Animace načítání

Stránka se připravuje...


Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, dne 15. dubna 2020

Č. j.: MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,

- návštěv nezletilých pacientů,

- návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

- návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

3. Všem zařízením sociálních služeb (podle §34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:

- nezletilých uživatelů sociálních služeb,

- uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

4. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 16. dubna 2020 od 0:00 hod.

II.

Ruší se mimořádné opatření ze dne 27. března 2020, č. j. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob.

Cílem tohoto opatření je dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. Z toho důvodu se zakazují návštěvy pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a návštěvy klientů v zařízeních sociálních služeb (podle §34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě. Z tohoto zákazu se stanoví některé výjimky v případě pacientů a klientů, u kterých je zachování kontaktu zejména s osabami blízkými důležité i pro jejich zdraví a psychickou pohodu, popř. pro možnost důstojného umírání.

Vzhledem k vývoji epidemické situace Covid-19 v ČR, kdy již nedochází k nekontrolovanému šíření nákazy a došlo k poklesu reprodukčního čísla SARS-CoV-2, lze povolit přítomnost druhého rodiče nebo jiných členů domácnosti u porodu, avšak za přesně specifikovaných a vymezených podmínek. V porodnicích, kde bude možné níže uvedené podmínky dodržet, může být přítomnost třetí osoby umožněna.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky, a proto dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví