020

Koubova 79/4, Praha

15006

Peringrová, Zaneta, Mgr.

01.01.2020

Lucemburská 2015/28, Praha

18422

Podlisková, Eliška, Mgr.

24.01.2020

Panská 891/5, Praha

13866

Procek, Peter, JUDr.,

04.02.2020

Plynární 1617/10, Praha

15921

Sequensová, Lucie, Mgr.

07.02.2020

Cholupická 687/27, Praha

17915

Skořepa, Jakub, Mgr.

02.01.2020

Jamská 2488/65, Zdar nad Sázavou

15086

Slováková, Lucie, Mgr.

06.01.2020

Hlinky 155/86, Brno

15281

Soldado, Jitka, JUDr., Ph.D.

06.01.2020

V celnici 1034/6, Praha

12604

Spáčil, Jan, Mgr.

01.02.2020

Štefánikova 116, Rajhrad

11233

Stluka, Aleš, JUDr.

16.01.2020

Vodičkova 730/9, Praha

13052

Strnad, Martin, Mgr.

01.12.2019

Šámalova 724/80, Brno

15407

Struková Holubová, Kateřina, Mgr.

01.01.2020

Jeronýmova 882/86, Písek

12657

Šetřilová, Jana, Mgr.

01.01.2020

Slezská 1357/1, Praha

13642

Špecián, Miroslav, JUDr., Ph.D.

01.12.2019

Fastrova 2348/35, Praha

11732

Štefunková, Tereza, Mgr.

01.01.2020

Klimentská 1216/46, Praha

14416

Tomšů, Petra, JUDr., Ph.D., LL.M. Eur.

27.11.2019

Nové sady 996/25, Brno

12875

Trkalová, Lenka, Mgr.

01.01.2020

Matoušova 515/12, Praha

13071

Vášková, Monika, JUDr.

01.01.2020

Radlická 3185/1c, Praha

11892

Zerdaloglu, Markéta, Mgr.

09.01.2020

Dominikánské náměstí 656/2, Brno

OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ

OD 20.11.2019 DO 17.2.2020

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zaměstnán u

Sídlo

43840

Abdualkarim, Lucie, Mgr.

24.01.2020

Uličníková, Sára, Mgr., advokátka

Podnádražní 910/12, Praha

44277

Antlová, Tereza, Mgr.

20.11.2019

Dobeš, Milan, JUDr., advokát

Jánošíkova 689/29, Brno

44077

Barnetová, Aneta, Mgr.

04.02.2020

ADKINS Legal, s.r.o.

Petrská 1136/12, Praha

37638

Bártová, Martina, Mgr.

07.02.2020

Mgr. Jan Morávek, advokátní kancelář, s.r.o.

Jeseniova 245/1, Praha 3

30462

Bauer, David, JUDr.

03.01.2020

Advokátní daňová kancelář Hajdučík, s.r.o.

Sluneční náměstí 2588/14, Praha

44305

Bešťáková, Lenka, Mgr., LL.M.

03.12.2019

Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář

Klimentská 1216/46, Praha

44383

Bílková, Kateřina, Mgr.

11.02.2020

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44352

Blažek, Jan, Mgr.

07.01.2020

Rybář, Soppé & Partneři, advokáti, s.r.o.

Purkyňova 2121/3, Praha 1

44279

Blažková, Ema, Mgr.

21.11.2019

Brůžičková, Gabriela, JUDr., advokátka

Vachova 43/5, Brno

44365

Brožík, Tomáš, Mgr.

01.02.2020

Jan Halík, advokátní kancelář

Kostelní 173/0, Domažlice

44318

Břenková, Anna, Mgr.

06.12.2019

GHS Legal, s.r.o.

Kodaňská 558/25, Praha 10

44379

Březina, Miroslav, Mgr.

10.02.2020

Peňáz Václav, JUDr., advokát

Pekařská 384/13, Brno

34365

Burdová, Eva, Mgr.

13.02.2020

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1, Brno

44378

Burešová, Lucie, Mgr.

10.02.2020

Advokátní kancelář Kučera a Truschinger s.r.o.

Bašty 413/2, Brno

35779

Cikánek, David, Mgr.

09.01.2020

Advokátní kancelář Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o.

Politických vězňů 935/13, Praha 1

43517

Cimburek, Lukáš, Mgr.

03.01.2020

Doleček, Rostislav, JUDr., advokát

Seifertova 823/9, Praha 3

44281

Cvetlerová, Jana, Mgr.

21.11.2019

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Italská 2581/67, Praha

42624

Czislinská, Renáta, Mgr.

01.12.2019

Pánková, Markéta, Mgr., advokátka

Santova 720/4, Olomouc

44325

Černá, Tereza, Mgr.

10.12.2019

rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o.

Panská 895/6, Praha

44284

Černíková, Nikola, Mgr.

22.11.2019

Tocik, Martin, JUDr., advokát

Moskevská 1461/66, Karlovy Vary

44297

Černý, Lukáš, Mgr.

29.11.2019

Havelka & Musil VGD Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Gorkého 658/15, Liberec

44337

Danišová, Petra, Mgr.

20.12.2019

Dítě, Petr, JUDr., advokát

Horní náměstí 12/19, Olomouc

44321

Denemarková, Karolína, Mgr.

09.12.2019

Pavelka s.r.o., advokátní kancelář

Jugoslávská 620/29, Praha

44349

Diviš, Patrik, Mgr.

06.01.2020

Schejbal & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Jiráskova 229/25, Brno

44282

Donaťáková, Lucie, Mgr.

21.11.2019

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1, Brno

44329

Drábek, Jan, Mgr.

05.12.2019

Janda, Pavel, Mgr. advokát

Beneše z Loun 50, Louny

44355

Dvořáková, Tereza, Mgr.

13.01.2020

Hrubý, Jakub, Mgr., advokát

Na Hrádku 1940, Pardubice

44326

Fedorová, Simona, Mgr.

10.12.2019

Hruban, Jiří, Mgr., advokát

Veselá 169/24, Brno

34644

Filipová, Tereza, JUDr.

04.02.2020

Havelka & Musil VGD Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Gorkého 658/15, Liberec

43698

Gall, Vladimír, Mgr.

04.02.2020

Boltnar, Jan, JUDr., advokát, Ph.D.

Růžová 972/1, Praha 1

44356

Gebouský, Lukáš, Mgr.

09.01.2020

Nedbalová/Tučková/Partneři, Advokátní Kancelář, s.r.o.

Novodvorská 994/138, Praha

44317

Genčiová, Dita, Mgr.

06.12.2019

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44312

Gřešák, Štěpán, Mgr.

05.12.2019

Peterka & Partners advokátní kancelář s.r.o.

Karlovo náměstí 671/24, Praha

44342

Havel, Michal, Mgr.

27.12.2019

Křenková, Hana, Mgr., advokátka

Pobřežní 667/78, Praha

44292

Heresová, Barbora, Mgr.

28.11.2019

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127, Praha

44319

Hlavicová, Kristýna, Mgr.

06.12.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44333

Hlubinková, Nikola, Mgr.

12.12.2019

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s.r.o.

Těšnov 1059/1, Praha

44347

Holubcová, Nikola, Mgr.

03.01.2020

VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Politických vězňů 1511/5, Praha

44310

Hrček, Jakub, Mgr.

05.12.2019

Advokátní kancelář Hartmann Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

Sokolovská 5/49, Praha

41306

Hrčka, Daniel, Mgr.

06.01.2020

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

V celnici 1031/4, Praha 1

43194

Hrubešová, Nikola, Mgr.

02.01.2020

Ratio Legal, s.r.o.

Italská 1583/24, Praha 2

41837

Hrušková, Lucie, Mgr.

04.12.2019

Diviš & partneři s.r.o., advokátní kancelář

Purkyňova 2121/3, Praha 1

43661

Hřebíček, Michael, Mgr., Bc.

30.01.2020

Blockchain Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Dukelských hrdinů 567/52, Praha

44276

Hubatová-Vacková, Jana, Mgr.

20.11.2019

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

41832

Hubcej, Matúš, Mgr.

01.01.2020

Jeřábek, Marian, Mgr.

Jakubské náměstí 580/4, Brno

44366

Humenná, Katarína, Mgr.

17.01.2020

Pacovský, Jan, Mgr., LL.M., advokát

Čelakovského sady 433/10, Praha

44375

Hurtíková, Natálie, Mgr.

06.02.2020

Advokátní kancelář Stejskalová & Blechová, s.r.o.

Heršpická 813/5, Brno

44336

Hýblová, Karolína, Mgr.

18.12.2019

Advokátní kancelář Roubal a spol. s.r.o.

Otýlie Beníškové 1664/14, Plzeň

44386

Hyspecký, Adam, Mgr.

12.02.2020

Mgr. Josef Zďárský, advokát

Revoluční 763/15, Praha

44374

Chárová, Adéla, Mgr.

04.02.2020

Vanická, Pavlína JUDr., advokát

Slezská 1357/1, Praha

42766

Chejn, Jiří, Mgr.

08.01.2020

BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

Klimentská 1207/10, Praha 1

44334

Chrást, Patrik, Mgr.

13.12.2019

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

43628

Ismail, Marcel, Mgr.

06.01.2020

JUDr. Pavlína Vanická, advokát

Slezská 1357/1, Praha

44290

Janeček, Tomáš, Mgr.

25.11.2019

Jaroš & Vávra, advokátní kancelář v.o.s.

Štěpánská 644/35, Praha 1

42595

Janurová, Petra, Mgr.           

22.01.2020

Brodec & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Rubešova 162/8, Praha 2

44209

Ježková, Diana, Mgr.

15.01.2020

Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář

Tyršova 521, Tábor

43862

Jiráková, Jana, Mgr.

06.01.2020

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář

Na příkopě 1096/19, Praha 1

44285

Jirsová, Kamila, Mgr.

22.11.2019

Mgr. Jan Vytiska, advokátní kancelář

Velehradská 88/1, Praha

44385

Jonek, Martin, Mgr.

12.02.2020

Delta legal, advokátní kancelář s.r.o.

Na příkopě 988/31, Praha 1

43237

Juřičková, Inka, Mgr.

22.01.2020

Kervitzer, Jan, Mgr., advokát

Křížová 96/18, Brno

44296

Kadavá, Veronika, Mgr.

29.11.2019

Advokátní kancelář Jelínek & Partneři s.r.o.

Dražkovice 181, Pardubice

44286

Kádě, Lukáš, Mgr.

22.11.2019

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Italská 2581/67, Praha

44387

Karas, Ivo, Mgr.

13.02.2020

Novák, Pavel, JUDr., advokát

Bohuslava Martinů 1051/2, Praha 4

44367

Kemr, Jan, Mgr.

01.02.2020

Milner, Stehlík, Zapotil a spol.

Václavské náměstí 794/38, Praha 1

44363

Kičmerová, Michaela, Mgr., Bc.

16.01.2020

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44360

Kočtářová, Barbora, Mgr.

13.01.2020

Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2, Praha

44354

Kolajík, Martin, Mgr.

08.01.2020

Mitáčková Lenka, Mgr.

Štefánikova 2529/17, Zlín

43483

Kolejková Kordová, Natália, Mgr.

10.01.2020

Štefanová, Hana, Mgr., advokát

Kodaňská 1441/46, Praha

44357

Konečný, Adam, Mgr.          

13.01.2020

Valouch, Tomáš, Mgr., advokát

Rašínovo nábřeží 2000/78, Praha 2

42540

Koprnický, Jan, Mgr.

30.01.2020

Glatzová & Co., s.r.o.

Husova 240/5, Praha 1

30321

Koranda, Vladimír, JUDr., Ing., Ph.D.

10.01.2020

KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o.

Hvězdova 1716/2, Praha

37917

Korba, David, Mgr.

04.12.2019

Dolejš, Marek, Mgr., Ing., arch., advokát

Václavské náměstí 828/23, Praha

44330

Korbel, Ilja, Mgr.

02.01.2020

Korbel, Alan, JUDr., advokát

Rumunská 1798/1, Praha

44338

Kovář, Michal, Mgr.

06.01.2020

Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář

Národní 973/41, Praha 1

44332

Králíček, Matěj, Mgr.

12.12.2019

Vazba advokáti s.r.o.

Tržiště 366/13, Praha

44306

Krausová, Pavlína, Mgr.

03.12.2019

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1734/2, Praha

44327

Krchová, Eva, MUDr. ,Mgr.

11.12.2019

Valentová, Denisa, Mgr., advokát

Duškova 164, Praha 5

44348

Kubičková, Monika, Mgr.

06.01.2020

Mgr. Radka Prokopcová, advokátní kancelář

Bezděkovská 53/0, Strakonice

43559

Kubíčková, Michaela, Mgr.

25.11.2019

LTA Legal s.r.o.

Anglická 140/20, Praha

44280

Kučerová, Anna, Mgr.

21.11.2019

Advokátní kancelář Mgr. Monika Jirásková

Dlouhá 727/39, Praha 1

43440

Kulhanová, Lucie, Mgr.

01.02.2020

Šerák, Bronislav, Mgr., advokát

Na bělidle 830/2, Praha 5

34041

Kusák, Martin, JUDr.

05.12.2019

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1, Brno

44345

Kvídera, Tomáš, Mgr.

01.01.2020

Advokátní kancelář Skála s.r.o.

168/0, Hvožďany

44289

Lacinová, Michaela, Mgr.

26.11.2019

Rotterová, Michaela, Mgr., advokát

Údolní 552/65, Brno

44362

Láníková, Hana, Mgr.

16.01.2020

Roubík, Tomáš, Mgr., advokát

Voctářova 2500/20a, Praha

43154

Mach, Šimon, Mgr.

14.01.2020

BS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Jánský vršek 323/13, Praha

44283

Machačová, Simona, Mgr.

22.11.2019

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44291

Machálek, Marek, Mgr.

26.11.2019

JUDr. Thu Nga Haškovcová, Ph.D., MBA, advokátní kancelář

Václavské náměstí 838/9, Praha

44328

Manová, Eva, Mgr.

12.12.2019

Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Belgická 276/20, Praha

43413

Mareková, Bibiana, Mgr.

02.12.2019

Belšán & Niebauer advokátní kancelář, s.r.o.

Berounská 107, Lány

44340

Marjanovič, Marko, Mgr.

20.12.2019

Ježek, Marek, Mgr., advokát

Tovární 1707/33, Český Těšín

44300

Matějka, Petr, Mgr.

29.11.2019

Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2, Praha

44322

Matějů, Tereza, Mgr.

09.12.2019

Randa Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 1104/13, Praha 1

43415

Matěna, Marek, JUDr.

06.01.2020

Vymazal, Tomáš, JUDr., advokát

Wellnerova 1322/3, Olomouc

44288

Matoušová, Dominika, Mgr.

25.11.2019

Toman, Devátý & Partneři advokátní kancelář, s.r.o.

Trojanova 2022/12, Praha 2

44388

Méri, Andrea, Mgr.

17.02.2020

Aleš Vejr, advokátní kancelář

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava

32213

Michek, Petr, Mgr.

09.12.2019

Gabriel, Michal, Mgr., advokát

Lidická 700/19, Brno

44346

Mikesz, David, Mgr.

03.01.2020

Horák, Petr, JUDr., advokát

U sportovní haly 542/3, Olomouc

44301

Mocek, Ondřej, Mgr.

02.12.2019

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44344

Mokřížová, Denisa, Mgr.

06.01.2020

Wilsons s.r.o., advokátní kancelář

Revoluční 655/1, Praha

44304

Moravcová, Kateřina, Mgr.

02.12.2019

Smatlák Legal s.r.o., advokátní kancelář

Nádražní 344/23, Praha 5

44359

Morcinek, Filip, Mgr., Bc.

10.01.2020

KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

Pobřežní 648/1, Praha 8

44353

Nedomová, Eliška, Mgr.

08.01.2020

Saxl, Jaromír, JUDr.

Údolní 567/33, Brno

44350

Nekolová, Petra, Mgr.

07.01.2020

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.

Bělehradská 643/77, Praha

44369

Němcová, Iveta, JUDr.

23.01.2020

Mikolajczyková, Martina, JUDr., advokát

Zámečnická 182/5, Brno

43082

Němeček, Michal, Mgr.

21.01.2020

AK Hrdá s.r.o.

Vinohradská 343/6, Praha

44381

Nováček, František, JUDr.

31.01.2020

Rybář, Soppé & Partneři, advokáti, s.r.o.

Purkyňova 2121/3, Praha 1

44358

Ochodek, Tomáš, Mgr.

10.01.2020

JUDr. Ondřej Preuss, advokát

Kubelíkova 1189/29, Praha

44351

Opletalová, Kristýna, JUDr.

07.01.2020

Mgr. Tomáš Liškutín, advokátní kancelář

Radlická 3301/68, Praha

44323

Pavlorková, Darja, Mgr.

10.12.2019

Forlex s.r.o., advokátní kancelář

Poděbradova 2738/16, Ostrava

42726

Pavlosková, Simona, Mgr.

08.01.2020

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44311

Pecina, František, Mgr.

05.12.2019

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Údolní 567/33, Brno

44341

Petr, Tomáš, Mgr.

19.12.2019

Nedbalová/Tučková/Partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Novodvorská 994/138, Praha

42684

Petrová, Veronika, JUDr.

13.02.2020

Flam, Jiří, Mgr. et Mgr., Ph.D., advokát

Malátova 645/18, Praha 5

44298

Poláček, Roman, Mgr.

29.11.2019

Havelka & Musil VGD Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Gorkého 658/15, Liberec

44307

Polišenský, Tomáš, Mgr.

04.12.2019

Mgr. Martin Holý - advokát

Bezručova 153/9, Plzeň

44382

Pospíšil, Daniel, Mgr.

06.02.2020

Kopečný, Zdeněk, JUDr., Mgr.. advokát

Havelkova 89/4, Olomouc

44343

Ptáčková, Marta, Mgr.

01.01.2020

AK Čechovský & Václavek, s.r.o.

Opletalova 1417/25, Praha 1

44364

Půčková, Markéta, Mgr.

16.01.2020

Advokátní kancelář Mgr. Petr Novák

Vídeňská 546/55, Brno

44368

Radová, Aneta, Mgr.

23.01.2020

Lužová, Jiřina, JUDr., advokát

Dušní 866/22, Praha 1

44294

Rezek, Tomáš, Mgr.

27.11.2019

Mgr. Miloslav Jančík, advokátní kancelář

B. Němcové 432, Zlín

44335

Roblová, Michaela, Mgr.

17.12.2019

Dunovská & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na poříčí 1046/24, Praha 1

44371

Řezanina, Ondřej, Mgr.

31.01.2020

AKRHK, s.r.o.

Kořenského 1107/15, Praha 5

40996

Sedláčková, Petra, Mgr.

01.01.2020

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

Sokolovská 5/49, Praha

44316

Sedláková, Viera, Mgr.

06.12.2019

Fabian & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Marešova 304/12, Brno

44313

Sekretová, Klára, JUDr., Bc.

04.12.2019

AK Mgr. Mareš

Opletalova 921/6, Praha

41799

Slezarová, Alžběta, JUDr.

11.02.2020

Houžvička, Petr, Mgr., advokát

J. Palacha 121/8, Břeclav

44320

Smetana, Tomáš, Mgr.

06.12.2019

BADOKH - Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o.

28. října 767/12, Praha 1

43352

Smižanská, Magda, Mgr.

11.02.2020

AK Hrdá s.r.o.

Vinohradská 343/6, Praha

42940

Sobotková, Kristýna, Mgr.

11.01.2020

AK Čechovský & Václavek, s.r.o.

Opletalova 1417/25, Praha 1

44372

Sobotková, Aneta, Mgr.

01.02.2020

Advokátní kancelář Martin Voldřich

Fůgnerovo náměstí 1808/3, Praha

44308

Sochorec, Matěj, Mgr.

04.12.2019

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1, Brno

44377

Stiller, Marek, Mgr.

10.02.2020

Skampová, Kristina, JUDr., advokátka

Pellicova 29/8, Brno

44373

Stískala, Václav, Mgr.

04.02.2020

Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář

Klimentská 1216/46, Praha

41607

Strapáč, David, JUDr., LL.M.

09.01.2020

UNI Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

42567

Svoboda, Pavel, Mgr.

07.02.2020

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Koliště 1912/13, Brno

44315

Šimek, Jaromír, Mgr.

06.12.2019

Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Žerotínova 1132/34, Praha 3

44287

Širmerová, Denisa, Mgr.

01.12.2019

Budková, Ilona, Mgr., advokátka

Koněvova 2660/141, Praha

44370

Špondrová, Pavla, Mgr. et Mgr.

27.01.2020

AKRHK, s.r.o.

Kořenského 1107/15, Praha 5

42258

Špulák, Ondřej, Mgr.

01.02.2020

Mgr., Bc. David Liškutin, advokátní kancelář

Belgická 2571/2a, Praha

44148

Švestková, Michaela, Mgr.

21.01.2020

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

náměstí Svobody 87/18, Brno

44376

Těšina, Adam, Mgr.

05.02.2020

Sedláčková, Kateřina, Mgr., advokát

Ostrovní 126/30, Praha 1

39647

Tomášková, Jana, Mgr.

20.01.2020

Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář

Krajinská 281/44, České Budějovice

44331

Trávníček, Ondřej, Mgr.

12.12.2019

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.

2. května 7134/0, Zlín

44302

Urban, Bernard, Mgr.

02.12.2019

Urban, Bernard, Mgr., advokát

Pivovarské náměstí 557, Lanškroun

42539

Varvařovský, Petr, Mgr.

04.02.2020

DLA Piper Prague LLP, organizační složka

Panská 854/2, Praha

44314

Vašíček, Jiří, Mgr.

06.12.2019

Bělohlávek Alexander, Prof., Dr., advokát

Havanská 857/20, Praha 7

44339

Večerka, Jiří, Mgr.

06.01.2020

Zientek, Tadeusz, Mgr., advokát

Stodolní 1785/31, Ostrava

44299

Vejtasa, Martin, Mgr.

29.11.2019

Randa Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 1104/13, Praha 1

39720

Veselá, Tereza, Mgr.

02.01.2020

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s.r.o.

Těšnov 1059/1, Praha

44324

Vetešníková, Eva, Mgr.

10.12.2019

Pohorský, Pavel, JUDr., advokát

Opletalova 1284/37, Praha 1

43022

Vik, Michal, Mgr.

09.01.2020

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44195

Vitovská, Klára, Mgr.

05.12.2019

Arzinger & Partneři, s.r.o., advokátní kancelář

Dušní 8/11, Praha 1

44384

Vohrabal, Tomáš, Mgr.

11.02.2020

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jungmannova 745/24, Praha 1

44380

Vojta, Tomáš, PhDr. Mgr.

10.02.2020

Vojtová, Růžena, JUDr., advokátka

28. října 286/10, Ostrava

44278

Vojtěchová, Lucie, Mgr.

20.11.2019

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

Sokolovská 5/49, Praha

38360

Vojtek, Miroslav, Mgr.

04.02.2020

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Na bělidle 997/15, Praha 5

42283

Vosátková, Karolina, Mgr.

06.01.2020

Kalvoda, Jan

Bělohorská 238/85, Praha 6

37764

Vratislav, Pavel, Mgr.

16.12.2019

Morávek, Jan, Mgr., advokátní kancelář, s.r.o.

Jeseniova 245/1, Praha 3

44295

Vykypěl, Jakub, Mgr.

28.11.2019

Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.

Lidická 693/5, Brno

44361

Zahumenská, Vendula, Mgr., Ph.D.

09.01.2020

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o.

třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno

44303

Zajíc, Jakub, Mgr.

02.12.2019

Válek, Jan, Mgr., advokát

Vítkova 247/7, Praha

44309

Zajíc, Jan, Mgr.

04.12.2019

Advokátní kancelář Bureš & Bureš s.r.o.

Na příkopě 859/22, Praha

41357

Zeĺo, Jitka, Mgr.

18.12.2019

Loukotová Legal s.r.o., advokátní kancelář

Krakovská 1366/25, Praha 1

V případě, že není u advokátního koncipienta uveden jeho zaměstnavatel, jedná se o advokátního koncipienta, který byl ve sledovaném období do seznamu advokátních koncipientů zapsán, a následně byl v tomto období ze seznamu vyškrtnut.

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zapsán do seznamu advokátů pod EČ.

42349

Anděl, Ondřej, Mgr.

01.01.2020

43705

Andrýsková, Monika, Mgr.

01.01.2020

42253

Baláková, Michaela, JUDr.

15.01.2020

19190

39562

Bareš, Andrej, JUDr.

12.02.2020

19299

41906

Bartko, Jan, Mgr.

01.01.2020

19194

41574

Bařtipánová, Tereza, Mgr.

15.01.2020

19195

41867

Bátrla, Josef, Mgr.

15.01.2020

19193

41499

Benešová, Lucie, Mgr.

01.01.2020

19125

41939

Beňková, Karin, Mgr.

01.02.2020

19196

41956

Bernáthová, Kristýna, JUDr., Bc.

15.01.2020

19197

40198

Bortlíková, Klára, Mgr.

01.01.2020

43848

Brixi, Karolína, Mgr.

30.11.2019

41927

Bulánková, Eliška, JUDr.

12.02.2020

19300

42727

Bůžková, Zuzana, JUDr.

01.12.2019

42004

Cibulková, Barbora, Mgr.

01.02.2020

19198

41935

Cinciala, Marek, Mgr.

15.01.2020

19199

42946

Csillag, Jan, Mgr.

20.12.2019

41809

Cyrányová, Lucie, Mgr.

15.01.2020

19200

41842

Do, Pham Viet, Mgr.

12.02.2020

19302

42163

Dohnal, Jan, Mgr.

03.01.2020

19123

41752

Doležalová, Pavlína, Mgr., Bc.

01.01.2020

19122

44018

Duchoň, Dominik, Mgr.

01.02.2020

41835

Dušková, Hana, Mgr.

15.01.2020

19201

36488

Dvořák, Lubomír, Mgr., Ing.

01.01.2020

19173

42032

Dvouletá, Marie, Mgr.

15.01.2020

19203

42135

Feber, Arne, Mgr.

15.01.2020

19204

41865

Fedorovská, Adéla, Mgr.

12.02.2020

19303

42057

Fičurová, Nora, Mgr.

15.01.2020

19205

43515

Fischer, Jan, Mgr.

01.01.2020

42333

Fišer, Martin, Mgr.

15.01.2020

19206

33546

Frišman, Jan, Mgr.

01.02.2020

42048

Frýbová, Alice, Mgr., Bc.

15.01.2020

19207

42046

Furychová, Michaela, Mgr.

15.01.2020

19208

42200

Gerle, Lukáš, Mgr.

11.01.2020

39669

Gonda, Ján, Mgr.

01.01.2020

19171

41444

Halámka, Jan, Mgr., LL.M.

01.12.2019

19131

42694

Hánová, Kateřina, Mgr.

18.12.2019

42141

Hensel, Petr, Mgr.

01.02.2020

36319

Herian, Josef, Mgr.

01.12.2019

42028

Holásek, Martin, Mgr.

15.01.2020

19209

41046

Holub, Martin, Mgr., Ing.

15.01.2020

19210

42071

Hošek, Martin, Mgr.

15.01.2020

19211

41874

Hovorka, Michal, Mgr.

01.01.2020

19212

43371

Hozman, Georg Jan, Mgr.

01.01.2020

42008

Hrdlička, Vojtěch, Mgr., Bc.

01.01.2020

42079

Hrdý, Bohuslav, Mgr.

15.01.2020

19213

41630

Hromek, Karel, Mgr., Bc.

01.12.2019

19134

38959

Hronová, Erika, JUDr.

01.01.2020

19095

40445

Hřeben, Tomáš, Mgr., Ing.

01.01.2020

19135

42836

Chvátal, Jakub, Mgr.

01.01.2020

42011

Illmann, Erik, Mgr., Bc.

15.01.2020

19214

42068

Janebová, Barbora, Mgr.

01.01.2020

41959

Janošíková, Veronika, Mgr.

15.01.2020

19215

40666

Janoušková, Veronika, Mgr.

01.01.2020

19216

42027

Ježek, Jan, Mgr.

15.01.2020

19220

42111

Jireček, Přemysl, Mgr.

16.01.2020

19222

43715

Jochym, Dominik, Mgr.

01.12.2019

42058

Kábrtová, Barbora, Mgr.

15.01.2020

19226

38209

Kadlecová Jahodová, Iva, Mgr., Ing.

15.01.2020

19227

42001

Kamenická, Terezie, Mgr.

01.02.2020

19229

40821

Keisler, Ivo, Mgr.

08.02.2020

41878

Keršnerová, Linda, Mgr.

01.02.2020

19232

41997

Killarová, Iveta, Mgr.

08.01.2020

40625

Kindl, Tomáš, JUDr.

18.12.2019

41200

Klímová, Michaela, Mgr.

01.01.2020

19027

42880

Klomínský, Miroslav, Mgr.

01.02.2020

42145

Kochová, Markéta, Mgr.

15.01.2020

19233

43420

Kolowratová, Adéla, Mgr.

01.01.2020

41009

Konigová, Nikola, Mgr.

15.01.2020

19240

41223

Kopcová, Martina, Mgr.

15.01.2020

19235

41972

Korolová, Nicole, Mgr.

15.01.2020

19236

33075

Kotlán, Igor, prof., JUDr., Ing., Ph.D. et Ph.D.

01.01.2020

41751

Koukal, Pavel, JUDr.

01.02.2020

19239

41406

Koutný, Jan, Mgr.

01.01.2020

19175

44132

Kovářová, Nikola, Mgr.

14.12.2019

42443

Králová, Nicola, JUDr.

01.02.2020

41371

Kreizlová, Tereza, Mgr.

01.01.2020

19306

42039

Krupa, Matěj, JUDr.

15.01.2020

19241

42588

Krutilková, Táňa, Mgr.

01.02.2020

42012

Křivánek, Michal, Mgr., Bc.

15.01.2020

19243

42179

Křížová, Iveta, JUDr., Ing.

01.01.2020

41666

Kubíčková, Barbora, Mgr.

01.01.2020

19141

41330

Kučera, Petr, Mgr.

15.01.2020

19249

40923

Kučírková, Eliška, Mgr.

01.01.2020

19142

41831

Kuchyňka, Lukáš, Mgr.

01.01.2020

19104

42009

Lacinová Hubinková, Adéla, Mgr.

15.01.2020

19257

44089

Lapčík, Martin, Mgr.

01.02.2020

42788

Lepáček, Marek, Mgr.

01.12.2019

41178

Lipusová, Markéta, Mgr.

01.01.2020

19144

41998

Lojda, Jiří, JUDr., LL.M. EUR., Ph.D.

15.01.2020

19263

37886

Lokvenc, Jan, Mgr.

01.12.2019

19145

41957

Losert, Filip, Mgr., Bc.

15.01.2020

19265

41922

Lukášová, Tereza, Mgr.

01.02.2020

19268

32989

Lyžbicka, Lenka, Mgr.

01.01.2020

42077

Macek, Radomil, Mgr.

15.01.2020

19270

39940

Madleňáková, Lucia, JUDr.

01.01.2020

19107

41559

Machová, Zuzana, doc., Mgr., Ing., Ph.D.

01.01.2020

41990

Majda, Radovan, Mgr., Bc.

01.02.2020

19275

42121

Malatinský, Pavel, Mgr.

15.01.2020

19278

41795

Malinová, Michaela, Mgr.

15.01.2020

19281

44094

Manukjan, Sona, Mgr.

01.02.2020

42072

Matějka, David, Mgr.

15.01.2020

19282

41845

Matějková, Eva, Mgr.

01.01.2020

19147

41141

Maxová, Veronika, Mgr. et Mgr.

01.01.2020

19288

41192

Michálková, Renata, Mgr.

15.01.2020

19283

43776

Míková, Kateřina, Mgr.

01.01.2020

41873

Mlčouch, Michal, JUDr.

01.01.2020

19110

11890

Mlíková, Lucie, JUDr. Mgr.

01.01.2020

39816

Molnár, Petr, Ing. Mgr., Bc.

01.01.2020

19148

42050

Moravec, Marek, Mgr.

15.01.2020

19284

42681

Morávková, Zuzana, Mgr.

01.12.2019

42043

Mráček, Michael, Mgr.

15.01.2020

19285

42006

Mrkvová, Kateřina, Mgr.

15.01.2020

19286

41592

Müller, Christian, Mgr.

15.01.2020

19287

43195

Müllerová, Hana, Mgr.

01.02.2020

42382

Musil, Jiří, Ing. Mgr.

15.01.2020

19289

10040

Neděla, Josef, JUDr.

01.01.2020

43510

Nedůchalová, Andrea, Mgr.

01.01.2020

32930

Nedvědová, Marta, JUDr.

01.02.2020

19291

42434

Němcová, Libuše, Mgr.

01.02.2020

42019

Němec, Jan, Mgr.

15.01.2020

19294

43082

Němeček, Michal, Mgr.

11.02.2020

43172

Nerad, Jan, Mgr.

03.02.2020

42147

Nesrstová, Kateřina, Mgr.

01.01.2020

43519

Netopil, Tomáš, Mgr.

01.02.2020

42605

Neumahr, David, JUDr.

15.01.2020

19292

42034

Neumanová, Nikola, Mgr.

15.01.2020

19293

42013

Novosad, Matouš, Mgr.

15.01.2020

19295

43871

Nožičková, Barbora, MUDr. Mgr.

28.11.2019

42430

Ondrúš, Miroslav, JUDr., Ph.D.

01.02.2020

42157

Oškrdová, Marcela, JUDr., Bc.

15.01.2020

19296

36374

Panovský, Karel, Mgr.

01.02.2020

41976

Paraiová, Adéla, Mgr.

01.02.2020

19297

41941

Páslerová, Klára, Mgr.

15.01.2020

19298

41778

Pastorová, Veronika, Mgr.

01.02.2020

42823

Pašek, Dominik, Mgr.

01.12.2019

43670

Pavlica, Petr, Mgr.

01.01.2020

42033

Pavlová, Karolína, Mgr.

01.02.2020

19217

44311

Pecina, František, Mgr.

14.02.2020

40920

Pěnčík, Richard, Mgr.

15.01.2020

19219

41373

Petr, Jan, Mgr.

01.01.2020

19153

40317

Pilátová, Veronika, Mgr.

01.02.2020

19221

42017

Pirklová, Renata, Mgr.

01.02.2020

19223

40869

Pisaková, Hana, Mgr., Ph.D.

15.01.2020

19224

42062

Plevka, David, Mgr.

15.01.2020

19225

42699

Plonková, Dorota, Mgr.

01.02.2020

19230

39584

Plšková, Jitka, Mgr.

01.01.2020

43135

Poláčková, Lucia, Mgr.

01.02.2020

41823

Polach, Jaromír, Mgr.

01.01.2020

19189

43575

Porcari, Barbara, Mgr.

01.12.2019

40165

Pospíšil, Tomáš, Mgr.

01.01.2020

19177

42065

Pour, Jiří, Mgr.

15.01.2020

19231

33599

Profeldová, Tereza, Mgr.

01.01.2020

19112

43410

Procházka, Petr, Mgr., Bc.

01.12.2019

43976

Procházka, Martin, Mgr.

08.01.2020

42094

Procházka, Tomáš, Mgr.

15.01.2020

19234

41746

Příhodová, Kamila, Mgr.

01.01.2020

19184

42208

Rác, David, Mgr.

15.01.2020

19237

43931

Radil, Vlastimil, Mgr.

01.02.2020

44249

Rampas, Jan, Mgr. et Mgr.

07.12.2019

41989

Rašnerová, Helena, Mgr.

15.01.2020

19242

41565

Reimarová, Eva, Mgr.

01.12.2019

19158

41734

Rollerová, Denisa, Mgr.

01.01.2020

19183

38381

Rozhoňová, Martina, Mgr.

01.01.2020

41885

Ručka, Ondřej, JUDr.

01.01.2020

41788

Rusňáková, Irina, Mgr.

01.12.2019

10601

Růžička, Vlastimil, Mgr.

02.12.2019

41740

Ryšová, Iva, Mgr.

01.01.2020

19113

41729

Řičánek, Matěj, JUDr., Bc.

15.01.2020

19244

41597

Ričánková, Hana, Mgr.

15.01.2020

19245

38263

Říhová, Lucia, Mgr.

01.01.2020

19180

39407

Sasínová, Šárka, Mgr.

01.01.2020

41258

Saxlová, Jaroslava, Mgr., LL.M.

01.01.2020

19188

41923

Seidlová, Adéla, Mgr.

15.01.2020

19248

40460

Selementová, Zuzana, Mgr.

01.01.2020

43276

Schuster, Mária, Mgr.

14.12.2019

41590

Skaličková, Paulína, JUDr.

01.02.2020

19250

40744

Sklenářová, Petra, Mgr.

01.01.2020

19170

42056

Skolková, Barbora, Mgr.

15.01.2020

19251

43363

Skopový, Štěpán, Mgr.

01.01.2020

41143

Slaměníková, Hana, Mgr.

02.01.2020

19084

43903

Slezáková, Alžběta, Mgr.

01.01.2020

42025

Staněk, Michal, Mgr.

15.01.2020

19253

42793

Staňková, Jana, Mgr.

01.02.2020

39382

Stehlíček, Štěpán, Mgr.

01.01.2020

41014

Strachoň, Kamil, Mgr.

01.01.2020

41445

Suchá, Ivana, Mgr.

01.01.2020

19161

41701

Svatošová, Petra, Mgr.

02.01.2020

19162

42138

Svobodová, Veronika, Mgr.

01.12.2019

19255

37561

Svobodová, Lucie, Mgr., Ing.

01.01.2020

43115

Šafránek, Ondřej, Mgr.

17.02.2020

42114

Šarapatka, Matěj, Mgr., LL.M.

16.01.2020

19256

41116

Šebestík, Ondřej, Mgr.

01.01.2020

19029

44134

Šidlo, Jan, Mgr.

03.01.2020

41912

Šimandl, Milan, Mgr., DiS.

15.01.2020

19258

12215

Šimek, Lubomír, JUDr.

02.12.2019

44233

Šimon, Pavol, Mgr.

01.02.2020

41716

Šír, Roman, JUDr.

01.01.2020

19049

41825

Šmíd, Petr, Mgr.

15.01.2020

19259

41821

Šrámek, Jakub, Mgr.

02.01.2020

19182

41580

Štirandová, Jana, Mgr.

01.01.2020

39485

Šťovíčková, Kristýna, Mgr.

06.02.2020

31241

Šuhaj, Petr, Mgr.

01.01.2020

41015

Šulc, Michal, Mgr., Ing.

01.01.2020

19121

39537

Šušák, Michal, Mgr.

15.01.2020

19260

35340

Šváb, Milan, Mgr. et Mgr.

01.01.2020

32967

Švajnerová, Klára, Mgr., Bc.

01.02.2020

41930

Švarcová, Lenka, Mgr.

15.01.2020

19261

42097

Taškárová, Ivana, Mgr., Ing.

15.01.2020

19262

42023

Tichá, Irena, Mgr.

15.01.2020

19264

41770

Toušková, Eliška, Mgr.

02.01.2020

19042

39022

Tůmová, Zuzana, Mgr.

15.01.2020

19266

42151

Tupec, Radek, Mgr., Bc.

15.01.2020

19267

36642

Uldrych, Tomáš, Mgr.

01.01.2020

42049

Urban, Jan, Mgr.

15.01.2020

19269

43688

Urbanová, Barbora, Mgr.

22.11.2019

42413

Urbanová, Petra, Mgr.

01.01.2020

43620

Vaculíková, Tereza, Mgr.

01.01.2020

41724

Valachová, Tereza, Mgr.

01.01.2020

19185

41518

Vaněčková, Anna, Mgr.

15.01.2020

19271

41604

Veselý, Milan, Mgr.

15.01.2020

19273

41668

Vnenk, Vladislav, JUDr.

01.01.2020

19178

42031

Vojtěch, Petr, Mgr.

15.01.2020

19274

42112

Voláková, Martina, Mgr.

15.01.2020

19276

43471

Vondrášková, Iveta, Mgr.

01.01.2020

42036

Vrběcký, Matouš, Mgr.

12.02.2020

19277

42024

Zavřelová, Zuzana, Mgr.

01.12.2019

41695

Zrebný, Jaroslav, Mgr.

01.01.2020

19166

42047

Zilinčíková, Zuzana, Mgr

c) Pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

42183

Beníšková, Bára, Mgr.

20.01.2020

43455

Fikáčková, Barbora, Mgr.

06.01.2020

43017

Güttnerová, Karolína, Mgr.

01.12.2019

41787

Hlavatá, Veronika, Mgr.

01.01.2020

43191

Kolenatá, Markéta, Mgr., Bc.

03.02.2020

41414

Matiovská, Karin, Mgr.

06.02.2020

43956

Nováková, Kristýna, Mgr.

01.01.2020

42679

Novotná, Kamila, Ing. Mgr.

31.12.2019

41691

Nydrlová, Nikola, Mgr.

13.01.2020

42482

Pačková, Nikola, Mgr.

27.12.2019

42379

Zavadilová, Lenka, Mgr.

16.12.2019

d) Zrušení pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zaměstnán u

Sídlo

42624

Renáta, Czislinská, Mgr.

01.12.2019

Mgr. Markéta Pánková, advokátka

Santova 720/4, Olomouc

41306

Daniel, Hrčka, Mgr.

06.01.2020

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

V celnici 1031/4, Praha 1

40996

Petra, Sedláčková, Mgr.

01.01.2020

Advokátní kancelář Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

Sokolovská, 5/49, Praha 8

42940

Kristýna, Sobotková, Mgr.

11.01.2020

AK Čechovský & Václavek, s.r.o.

Opletalova 1417/25, Praha 1

39720

Tereza, Veselá, Mgr.

02.01.2020

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s.r.o.

Těšnov 1059/1, Praha 1